Brudzeń Duży dn. 26.04.2021 r.

INFORMACJA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemow Alkoholowych w Brudzeniu Dużym

działając na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / z Dz.U. 2019 poz. 2277 /

oglasza:

otwarty konkurs ofert - zadania dofinansowywane przez

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w zakresie profilaktyki alkoholowej na 2021 rok

I/ Kampania ,,Liderzy Zdrowia 2021" - prowadzenie dla społeczności lokalnej w szczególności dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych, edukacyjnych, krajoznawczych, kulturalnych.

w konkursie mogą brać udział:

 

 1. Organizacje Pozarządowe istniejące i działające na terenie gm. Brudzeń Duży.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań:

Na realizację zadań Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym przeznaczyła kwotę:

Ogółem:  11 000,00 zł

Proponowane projekty do zgłoszeń w konkursie:

Warunki przyznania dofinansowania:

 1. Dofinansowanie na realizację zadań otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 2. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację zadań, w ramach profilaktyki uzależnień. Wymagany jest program profilaktyki uzależnień oraz harmonogram rzeczowo – finansowy zadania.
 3. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dofinansowania, o które występuje oferent.
 4. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości o jaką występuje oferent.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań regulują
  obowiązujące przepisy praca pomiędzy GKRPA a wybranymi w drodze konkursu oferentami.
 6. obowiązującego w dniu składania ofert wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, zgodne z tematyką konkursu.
 7. Przyznane dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na realizację merytorycznych zadań zawartych w ofercie. Środki finansowe nie mogą być przeznaczone na opłacenie kosztów stałych działalności oferenta realizującego zadanie, zakupy inwestycyjne i roboty remontowe, zakup środków trwałych oraz na pokrycie wierzytelności i zobowiązań powstałych przed datą ogłoszenia o wynikach w/w konkursie.
 8. Z budżetu GKRPA będą dofinansowane tylko zadania na rzecz społeczności lokalnej z terenugm. Brudzeń Duży .

 

 

Termin i warunki realizacji zadań:

 1. Dofinansowanie zadań przez GKRPA obejmuje realizację zadania i wykorzystanie środków przyznanych na ten cel w okresie od dnia 04 czerwca 2021 r. do dnia 31 października 2021r.
 2. Zadania winny być realizowane z należytą starannością, zgodnie z zapisami konkursu oraz z
  obowiązującymi standardami i przepisami.

Termin i warunki składnia ofert:

 1. Termin składania ofert: do dn. 31 maja 2021 roku godz. 12:00
 2. Ofertę należy przygotować na formularzu przekazanym w załączniku.
 3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Maksymalne dofinansowanie do 800 zł.
 4. Oferent powinien ująć w projekcie minimum jedno z niżej wymienionych zadań lub inne o podobnej tematyce:
 • przeprowadzenie rozgrywek sportowych, rajdów, festynów prorodzinnych
 • prowadzenie zajęć umuzykalniających dla dzieci z terenu gminy Brudzeń Duży
 • prowadzenie warsztatów, pozalekcyjnych zajęć sportowych, edukacyjnych, krajoznawczych, kulturalnych.
 1. powinna zawierać:

- nazwę zadania,

-  szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis
planowanego działania,

 • termin i miejsce realizacji przedsięwzięcia,
 • zakładane rezultaty realizacji zadania,
 • liczbowe określenie skali działań przy realizacji zadania,
 • kosztorys ze względu na typ kosztów realizowanego zadania,
 • dodatkowe informacje, które mogą mięć wpływ na ocenę oferty: partnerzy przy realizacji
  zadnia,    dotychczasowe    doświadczenie    w    realizacji    tego    typu    zadań,    możliwość kontynuowania programu po zakończeniu umowy, wykorzystanie materiałów i pomocy do realizacji innych zadań w przyszłości, wkład społeczności lokalnej w realizacji zadania, informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających realizację zadania, inne informacje uznane jako istotne,
 • dane osoby upoważnionej do składania ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień dotyczących
  oferty.

Ponadto oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta oraz opatrzona pieczęcią nagłówkową

Oferty należy składać w sposób uniemożliwiający dekompletację dokumentów z dopiskiem ,, GKRPA - Liderzy Zdrowia - Kampania 2021 " - oferta konkursowa" w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym SEKRETARIAT lub pokój nr 14. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

Wybór najlepszych ofert nastąpi w terminie: do dn. 04 czerwca 2021 roku.

Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu dofinansowania podejmuje Komisja opiniująca powołana przez Wójta Gminy.

Decyzja   o   wynikach   konkursu   ofert   zostanie   zamieszczona   na   stronie   internetowej www.brudzen.pl , niezwłocznie po przyjęciu protokołu z posiedzenia, na którym zostaną ogłoszone wyniki konkursu.

GKRPA po podjęciu decyzji o udzieleniu dofinansowania dla wybranych ofert zawiadomi w formie pisemnej podmioty wybrane do realizacji zadania.

Protokół GKRPA w sprawie wyboru ofert jest podstawą do udzielenia dotacji Oferentowi, którego oferta została wybrana do realizacji zadania.

 

 

Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. Złożone po terminie
 2.  
 3. Dotyczące zadań niezwiązanych z profilaktyką uzależnień alkoholowych.
 4. Złożone przez podmioty nieuprawnione, zgonie z niniejszym ogłoszeniem.
 5. Niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu
 6. W przypadku, gdy jedna oferta obejmuje więcej niż jedno zadanie, którego dotyczy
  konkurs.

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

 1. rzeczowy zadania
 2. Rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej
  dotacji
 3. Możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę
 4. Spójność zakresu rzeczowego zadania z warunkami ogłoszenia
 5. Udział środków własnych - minimum 10% ( wartości projektu) wkładu finansowego lub
  niefinansowego ( zarówno własnego jak i pozyskanego z innych źródeł)

Dodatkowych informacji udziela:

 1. Pani Katarzyna Wrześniewska - Kamińska - Sekretarz GKRPA w Brudzeniu Dużym
  tel. 666 844 533

 

 

 

 

Z poważaniem:

 

 

 

/-/ Katarzyna Wrześniewska-Kamińska

 

 

Sekretarz GKRPA w Brudzeniu Dużym

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Organizacje pozarządowe gm. Brudzeń Duży
 2. a/a GKRPA
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-04-27 08:01:42
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-27 08:01:56
 • Liczba odsłon: 866
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411383]

przewiń do góry