ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

 

„ Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w Siecieniu – zakup, dostawę, demontaż starych, montaż i uruchomienie nowych 2 szt. dmuchawy do napowietrzania reaktorów SBR”

 

I.        Pełna nazwa Zamawiającego:

Gmina Brudzeń Duży

ul. Toruńska 2

09-414 Brudzeń Duży

tel. /fax. (024) 260-40-81

Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w Siecieniu – zakup, dostawę, demontaż starych, montaż i uruchomienie nowych 2 szt. dmuchawy do napowietrzania reaktorów SBR”

 

II.        Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę ,demontaż starych, montaż i uruchomienie nowych 2 szt. dmuchawy do napowietrzania reaktorów SBR dla Gminy Brudzeń Duży.

Opis przedmiotu:

Dmuchawy w obudowie dźwiękochłonnej, o długim okresie żywotności, wał z wirnikiem ze stali odporny na zmęczenie, uszczelniony. Każdy z agregatów wyposażony w osłony napędu prasowego. Wszystkie osłony akustyczne powinny mieć możliwość łatwego zdemontowania ułatwiającego pracę podczas serwisu i konserwacji. Rama nośna z wahadłową półką utrzymującą silnik, widoczne duże wzierniki umożliwiające kontrolę ilości oleju w dmuchawie. W przypadku silników napędzanych przez falownik, silnik musi być wyposażony w termistor PTC.

Dodatkowo oferta powinna zawierać wartość robót elektrycznych, niezbędnych do właściwego funkcjonowania dmuchaw, jeżeli prace takie są konieczne (ewentualnie wymiana szafy sterującej).

  PARAMETRY PRACY:

wydajność min.        87m3/h (dobrana do technologii)
ciśnienie pracy:       P = 0-1000 mbar
przepływ:                Q = 20-15 660 m3/h
moc silnika:            P1 = 0,25 – 500 kW
przyłącze:               DN = 50 – 500

III.      Oferent nie może powierzyć wykonania tego zadania innej osobie lub firmie.

IV.     Ofertę należy złożyć w dniu 13.06.2018 r. do godziny 10ºº w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży – sekretariat. Ofertę    należy złożyć w kopercie opisanej następująco: Oferta na „Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w Siecieniu – zakup, dostawę, demontaż starych, montaż i uruchomienie nowych 2 szt. dmuchawy do napowietrzania reaktorów SBR”

V.   Pracownikiem do kontaktu z oferentem jest: Paweł Krzemiński –tel. (024) 260-40-81 wew. 43. Pod kątem technicznym P. Waldemar Walerski (MELGOS Sp. z o.o. – administrator sieci) tel. 511-938-737

VI.     Termin realizacji zamówienia:

·         Etap I - wymiana 1 pompy do końca listopada 2018 r.

·         Etap II - wymiana 2 pompy do końca maja 2019 r.

·         Wykonanie części elektrycznej - do końca listopada 2018 r.

VII.   Rozpatrywanie ofert nastąpi w dniu 13.06.2018 r. o godz. 10 30 w siedzibie Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym– pokój nr 17.

VIII.     Dokonanie wyboru oferty nastąpi w oparciu o kryteria – 100 % cenna brutto,

IX.     Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X.     Oferta oraz wszystkie dokumenty do niej załączone muszą być sporządzone w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

 

  dmuchawa_do_napowietrzania_5.06.2018.doc

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-05 18:55:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-05 19:15:23
  • Liczba odsłon: 1495
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4605299]

przewiń do góry