Oferty które wpłynęły do Urzędu
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.W jakim terminie zakończone zostały roboty budowlane w obiekcie?

 

- W maju 2018 roku

 

2. Czy zamawiający dysponuje fakturami za zużytą energię cieplną za pełen rok po przeprowadzeniu termomodernizacji?

 

-Nie

 

3. Proszę o potwierdzenie. iż intencją Zamawiającego jest opracowanie audytu ex-post zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. i nie wymaga on wykonania badań kamerą termowizyjną.

 

-Zgodnie z treścią zapytania - kamera termowizyjna nie jest wymagana.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W odpowiedzi na zapytania przesyłamy odpowiedzi:
 Zamówienie dotyczące termomodernizacji: https://ugbrudzenduzy.bip.org.pl/?tree=przetarg&id=301
 Zapytanie w formie pliku: audyt_termomod._brudzen_20-06-2018.docx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RGR.ZP.271.7.2018                                                                          Brudzeń Duży, 19.06.2018 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej poniżej wartości szacunkowej poniżej 30000 euro.

 

Nazwa zadania:

"Opracowanie audytu energetycznego powykonawczego budynku użyteczności publicznej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym realizowanego w ramach projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”.

 

Nr sprawy: RGR.ZP.271.7.2018

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży

Strona internetowa Zamawiającego na której zostało zamieszczone zapytanie:   https://ugbrudzenduzy.bip.org.pl

Adres e-mail: ug_brudzen@interia.pl

Telefon/fax: 24 260 40 81  

Godziny urzędowania: poniedziałek 09:00-17:00, worek, środa, czwartek, piątek:   07:30 - 15:30

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie audytu energetycznego powykonawczego dla budynku użyteczności publicznej w których wykonane zostały roboty termomodernizacyjne zrealizowane w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Brudzeń Duży” realizowanego w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach osi Priorytetowej Iv „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”.

2. Roboty związane z termomodernizacją wykonane zostały w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym .

3. Zakres prac termomodernizacyjnych obejmował w szczególności:

Część I:

1. Architektura:

a) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,

b) przedłużenie połaci dachu,

c) docieplenie ścian,

d) obróbki blacharskie

e) opaska wokół budynku

f) rusztowania i wywóz gruzu,

g) docieplenie stropu poddasza,

h) ocieplenie dachu (poddasza) nad klatką schodową,

i) ocieplenie dachu (poddasza) nad łącznikiem.

2. Sanitarne (system ogrzewania)

a) instalacja co,

b) rozdział ciepła co i ct,

c) roboty demontażowe instalacji co.

Część II:

1. Przedszkole zabytkowe:

a) roboty budowlane,

b) instalacja odgromowa.

2. Szkoła:

a) roboty budowlane:

- roboty demontażowe stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiana zadaszenia,

- kominy,

- roboty wewnętrzne w kotłowni,

b) roboty instalacyjne:

- instalacja co,

- kotłownia,

c) instalacja odgromowa,

d) oświetlenie zewnętrzne.

 

4. Audyt powykonawczy według definicji oznacza dokument sporządzony przez audytora energetycznego, w którym dokonana zostanie analiza efektów zrealizowanego przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej. Analiza powinna uwzględniać porównanie parametrów zużycia energii dla budynku przed realizacją projektu z parametrami obiektu po faktycznym wykonaniu termomodernizacji. Analiza powinna być wykonana zgodnie z metodologią wykorzystywaną do opracowania audytów energetycznych. Audyt powykonawczy należy wykonać w zakresie, standardzie, formie i dokładności zgodnie z aktualnymi na dzień wykonania przedmiotu zamówienia wymogami. Dokumentacja techniczna, audyt energetyczny budynku (przed termomodernizacją) dostępne są w siedzibie Zamawiającego. Audyt powykonawczy ma służyć ocenie jakości wykonania robót budowlanych oraz weryfikacji czy zostały uzyskane cele projektu o którym mowa wyżej.

5. Wykonawca musi dokonać wizji lokalnej w celu doprecyzowania zakresu oferty.

6. Wykonaną dokumentację należy przekazać w wersji papierowej (4 egz.) i elektronicznej obejmującej format edytowalny i pdf., na nośniku elektronicznym dla każdego budynku.

7. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania przedmiotu zamówienia logotypami które zostaną mu przekazane przez Zamawiającego.

8. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną budynków, audytami energetycznymi opracowanymi na potrzeby realizacji inwestycji oraz wnioskiem o dofinansowanie zawierającym wskaźniki wyznaczone do osiągnięcia w wyniku realizacji zadania.

9. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń z przekazania przedmiotu umowy.

10. Wykonawca wykona przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej staranności i jakości zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

11. W ramach wynagrodzenia Wykonawca dokona w wykonanym przez siebie opracowaniu odpowiednich poprawek i uzupełnień na etapie weryfikacji wniosku o płatność i rozliczenia projektu, w zakresie niewykraczającym poza przedmiot zamówienia.

12. Audyt musi być wykonany przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.

13. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych we wszystkich polach eksploatacji o których mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w szczególności w zakresie wprowadzania do obrotu, utrwalania dowolną techniką, w tym także w zakresie dokonywania zmian.

 

14. Opis przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71.31.43.00-5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

 

3. TERMIN   WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30.06.2018r.

UWAGA: oferent zobowiązany jest najpóźniej do dnia 30.06.2018 r. wykonać i rozliczyć się z przedmiotu zamówienia.

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

      I.         WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.                O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)                         nie podlegają wykluczeniu;

b)                         spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2.                Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki dotyczące:

a)                         kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b)                         sytuacji ekonomicznej i finansowej;

c)                          zdolności technicznej i zawodowej;

3.       Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia następujących dokumentów:

a)                         oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu zał. Nr 2;

4.                Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę:

a)             w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.)   lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).

b)                który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych .

c)                który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał   w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

d)                będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych.

e)                jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2.4.

f)                 wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.

g)                 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa   w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

5. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie pocztą tradycyjną lub na wskazany adres mailowy.

3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres Zamawiającego: Gmina Brudzeń Duży , 09-414 Brudzeń Duży , ul. Toruńska 2

4. Ofertę w postępowaniu należy złożyć w formie pisemnej, lub na adres e-mail: ug_brudzen@interia.pl

5. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Paweł Krzemiński - w godzinach pracy Urzędu Gminy.

6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA   OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną   ofertę.

2. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę lub złożona oferta zawiera propozycje alternatywne, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.

3. Oferta musi być sporządzona w języku   polskim.

4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

5. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznie w sposób czytelny.

6. Ofertę należy złożyć na (lub według wzoru) druku stanowiącym załącznik nr 1. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych w druku stanowiącym załącznik nr 1

7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

8. Poprawki w ofercie musza być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.

9. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

10. Zaleca się by wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający   możliwości   dekompletacji zawartości oferty.

11. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

12. Jeżeli osoba/y podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

13. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi ono być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez:

a) osobę udzielającą pełnomocnictwa,

b) osobę upoważnioną do podpisania oferty lub przez notariusza.

14. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty.

15. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu) w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na kopercie (opakowaniu) zawierającej ofertę należy umieścić następujące   informacje:

a) nazwę i adres Wykonawcy (ewentualnie   pieczęć)

b) nazwę i adres Zamawiającego

c) ponadto na kopercie lub opakowaniu należy umieścić oznaczenie:

 

NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES:

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Brudzeń Duży

 

OFERTA na:

Opracowanie audytu energetycznego powykonawczego budynku użyteczności publicznej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym

 

nie otwierać przed: dniem 25.06.2018 r., godzina 10:00

 

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty (opakowania) lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

17. W przypadku przesyłania oferty pocztą (kurierem) Zamawiający zaleca, ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania, zastosowanie dwóch kopert oznakowanych w opisany powyżej sposób.

18. Przygotowując ofertę Wykonania winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na zapytanie, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.

19. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy przesłać/składać do dnia: 25.06.2018r. do godz. 10:00 na adres Zamawiającego tj. Gmina Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży , sekretariat lub wysłać ma adres e-mail: ug_brudzen@interia.pl

 

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

2. Cenę wykonania zamówienia należy ustalić w oparciu wymagania zawarte w zapytaniu, obowiązujące normy, przepisy.

3. Cena oferty powinna obejmować kompletne wykonanie zamówienia publicznego i musi zawierać wszystkie koszty konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia.

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak, by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

5. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku do dwóch miejsc po przecinku. Wartość podatku musi zostać wyliczona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku oraz z w sytuacjach opisanych w projekcie umowy.

 

11. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest kryterium: cena oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. Oferta z najniższą ceną, spełniająca warunki udziału w postępowaniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100 i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Pozostałym ofertom, spełniającym warunki udziału w postępowaniu, przyznane zostaną punkty przeliczone wg wzoru podanego niżej:

            Kryterium CENA = (Cn/Cbo)x100%

gdzie: C n - najniższa cena spośród ofert niepodlegających   odrzuceniu;

C bo - cena badanej oferty.

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty

3. Punkty przyznawane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w   oparciu kryterium cena oferty.

5. Jeżeli wybór oferty będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w wcześniej złożonych ofertach.

7. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w   oparciu o podane kryterium wyboru.

 

12. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty,

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

1) ubiegali się udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,   podając uzasadnienie.

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

14. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy.

2. Warunki umowy zawarto w projekcie umowy zał. Nr 3, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie, których zakres zawarty został w projekcie umowy, który stanowi załącznik do zapytania.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie ma Kodeks cywilny.

 

16. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki składające się na integralną cześć zapytania:

1) Załącznik nr 1          -          Formularz ofertowy Wykonawcy

2) Załącznik nr 2           -      Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

3) Załącznik nr 2          -                      Projekt umowy.

4) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr1

do Zapytania ofertowego

nr RGR.ZP.271.7.2018

z dnia 19.06.2018 r.

 

 

FORMULARZ OFERTY do zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe

 

Opracowanie audytu energetycznego powykonawczego budynku użyteczności publicznej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym

Zamawiający

 

Gmina Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży

 

Wykonawca

 

 

 

……………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji

 

 

……………………………………………………………………………………

Adres e-mail Wykonawcy

 

 

…………………………………………………………………………………….

 

Cena ofertowa   za wykonanie audytu

 

              cena netto za wykonanie audytu ……………… zł

 

              podatek VAT w wysokości ……………. % tj. ………………….. zł

 

              cena brutto za wykonanie audytu ………………..zł.

 

 

Termin płatności faktury

7 dni

Okres realizacji:

- termin zakończenia

 

Od dnia podpisania umowy do 30.06.2018 r.

 

Termin związania ofertą

30 dni

 

Oświadczenie wykonawcy

 

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Posiadam wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia.

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

Nie podlega zakazowi ubiegania się o zamówienia publiczne.

Uprawnieni przedstawiciele wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Data …………………… Podpis ……………………………………………….

 

 

 

 

Załącznik Nr2

do Zapytania ofertowego

nr RGR.ZP.271.7.2018

z dnia 19.06.2018 r.

 

…...................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

 

Oświadczenie Wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.
Opracowanie audytu energetycznego powykonawczego budynku użyteczności publicznej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym oświadczam, co następuje:

1.        Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.        Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym nr RGR.ZP.271.7.2018         

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

 

 

                                                                                                              …………….…………………………………………

                                                                                                    (podpis uprawnionego Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr3

do Zapytania ofertowego

nr RGR.ZP.271.7.2018

z dnia 19.06.2018 r.

                                                                                  

PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr …………………………………

 

zawarta w dniu .......................... roku pomiędzy:

Gminą Brudzeń Duży z siedzibą przy ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży , reprezentowana przez:

……………………………… - Wójta Gminy

przy kontrasygnacie

……………………………… - Skarbnika Gminy

zwaną dalej Zamawiającym

a firmą:

.....................................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

  1. ..........................................................................................................................................
  2. ..........................................................................................................................................

zwana w dalszej części umowy Wykonawcą

 

§ 1.

 

1. Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty 30.000 EURO .

2. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania zamówienie pn: „Opracowanie audytu energetycznego powykonawczego budynku użyteczności publicznej w związku z realizacją zadana inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym realizowanego w ramach projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego.

3. Szczegółowy zakres usługi będącej przedmiotem umowy został określony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o oznaczeniu RGR. ZP.271.7.2018

5. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

1) oferta Wykonawcy,

2) zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, dla przedmiotowego zamówienia,

 

§2.

 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w paragrafie 1 umowy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2018r.

2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie całości zakresu usługi objętej niniejszą umową potwierdzonych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

 

§ 3.

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią niniejszej umowy, złożoną ofertą, opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa oraz z zachowaniem należytej staranności.

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich, za wszelkie szkody będące następstwem zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa, nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub działania niezgodnego z umową i przepisami obowiązującymi w zakresie przedmiotu zamówienia.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) opracowanie audytów powykonawczych zgodnie z wymogami zawartymi w umowie i zapytaniu ofertowym,

2) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością,

3) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,

4) współpraca z Zamawiającym w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu umowy,

5) informowanie Zamawiającego w okresie trwania umowy o każdorazowej zmianie: adresu, siedziby, osób uprawnionych do reprezentacji, jak również likwidacji oraz upadłości.

4. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy dotyczących Zamawiającego.

5. Do obowiązków Zamawiającego należy pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktur/rachunków wystawionych na podstawie odpowiednich dokumentów uzasadniających ich wartość.

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach i w terminach określonych w niniejszej umowie.

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

8. Wykonawca wykona przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej staranności i jakości zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

9. W ramach wynagrodzenia Wykonawca dokona w wykonanym przez siebie opracowaniu odpowiednich poprawek i uzupełnień w zakresie niewykraczającym poza przedmiot zamówienia.

10. Audyt musi być wykonany przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.

11. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe we wszystkich polach eksploatacji o których mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w szczególności w zakresie wprowadzania do obrotu, utrwalania dowolną techniką, w tym także w zakresie dokonywania zmian.

 

§ 4.

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………….. zł. Netto + podatek VAT …. % tj. ………………..zł co daje kwotę …………………….. zł. brutto (słownie: …..………….……) .za realizację całości przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi jedną fakturę/rachunek.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy.

4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa wyżej Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe we wszystkich polach eksploatacji o których mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w szczególności w zakresie wprowadzania do obrotu, utrwalania dowolną techniką, w tym także w zakresie dokonywania zmian.

5. Zapłata wynagrodzenia następuje w terminie 7 dni od dnia odręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.

6. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT/rachunku bez podpisu Zamawiającego na fakturze/rachunku.

7. Za datę dokonania zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą realizowane będzie w PLN.

9. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy płatna będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze/rachunku.

10. Wartość zamówienia opisana w pkt. 1 wyrażona w PLN zawiera wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia.

11. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury VAT/rachunku na poniższe dane:

Płatnik: Gmina Brudzeń Duży ………………………, NIP …………………………..

Nabywca: Gmina Brudzeń Duży ……………………………., NIP …………………………..

12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z wystawionych przez siebie faktur.

13. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 1:

a) obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,

b) uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy,

c) uwzględnia wszystkie czynniki, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów,

d) zostało ustalone na podstawie dokonanej przez Wykonawcę całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w zapytaniu ofertowym.

 

§ 5.

 

1. Zamawiający powołuje swojego przedstawiciela w osobie …………………………………………

2. Upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy do kontaktu w sprawach realizacji zamówienia będzie Pan/Pani ………………………………………………

5. Zmiana przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy nie powoduje zmiany niniejszej umowy. O zmianie tych osób Strony będą informować się pisemnie nie później niż w trzecim dniu roboczym od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

 

§ 6.

 

1. Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

a) zapłata dla Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy określonej w §4., gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) zapłata dla Zamawiającego kary w wysokości 1,0% wartości umowy określonej w §4., w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

a) Wykonawca nie podjął realizacji przedmiotu umowy w terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. Odstąpienie następuje po upływie 3 dni od przekazania wezwania,

b) Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy, odstąpienie może nastąpić w terminie 5 dni roboczych od powzięcia takiej informacji i uzyskania wyjaśnień ze strony Wykonawcy,

c) Wykonawca mimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego nie wykonuje zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób nie dochowuje zobowiązań umowy,

d) zostanie ogłoszona upadłość, rozwiązanie lub zaprzestanie działalności firmy Wykonawcy, odstąpienie może nastąpić od dnia powzięcia informacji.

e) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

f) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

 

3. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.

4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur/rachunków Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

7. Jeżeli w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda, Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.

 

§ 7.

 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

2. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z realizacji przedmiotu umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Za datę otrzymania dokumentów o których mowa w pkt. 2, Strony uznają dzień ich przekazania faksem lub drogą elektroniczną, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (za zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez druga stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający: Gmina Brudzeń Duży , 09-414 Brudzeń Duży , ul. Toruńska 2

Wykonawca: ………………………………………………………………….

5. Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenia dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

 

§ 8.

 

Wykonawca przedmiot umowy wykona samodzielnie.

 

§ 9.

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie zmian:

1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku   ;

2) osób i danych określonych w § 5 umowy;

 

§ 10.

 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu   umowy.

2. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 11.

 

Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

 

 

 

Zamawiający                                                                       Wykonawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr4

do Zapytania ofertowego

nr RGR.ZP.271.7.2018

z dnia 19.06.2018 r.

 

 

 

…...................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu .*

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

 

                                                                                   …………………………………………

(podpis)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-20 19:40:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-25 14:55:01
  • Liczba odsłon: 1451
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411378]

przewiń do góry