Brudzeń Duży, 07.08.2019 r.

 

                                               Wykonawcy w/g złożonych Ofert

 

 

W zapytaniu ofertowym nr RGR.ZP.271.17.2019 pn. „Wykonanie nowego pokrycia dachowego hali sportowej w szkole podstawowej w Brudzeniu Dużym” wpłynęły następujące oferty:

Oferta nr 1
Złożona przez: Zakład Remontowo – Budowlany TOM-BUD s.c, ul. Norwida 1, 09-414 Brudzeń Duży  na 88 000,00 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia;

Oferta nr 2
Złożona przez Zakład Budowlany DEDAL Hieronim Tomczyk, Sobowo 7B,  09-414 Brudzeń Duży, na kwotę 86 100,00 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Szacowana wartość wykonania przedmiotu zamówienia : 45 000,00 zł brutto

Zamawiający zwiększa szacowaną wartość zamówienia do najniższej oferowanej kwoty tj. 86 100,00 zł brutto.

Do realizacji została wybrana oferta nr 2.

 

Umowa z wykonawcą : Zakład Budowlany DEDAL Hieronim Tomczyk, Sobowo 7B,  09-414 Brudzeń Duży zostanie podpisana w dniu 21.08.2019 r. w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Brudzeń Duży ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający :

Gmina Brudzeń Duży

ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży, pow. Płocki, woj. Mazowieckie

tel. 24 260 40 81 , fax. 24 260 40 23

 

znak sprawy :   RGR.ZP.271. 17.2019

 

 

SPECYFIKACJA     ZAMÓWIENIA

 

Tryb postępowania :   Zapytanie ofertowe

o wartości zamówienia poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust.8 Prawo zamówień publicznych

 

 

 

Nazwa zadania : Wykonanie nowego pokrycia dachowego hali sportowej w szkole podstawowej w Brudzeniu Dużym

 

 

 

 

                                                                                                          Zatwierdzam :

                                                                                                                                           Wójt Gminy Brudzeń Duży

                                                                                                                                           Andrzej Dwojnych

 

 

 

                                                                         Brudzeń Duży, dn. 28.06.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE   OFERTOWE

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie nowego pokrycia dachowego hali sportowej w szkole podstawowej w Brudzeniu Dużym„ o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości kwoty netto 30 000 EURO

1.        Zamawiający

Gmina Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży

NIP 774 318 87 37, REGON

Tel: ( 24) 260 40 13, (24) 260 40 81,   ug_brudzen@interia.pl

https://ugbrudzenduzy.bip.org.pl/

2.        Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu na budynku hali sportowej przy Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym, ul. Szkolna 15, 09-414 Brudzeń Duży

Stan obecny : dach o spadku 4,5° ograniczony attykami od strony wschodniej, północnej i zachodniej, z rynną od strony południowej, konstrukcja stalowa, pokrycie dachu płytami warstwowymi z rdzeniem styropianowym

Zakres robót : demontaż rynien i rur spustowych, montaż łat, montaż blachy trapezowej, obróbka blacharska. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym dostępnym do wglądu u Zamawiającego oraz ze sztuką budowlaną, warunkami BHP przez wykwalifikowanych pracowników pracujących pod wykwalifikowanym nadzorem. ( szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Przedmiar robót). Zaleca się wykonanie wizji lokalnej w celu dokładniejszej oceny zakresu robót, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym.

3.        Wymagania stawiane wykonawcy : Oferty mogą składać wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną, której przedmiotem był remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto.

4.        Termin i miejsce realizacji zamówienia

Termin : zadanie należy wykonać w terminie od podpisania umowy do 31.10.2019 r.

Miejsce: Hala sportowa przy Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym, ul. Szkolna 15, 09-414 Brudzeń Duży

5.        Okres gwarancji : Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia od bezusterkowego odbioru końcowego.

6.          Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert . Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży

w sekretariacie   do dnia 09.07.2019 r . do godz. 10:00 z dopiskiem „ Wykonanie nowego pokrycia dachowego hali sportowej w szkole podstawowej w Brudzeniu Dużym„

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po wyznaczonym terminie składania ofert bez jej otwierania.

7.        Ocena ofert : Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia, podana w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę zawierającą najniższą cenę.

  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny ofertowej – 100%

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

a)        jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub,

b)        została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonym w zapytaniu ofertowym lub,

c)        została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

8.        Termin otwarcia ofert :     Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 09 .07.2019 r.   o godz. 10:30 , w pokoju nr 10.

9.        Sposób przygotowania oferty : Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim,

Oferta musi zawierać:

a)        Wypełnioną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy ofertę – wg załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

b)        Wykaz robót zgodnie z załącznikiem Nr 4

c)        Referencje dotyczące robót budowlanych

10.     Warunki płatności : Cena ofertowa (cena brutto) jest ceną ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (wraz z materiałem, robocizną i sprzętem) z uwzględnieniem podatku VAT.

11.     Osoba wyznaczona do kontaktu : Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Rolnictwa Paweł Krzemiński w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14.00 Tel 24 260 40 81 wew. 43

12.     Zgodnie z art..4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm) przepisów tej ustawy nie stosuje się do niniejszego zamówienia.

13.     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Z amawiający - Gmina Brudzeń Duży,

§    inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest   Pan/Pani Edyta Wasilewska kontakt: adres e-mail, telefon/ * iod@instytut.info.pl , tel. 534 974 902 ;

§    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym dla zadania pn. „Wykonanie nowego pokrycia dachowego hali sportowej w szkole podstawowej w Brudzeniu Dużym .

§    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ), dalej „ustawa Pzp”;  

§    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

§    obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

§    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§    posiada Pani/Pan:

      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ** ;

      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  

      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§    nie przysługuje Pani/Panu:

      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO .

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

Załączniki :

1.      zalacznik_nr._1_-_formularz_ofertowy.docx

zalacznik_nr.2_umowa_dach.docx
zalacznik_nr.3_przedmiar_dach.docx
zalacznik_nr_4_wykaz_wykonanych_robot_budowlanych__dach.docxInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Oliwkowska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-28 14:55:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Oliwkowska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-13 15:28:08
  • Liczba odsłon: 1083
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411346]

przewiń do góry