PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1452 ze zm.)

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości

·        grunty,

·        budynki lub ich części,

·        budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:

 • właściciel
 • użytkownik wieczysty
 • samoistny posiadacz
 • w niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości

Zgodnie z art. 6 ust. 6 i ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

 • informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,
 • deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - art. 6 ust. 10 ustawy (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).

Zwolnienia od podatku od nieruchomości reguluje art.7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2022 r., poz. 1452 ze zm.).

 Ponadto rada gminy może wprowadzić inne niż wymienione art. 7 ust.1 zwolnienia  przedmiotowe od podatku od nieruchomości.

            Zwolnienia i ulgi z podatku od nieruchomości przyznane kościołom i związkom wyz-naniowym regulują odrębne przepisy.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości przyznane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych regulują przepisy ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z późn. zm.) .

 Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków wchodzących w skład nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg publicznych, nabytych odpowiednio na własność lub w trwały zarząd:

1) Skarbu Państwa oraz przekazanych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

2) właściwych jednostek samorządu terytorialnego

– regulują przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474).

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości

 • osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia
 • w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

- przelewem na rachunek Gminy Brudzeń Duży: w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” w Płocku o/Brudzeń  numer konta: 88 9042 1042 0550 0374 2000 0020, lub w przypadku osób fizycznych również  w drodze inkasa u sołtysa

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Brudzeń  Duży               w poszczególnych latach (patrz tabela poniżej):

 

 

STAWKI PODATKU

Przyjęte przez Radę Gminy  Brudzeń Duży  w zł

na 2011 r.

na 2012 r.

na 2013 r.   

 

2014 r.

2015 r.

 

 

 

 

 

1) od gruntów:

 

 

 

 

 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni

0,63

0,70

0,79

0,79

0,79

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od  1 ha powierzchni

2,84

3,10

3,49

3,49

3,49

c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni

0,10

0,11

0,20

0,20

0,20

2) od budynków lub ich części, od         

     1 m 2 powierzchni użytkowej

 

 

 

 

 

a) mieszkalnych

0,39

0,10

0,05

0,05

0,05

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

15,23

16,75

18,84

18,84

18,84

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

7,56

8,30

9,34

9,34

9,34

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

3,89

4,30

4,63

4,63

4,63

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

4,73

5,20

5,85

5,85

5,85

3) od budowli

2%ich wartości

2%ich wartości

2%ich wartości

2%ich wartości

2%ich wartości

 

Stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok

Stawki podatku od nieruchomości na 2017 rok

Stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok

Stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok

Stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok

Stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok

Stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok

Stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok

 

Zwolnienia od podatku od nieruchomości wprowadzone przez Radę Gminy Brudzeń Duży uchwałą nr Nr XI/84/19 z dnia 29 października 2019 roku:

 1. budynki lub ich części i grunty zajęte na cele związane z ochroną przeciwpożarową,
 2. budynki lub ich częścii grunty zajęte na cele związane zochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 3. budynki lub ich części i grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresiepomocy społecznej,
 4. budynki lub ich części, grunty i budowle wykorzystywane w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

 Zwolnienia o których mowa w pkt 1-3 nie obejmują budynków lub ich części, gruntów związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Formularze obowiązujące od 01.01.2016 r. do 31.06.2019 r.:

- osoby fizyczne

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego;

- osoby prawne

Deklaracja na podatek od nieruchomości

 

Formularze obowiązujące od 01.07.2019 r.:

 

Stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Stawki podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok.

Stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok.

Stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok.

Stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok.

 

 

Zwolnienia od podatku od nieruchomości wprowadzone przez Radę Gminy Brudzeń Duży uchwałą nr Nr XI/84/19 z dnia 29 października 2019 roku:

1)      budynki lub ich części i grunty zajęte na cele związane z ochroną przeciwpożarową,

2)      budynki lub ich części  i grunty zajęte na cele związane z  ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego,

3)      budynki lub ich części i grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie  pomocy społecznej,

4)      budynki lub ich części, grunty i budowle wykorzystywane w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

 Zwolnienia o których mowa w pkt 1-3 nie obejmują budynków lub ich części, gruntów związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Formularze obowiązujące od 01.01.2016 r. do 31.06.2019r.:

- osoby fizyczne

informacja_w_sprawie_podatku_od_nieruchomosci._rolnego._lesnego.doc

- osoby prawne

deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci.doc

 

Formularze obowiązujące od 01.07.2019 r.:

- osoby fizyczne

IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych ,

ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ,

ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ,

ZIN-3   - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

 

- osoby prawne

DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości ,

ZDN-1 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2   - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ,

 

 
 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Jadwiga
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-09-16 11:30:25
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-23 12:34:24
 • Liczba odsłon: 3487
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411112]

przewiń do góry