Brudzeń Duży, dnia 03.07.2017 r.

   (nazwa, adres, nr telefonu zamawiającego  lub pieczątka)                                                  

 

                                                                      „ART REKLAMA”

                                                                                      Marek Paterkowski

87-800 Włocławek, ul. Brzeska 21

                              


Z L E C E N I E

     Wybór wykonawcy nastąpił w wyniku procedury poniżej kwoty 30.000 EURO  tj. zapytania ofertowego nr RGR.ZP.271.9.2017.

Gmina Brudzeń Duży z siedzibą ul. Toruńska 2 , 09-414 Brudzeń Duży,  NIP 774-318-87-37, reprezentowana przez

Pana Andrzeja Dwojnycha  – Wójta Gminy 

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Teresy Dądalskiej

zleca wykonanie i dostawę 1 szt. tablicy jednostronnej wolnostojącej informacyjnej dla potrzeb realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego o wymiarach min. 80x120mm wraz ze słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie. Tablica musi być wykonana na podkładzie z blachy ocynkowanej, natomiast lico tablicy może być wykonane dowolną techniką (sitodruk, druk wielkoformatowy, folia samoprzylepna, folia odblaskowa) zapewniającą trwałość i niezmienność kolorystyki w okresie co najmniej 1,5 roku. Słupki mocujące – rura ocynkowana min. Ø50 - 2szt. po  min. 300 cm długości każdy,  wraz z uchwytami mocującymi tablice tj. kpl. przygotowany do montażu. 

Należy wykonanie projekt graficzny tablicy informacyjnej wg załączonego wzoru zał. Nr 2 do zapytania ofertowego oraz zgodnie z załączonymi do zapytania obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zał. Nr 3. Projekt podlega akceptacji przez Zamawiającego przed jej wykonaniem i dostawą. 

Wartość zlecenia wynosi netto 649,00 + podatek VAT23% tj. 0,00 zł co daje łącznie kwotę brutto: 649,00 (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100 groszy).

Termin wykonania zlecenia – do dnia 10.07.2017 r.

Płatność wynagrodzenia nastąpi po dostarczeniu tablicy, potwierdzeniu wykonania usługi na podstawie otrzymanej przez Zamawiającego faktury w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Zleceniodawca                                                                                                Zleceniobiorca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Brudzeń Duży, dnia 03.07.2017 r.

   (nazwa, adres, nr telefonu zamawiającego  lub pieczątka)                                                  

 

 

Oferenci wg składanych ofert

 

W zapytaniu ofertowym nr RGR.ZP.271.9.2017 pn. „Wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej dla potrzeb realizacji projektu pn.  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego ” -wpłynęły następujące oferty i po sprawdzaniu oferta numer 2 została wybrana do realizacji.

 

Oferta nr 1
Złożona przez Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś z siedzibą:  56-120 Brzeg Dolny  ul. Wilcza 8/1 . Oferowana cena brutto wynosi 1 107,00 zł.

 

Oferta nr 2
Złożona przez ART REKLAMA Marek Paterkowski z siedzibą: 87-800 Włocławek ul. Brzeska 21. Oferowana cena brutto wynosi  649,00 zł.

 

Oferta nr 3
Złożona przez FLESZ Studio Tomasz Kenig z siedzibą: ul. 11-015 Olsztynek Królikowo 6. Oferowana cena brutto wynosi   1 217,70 zł. Oferta złożona na niewłaściwym formularzu.

 

Oferta nr 4
Złożona przez Amelia Małgorzata Iwaszkiewicz z siedzibą: ul. 58-200 Dzierżoniów ul. Piastowska 12. Oferowana cena brutto wynosi   1 968,00 zł. Oferta złożona na niewłaściwym formularzu.

 

 

Komisja opiniująca w składzie:

 

     Przewodniczący -Paweł Krzemiński……………………………………………….

Katarzyna Wrześniewska-Kamińska …………………………………………………..

Joanna Konopińska  ……………………………………………………………………

Mariusz Tyburski ………………………………………………………………………

 

                                                        Zatwierdził:

 

 

Otrzymują:

1.       Adresat

2.       a/a

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe nr RGR.ZP.271.9.2017 do zamówienia o wartości poniżej 30.000 EURO

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej dla potrzeb realizacji projektu pn.   Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego

  Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwa i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • termin ważności oferty,

 

Ponadto wskazane jest, aby oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności, maksymalny czas realizacji.

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin. Zaleca się złożenie oferty na druku załączonym do zapytania zał. Nr 1.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, przesłana faksem, drogą elektroniczną opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (dopuszcza się wypełniony i podpisany skan formularza ofertowego przesłany na n/w adres)   bądź też odebrana osobiście u oferenta lub złożona przez oferenta w jego siedzibie.

Dane teleadresowe: Gmina Brudzeń Duży ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży, tel. 24/2604081, fax. 24/2604081 w. 44, mail: ug_brudzen@interia.pl

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie jednej tablicy jednostronnej wolnostojącej informacyjnej   o wymiarach min. 80x120mm wraz ze słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie. Tablica musi być wykonana na podkładzie z blachy ocynkowanej, natomiast lico tablicy może być wykonane dowolną techniką (sitodruk, druk wielkoformatowy, folia samoprzylepna , folia odblaskowa) zapewniającą trwałość i niezmienność kolorystyki w okresie co najmniej 1,5 roku. Słupki mocujące – rura ocynkowana min. Ø50 - 2szt. po  min. 300 cm długości każdy,   wraz z uchwytami mocującymi tablice tj. kpl. przygotowany do montażu. 

Należy wykonanie projekt graficzny tablicy informacyjnej wg załączonego wzoru zał. Nr 2 oraz zgodnie z załączonymi obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zał. Nr 3. Projekt podlega akceptacji przez Zamawiającego przed jej wykonaniem i dostawą.  

 

 

 

 

 

 

Informacje uzupełniające wraz z istotnymi zapisami umowy.

 

Termin realizacji zamówienia – 7 dni od dnia zlecenia wykonania tablicy i nie później niż do dnia 10.07.2017 r. , termin może ulec zmianie w wyniku wystąpienia   sytuacji nie spowodowanej z winy wykonawcy.

Tablica zostanie dostarczona Wykonawcę we wskazane miejsce przez Zamawiającego miejsce zlokalizowane w     m. Nowy Duninów.

Termin płatności faktury do 14dni od dnia wykonania usługi potwierdzonej przez Zamawiającego oraz dostarczenia faktury/rachunku.

 

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani faksem lub drogą mailową.

 

03.07.2017 r. do godz. 10.00

 

Termin składania ofert upływa w dniu    

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

cena

 

100%

 1.  

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

    

Brudzeń Duży   26.06.2017 r.

              (pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wnioskodawcę/pełnomocnika)                                                                    (miejscowość i data)                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

 

 

FORMULARZ OFERTY do zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe

Wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej dla potrzeb realizacji projektu pn.   Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego

Zamawiający

Gmina Brudzeń Duży

ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży

Wykonawca

 

 

 

 

 

 

Cena ofertowa   za wykonanie i dostawę tablicy

 

Wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej

 

 

cena netto ……………………………… zł/1szt.

 

podatek VAT w wysokości ……………. % tj. ………………………….. zł

 

cena brutto ………………..……….……zł/1szt.

 

 

 

Termin płatności faktur

14 dni

Okres realizacji:

- termin zakończenia

 

7 dni od dnia podpisania umowy i nie później niż do 10.07.2017 r.

Termin związania ofertą

30 dni

 

Oświadczenie wykonawcy

 

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Posiadam wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia.

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

Nie podlega zakazowi ubiegania się o zamówienia publiczne.

Uprawnieni przedstawiciele wykonawcy

 

 

 

 

                                                                     

 

  wzor_tablicy_rpo_zal._nr_2.jpg

zlecenie_-_tablica_termo_2017.doc
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-26 15:15:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-03 23:52:45
 • Liczba odsłon: 1115
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411398]

przewiń do góry