Na czym polega mała retencja?

https://www.wody.gov.pl/edukacja/na-czym-polega-mala-retencja

 

          - następnie to co jest już  na stronie , i dalej

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/oplaty-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji

 

Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących ustalania opłaty za usługi wodne.

https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/oplaty-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji/114-nieprzypisany/748-wyjasnienie-watpliwosci-dotyczacych-ustalania-oplaty-za-uslugi-wodne-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej-w-przypadku-gdy-wody-opadowe-lub-roztopowe-sa-odprowadzane-z-nieruchomosci-do-wod-lub-do-urzadzen-wodnych-przy-pomocy-wewnetrznego-systemu-kanalizacji-deszczowej-istniejacego-na-danej-nieruchomosci

 

Nawodnienia rolne.

https://www.wody.gov.pl/nawodnienie-rolne

 

 

Wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

na terenie Gminy Brudzeń Duży

 

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce.

Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy Prawo wodne, zgodnie z którym wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w mkw. wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

 

W związku z powyższym Wójt Gminy zwraca się z prośbą do właścicieli lub posiadaczy nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 m2, która została zabudowana w co najmniej 70%, o złożenie wypełnionego oświadczenia dotyczącego wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w mkw. do Urzędu Gminy Brudzeń Duży lub przesłanie oświadczenia na adres: ug_brudzen@interia.pl  w terminie do 30 lub 31 każdego kwartału.

Podane w oświadczeniu dane posłużą do ewentualnego wyliczenia wysokości opłaty za zmniejszenie retencji terenowej.

Oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszej informacji dostępne jest pod linkiem oraz w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Brudzeń Duży.

 

Składanie oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne

 

 

 

 

Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy, który ustala, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m² wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowana w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Wójta Gminy Brudzeń Duży w terminie do 31 kwietnia 2018 r. dostarczając wypełnione oświadczenie w zakresie punktu 1 ÷ 4. Pozostali władający składają oświadczenie wypełniając pkt. 1.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brudzeń Duży, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu – pokój nr 15.

Wójt Gminy Brudzeń Duży, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację w kasie Urzędu Gminy Brudzeń Duży lub na rachunek bankowy urzędu. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1) 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok – bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok – do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem,

b) 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok – od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem,

c) 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok – powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem. 

 

 

Oświadczenie - wzór

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-10 09:24:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-08 07:54:09
  • Liczba odsłon: 1426
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4605329]

przewiń do góry