INFORMACJA

O STANIE  MIENIA KOMUNALNEGO NA 2005 ROK

1.  Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:.

            a) powierzchnia gruntów ogółem w gminie                            -        83,85 ha

            b) wartość gruntów                                               -                         429 774,00zł

            c) wartość budynków i budowli                       -                  13 890 956,58zł

2.  Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności:

            a) użytkowanie wieczystym:                                                             

                - powierzchnia gruntów                                -                                   9,29 ha

                - wartość gruntów                                         -                    97 724,00 zł

            b) wierzytelnościach                                                                       ------------

            c) udziały w spółkach, akcjach                                                     -----------

3.  Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji:

a) przejęto nieodpłatnie od Skarbu Państwa

                - powierzchnia gruntów                                   -                             7 78 ha

                - wartość gruntów                                        -                     26 000,00 zł-

 b/przejęto nieodpłatnie na rzecz gminy z mocy prawa                  

                - powierzchnia gruntów                                                              1,50 ha

                 - wartość gruntów                                     -                              7 600 zł.

 c/ dokonano sprzedaży oraz wpływy ze sprzedaży ratalnej

            z lat ubiegłych –(§077)                                                     7 903,70 zł

         -  sprzedaż gruntów                                            -                            0,91 ha

         -  wartość gruntów                                         -                   57 424,22 zł

         -  wartość budynków                                                        106 898,00 zł.                                                               

4. Dane o dochodach uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych w 2004 roku:

            a) wieczyste użytkowanie  (§047)                        -                    17 630,08 zł

            b) najem i dzierżawa (§075)                              -                    33 284,00 zł.

PLANOWANE DOCHODY W 2005 ROKU

  - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                                                     17 700,00 zł.                                                                                                                                                                                                    

  - Dochody  z najmu dzierżawy  składników majątkowych Skarbu Państwa samorządu  terytorialnego  lub  innych  jednostek  zaliczonych  do sektora  finansów publicznych  oraz  innych  umów  o  podobnym  charakterze                                                                         -                                                                                            37 800,00 zł.

            - Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

               wieczystego nieruchomości .                                              62 608,00 zł.                 

            - Planowane   wydatki   związane   z   utrzymaniem   mienia   komunalnego ogółem                                                                                            - 45 000, 00 zł

5. wartość nieruchomości stanowiących własność gminy i będących w użytkowaniu gminy ogółem w dniu składania informacji:

            a) powierzchnia gruntów                                                                               92,22ha  

            b) wartość gruntów                                                  -                       428 149,00zł

            c) wartość budynków i budowli                              -                  15 083 443,75zł

 


 

 

Udział w dochodach budżetowych

Udział w wydatkach budżetowych

Sprzedaż

ilość

wartość

w tys.zł.

Dzierżawa najem

 

ilość

wartość

w tys. zł.

Użytkowanie wieczyste

ilość

      wartość

w tys.zł.

Kwota  (ogółem)

 w tys. zł.

% w całości do chodów budżetowych

Kwota  (ogółem)

w tys.zł.

% w całości dochodów budżetowych

Przewid. Wykonanie 2004

Plan

2005

Przewid. Wykonanie 2004

Plan

2005

Przewid. Wykonanie 2004

Plan

2005

Prze-

wid. Wyko-nanie 2004

Plan

2005

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Sprzedaż

Ratalna

____7_____

11 608,-zł.

     9 

---------------

51 000,-zł.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       73      

-----------------

  37 800,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       46

-----------------

  17 700,00zł.

 

 

172 226,-zł.

 

 

 

 

 

 

33 284,-zł.

 

 

 

 

17 630,-zł.

 

 

62 608,-zł.

 

 

 

 

 

 

37 800,-zł.

 

 

 

 

17 700,-zł.

 

 

1,62

 

 

 

 

 

 

0,31

 

 

 

 

0,17

 

 

0,55

 

 

 

 

 

 

0,33

 

 

 

 

0,16

 

 

172 226,-zł.

 

 

 

 

 

 

33 284,-zł.

 

 

 

 

17 630,- zł.

 

 

62 608,-zł.

 

 

 

 

 

 

37 800,-zł.

 

 

 

 

17 700,-zł.

 

 

1,42

 

 

 

 

 

 

0,27

 

 

 

 

0,14

 

 

0,53

 

 

 

 

 

 

0,32

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

Ogółem

 

100%

 

Ogółem

 

100%

 

 


 

INFORMACJA  O  STANIE  MIENIA KOMUNALNEGO

 W   GMINIE  BRUDZEŃ  DUŻY  -  2004 r.

Lp.

Obręb

Powierzchnia nieruchomości w ha

Wartość gruntów w tys. zł

Wartość budynków w tys. zł

 

U w a g i

1.

         2

        3

           4

         5

             6

1.

Brudzeń Duży

1,07

8 000,00

118 465,76

 

129 072,45

Budynek Urzędu Gminy

Budynek gospodarczy

0,01

1 000,00   

8038,92

Kiosk - przystanek

0,30

7 000,00

42 038,08

Budynek mieszkalny - czworak

0,49

4 000,00

64 355,00

Stacja wodociągowa

0,75

40 957,00

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym „Rolmex”

0,24

8 328,00

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej

w Płocku

0,11

8 840,00

53 525,34

9 591,06

Budynek mieszkalny

+budynek gosp.przy

Remizie

0,13

5 658,00

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym.

1,47

6 585,00

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym.

0,09

             5 314,00

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym.

0,69

1 842,00

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym.

0,82

2 460,00

 

Grunt rolny w dzierżawie.

1,33

1 200,00

 

Grunt w dzierżawie.

10,47

12 000,00

 

Grunt pod drogami.

0,21

1 700,00

23 279,17

Agronomówka Budynek biurowy

 

 

1,30

 

 

       0,1188

 

0,45

 

2,82

 

0,21

4 000,00

 

 

10 422,00

 

10 800,00

 

11 500,00

 

300,00

 

 

 

 

 

18 965,49

 

681 070,36

Grunt przeznaczony pod budowę nowej szkoły.

1 działka budowlana

 

Ośrodek Zdrowia

 

 

Szkoła Podstawowa

 

Pas zieleni i drogi

 

 

 

2

Bądkowo Kościelne

1,04

 

0,36

 

1,11

0,84

3 000,00

 

 1 000,00

 

3 800,00

500,00

2 942 179,13

 

Oczyszczalnia sieków z  przyłączami i siecią

OSP -użyt. wieczyste

 

Drogi

Nieużytki

3

Bądkowo Rochny

0,15

500,00

 

Stare siedlisko

 

4

Cierszewo

0,17

0,07

4,54

900,00

700,00

4 000,00

 

Drogi

Użytkowanie wieczyste.

Grunt przeznaczony do sprzedaży.

 

 

 

 

 

 

5

Główina

0,21

 

0,84

0,22

 

2,58

 

3,59

 

 

0,40

800,00

 

1 000,00

200,00

 

1 000,00

                          

5500,00

 

                       

            2 300,00

 

 

 

 

120 671,84

 

 

43 938,94

 

           8326,71

 

 

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym.

Budynek mieszkalny Pałac.

Ciek wodny

 

Szkoła Podstawowa

 

 

Grunty rolne w dzierżawie

+ magazyn paliw.

 

Drogi

6

Rochny Podlasie

0,19

1,75

0,81

500,00

2 000,00

200,00

 

 Siedlisko zagrodowe.

Grunty rolne.

Drogi, pasy zieleni

 

7  

Turza Mała

0,56

2,00

1,18

 

0,24

 

0,98

 

 

0,07

 

1 000,00

 

 

800,00

 

13 880,00

 

 

200,00

20 000,00

 

214 442,27

 

 

SKR – baza

Grunty rolne w dzierżawie.

Szkoła Podstawowa + budynek gospodarczy

OSP-użytkowanie wieczyste

 

8 działek budowlanych

 

 

 

Drogi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

8

Sobowo

0,06

0,12

0,09

1,06

 

0,28

0,02

 

4,02

0,51

 

 

0,39

0,15

2 183,00

7 434,00

800,00

1 000,00

 

2 800,00

4 000,00

 

7 000,00

1 742,00

 

 

800,00

100,00

 

 

 

 

 

11 175,00

 

 

 

10 663,00

671,26

Grunt po wadze

Użytkowanie wieczyste

Działka rolna

OSP-użytkowanie wieczyste.

 

Budynek mieszkalny – czworak

Grunt w użytkowaniu wieczystym po mleczarni.

Grunt rolny w dzierżawie.

Pałac – bud. mieszkalny + gospodarczy

 

Grunt rolny w dzierżawie.

Drogi

9

Sikórz

0,40

 

0,19

 

0,31

1,90

 

0,08

0,15

0,98

2 000,00

 

1 000,00

 

800,00

2 000,00

 

6 352,00

800,00

2 300,00

 

 

 

 

41 579,30

121 614,07

 

 

7996,04

Grunt w użytkowaniu wieczystym -Tartak

OSP –użytkowanie wieczyst

 

Budynek mieszkalny

SzkołaPodstawowa+budynek

Grunt w użyt. wieczystym

Ośrodek Zdrowia

Drogi i pasy zieleni.

10

Siecień

0,49

1,30

0,87

0,29

0,05

1,19

0,13

0,41

0,48

 

0,19

1,91

700,00

44 381,00

1 200,00

6 800,00

800,00

1 000,00

400,00

8 614,00

1 200,00

 

1 500,00

2 000,00

 

 

3 038 243,34

370 327,20

 

 

 

15 000,00

327 420,54

Boisko szkolne

Park

Szkoła Podstawowa

Ośrodek Zdrowia – Siecień

Maszt – dzierżawa gruntu.

Woda – kanał

OSP- .użyt. wieczyste

Grunty i garaże po SKR.

Hydrofornia

 

Pasy zieleni + działka

Drogi i pasy zieleni

11

Rembielin

0,10

200,00

 

Grunt na poszerzenie drogi

12

Parzeń II

0,90

0,15

0,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                      

0,46                                                                                                                                                                              

2 500,00

700,00

1 000,00

 

800,00

 

34 854,92

 

Grunt rolny.

Budynek mieszkalny

OSP –użyt. wieczyste.

Drogi

13

Parzeń I

0,94

900,00

 

Drogi i grunty budowlane

14

Myśliborzyce

0,67

1,07

0,53

0,02

1 500,00

600,00

800,00

32,00

 

 

37 552,77

Grunt w użyt. wieczystym

Grunt rolny w dzierżawie.

Szkoła Podstawowa

Droga

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

15

Lasotki

0,07

1000,25

 

Punkt czerpalny i droga

16

Karwosieki Cholewice

0,15

0,06

1,86

600,00

300,00

11900,00

422 070,00

Hydrofornia

Punkt czerpalny

Nieużytek- po byłym wysypisku i drogi.

17

Suchodół

0,25

 

0,04

700,00

 

43,96

 

 OSP – użyt. wieczyste

 

Pętla

18

PGR Sikórz

0,17

1,06

0,97

2 000,00

7 000,00

627,68

178 340,06

Hydrofornia

Boisko sportowe

Drogi i pasy zieleni

19

Karwosieki Nowe

0,16

2,60

700,20

4200,00

 

OSP- użyt. wieczyste

Grunt rolny w dzierżawie.

20

Żerniki

0,27

1200,00

 

Punkt czerpalny

21

Turza Wielka

0,18

787,72

 

Punkt czerpalny

22

Karwosieki Noskowice

0,14

1,45

1,00

1,54

0,17

800,00

7 000,00

5 000,00

5 017,79

1 000,00

 

OSP w użyt. wieczystym

Grunt rolny w dzierżawie.

Grunt rolny w dzierżawie.

Las-grunt zadrzewiony.

Siedlisko zabudowane budynkiem mieszkalnym.

23

Murzynowo

0,70

0,09

           15 140,00

            7 000,00

117 207,00

8000,00

 Budynek mieszkalny

Siedlisko zagrodowe

24

Izabelin

1,68

7 352,05

 

Grunt rolny w dzierżawie.

25

 Bądkowo Jeziorne

0,01

43,76

 

Nieużytek

26

Łukoszyn Borki

0,27

327,56

 

Grunt rolny w dzierżawie.

27

Bądkowo Rumunki

0,30

363,95

 

Grunt rolny w dzierżawie.

28

Gorzechowo

1,68

2 038,01

 

Grunt rolny w dzierżawie.

39

Strupczewo

0,58

 

1,99

1 400,00

 

5 000,00

60 000,00

Budynek po byłej szkole

 

Boisko sportowe

30

Brudzeń Mały

0,37

0,15

1 500,00

800,00

 

Grunt rolny w dzierżawie.

Drogi

31

Janoszyce

1,26

882,00

 

Drogi

32

Rokicie

0,21

20 000,00

 

Działka zabudowana

 

RAZEM

92,22

428 149,00

9 300675,02

 

 

Sieć wodociągowa

264 054 mb

 

5 782768,73

Sieć wodociągowa z przyłączami z terenu całej gminy.

RAZEM:

92,22

428 149,00

15 083 443,75

 

 

Sporządziła: Urszula Baranowicz                                                 

Kier.Ref.RGGiOŚ

Brudzeń Duży, dnia 10.11.2004r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Jadwiga
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-01-05 08:53:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Kowalska Jadwiga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-06 10:15:14
  • Liczba odsłon: 1584
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411332]

przewiń do góry