Brudzeń Duży, 4 grudnia 2017r.

 

 

Nr sprawy O.III.341-2/06/17                                                                      

 

 

 

 

 

 

                           Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia

 

Informujemy o zawarciu umowy na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych  do Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Sikorzu i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecieniu, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych –„Aktywna tablica”.

 

Nazwa wykonawcy: e – integra sp. z o.o. ul. Zglenickiego 42, 09 – 411 Płock       

Wartość i data zawarcia umowy:

 

Umowa zawarta 04 grudnia 2017r.

Słownie: siedemnaście tysięcy dwadzieścia dwa złote 60/100.

Wartość zadania brutto : 25 092zł,

Słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Brudzeń Duży, 23 listopada 2017 r.

O. III. 341-2/06/17

  Zamawiający:

Gmina Brudzeń Duży

09-414 Brudzeń Duży

tel./fax (...)24 260 42 81

http:/ www.brudzen.pl

e-mail: ug_brudzen@interia

 

 

 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania

 

ZAWIADOMIENIE    O   WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                     OFERTY

Zamawiający: Gmina Brudzeń Duży, 09-414 Brudzeń Duży w Płocku informuje,

że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego do 30 000EURO, dotyczącym   dostawy   sprzętu TIK   dla potrzeb,   w realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury praz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”   wybrana została do realizacji zamówienia   oferta, którą złożył   Wykonawca   j. n . oferta Nr 4   firmy e – integra

  sp. z o.o. ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock ,

I. Do upływu terminu składania ofert złożono: 4   oferty.

Zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena ofertowa

brutto

Liczba otrzymanych punktów w kryterium CENA = 100 %

1.

Kserkom Tomasz Zmarzły

  33-100 Tarnów

ul. Romanowicza 32

 

            28 929,60

 

              86,70

2.

Dreamtec Sp. z o.o.

50-224 Wrocław, pl. Strzelecki 20

 

         27 552,00

 

          91,00

3.

ALLTECH s.j. Zdzisław Pająk, Artuch Pająk

Ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

 

         25 839,84

 

          97,10

4.

e– integra sp. z o. o. ul. Zglenickiego 42,

09 - 411 Płock,

 

         25 092,00

 

         100,00

 

II. Oferty odrzucone   brak ofert odrzuconych.

III. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi   kryteriami oceny ofert: CENA – 100%. W kryterium tym   Wykonawca mógł maksymalnie otrzymać 100 punktów.

 

III. Zamawiający przewiduje zawrzeć umowę w zakresie udzielenia   zamówienia – nie wcześniej niż   w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym.

 

 

.

                                                                                       Zatwierdził:

Wójt   Gminy

                                                                           Andrzej Dwojnych

                                                       

Otrzymują:

1.      Wykonawcy   j/w.

2.      www.brudzen.pl

3.      Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym

4.      A/a.

 

 

 

 

 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pytania i odpowiedzi oferentów:
1. Czy zamawiający dopuści zastosowanie tablicy interaktywnej MyBoard Black 86" Nano z oprogramowaniem w wyższej technologii jaką jest podczerwień?
ODP:
Zaoferowany sprzęt powinien spełniać wymagania zawarte w specyfikacji bądź równoważne, nie o słabszych parametrach.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                       

Brudzeń Duży, 14   listopada 2017 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

 

 

I.             ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa: Gmina Brudzeń Duży

Adres: 09 - 414 Brudzeń Duży

            ul. Toruńska 2

            tel./fax 24 260-42- 81

            e-mail: bosszem@wp.pl

 

 

II.             PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu   do szkół w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli

  w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych – „Aktywna tablica”   zgodnie z następującą specyfikacją:

               

1.     Rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych

Lp.

Rodzaj pomocy dydaktycznej

Ilość

1

Tablica interaktywna z projektorem ultraktótkoogniskowym dla Sz. P.

w Siecieniu

2

2

Tablica interaktywna z projektorem ultraktótkoogniskowym dla Sz. P.

w Sikorzu

         

          2

 

2.     Wymagania funkcjonalno techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych:

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zestaw interaktywny składający się z tablicy interaktywnej i projektora ultrakrótkoogniskowego

Ilość:

-   2 zestawy dla Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Sikorzu

-   2 zestawy dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej   w Siecieniu

 

 

Projektor multimedialny

ultrakrótkoogniskowy

 

Zastosowanie

Projektor do sal lekcyjnych i konferencyjnych średniej wielkości

Technologia          

3 LCD

Żywotność lampy                

Min. 6000 godzin

Jasność   

3300 lumenów

Współczynnik proporcji obrazu

4:3

 

Rozdzielczość

XGA 1024x768 pikseli

Zestaw złącz wejście/wyjście

D - Sub, HDMI, USB

W zestawie

Uchwyt ścienny, pilot zdalnego sterowania i przewód zasilania

Język menu ekranowego

Język polski

Tablica interaktywna

  z oprogramowaniem

 

Zastosowanie

Tablica interaktywna do sal lekcyjnych

Technologia odczytu położenia pisaka

Elektromagnetyczna pasywna (bez emisji pola elektromagnetycznego przez powierzchnię tablicy)

Powierzchnia tablicy

Twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania pisakami suchościeralnymi.

Wymiary obszaru roboczego

Minimum 160 cm x 120 cm

Format

4:3

Komunikacja z komputerem

Przewodowa: poprzez port USB zamontowany na tablicy, za pomocą   kabla   dostarczonego razem z tablicą

Oprogramowanie

Windows 7, 8, 8.1, 10   w języku polskim (wejście bez ograniczeń czasowych

 

Pisaki

Pisaki elektroniczne   w zestawie

 

Gwarancja

2 lata  

 

Załączone oprogramowanie

Oprogramowanie w języku polskim.

 

 

Wymagana jest   instalacja tablicy interaktywnej wraz z projektorem w miejscu wskazanym przez Dyrektora szkoły, cena oferty musi zawierać wszystkie koszty z tym związane tj. okablowanie, montaż, uruchomienie i szkolenie dla 1 grupy użytkowników w każdej ze szkół.

 

 

3.        Dostarczone pomoce dydaktyczne spełniają następujące warunki:

1) posiadają deklaracje CE;

2) posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;

3) wszystkie pomoce dydaktyczne pochodzą od jednego producenta;

4)komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy;

5) są fabrycznie nowe ( wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne

      od obciążeń prawami osób trzecich:

6) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone

      w języku polskim;

7) posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta i dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

 

 

 

4.     Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie użytkowników

W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń do szkół, we wskazane miejsce, zainstalować i uruchomić urządzenia oraz przeszkolić użytkowników   według poniższych wytycznych:

1.      dostarczenie urządzeń do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecieniu,

2.      dostarczenie urządzeń do Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego   w Sikorzu,

3.      zamontowanie (zainstalowanie, uruchomienie i zintegrowanie z istniejącą infrastrukturą szkolną) tablic interaktywnych we wskazanych   przez Dyrektorów szkół salach,

4.      przeszkolenie Rad Pedagogicznych w zakresie funkcji i obsługi zakupionych urządzeń

  i oprogramowania w terminie ustalonym z dyrektorami szkół.

5.      Dostawa sprzętu do szkoły musi zostać potwierdzona na oryginale faktury lub innego dokumentu , np. Wz, podpisem osób wskazanych przez zamawiającego, wystawionej odrębnie dla każdej szkoły.

 

III.             WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

  1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
  2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
  3. Wymagania wobec Wykonawcy:

1)       Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym,

2)       Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym,

3)       Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.

 

IV.             OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.        Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2.        Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania

  w formie oryginału (załącznik nr 1 Formularz ofertowy) .

3.        Oferent do oferty powinien dołączyć   aktualny opis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają   wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

V.             MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera - pod adres: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, -   do dnia 23 listopada 2017r. do godz.11.30 (decyduje data wpływu).

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

VI.             TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie zrealizowane w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

 

 

VII.             OCENA OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100%.

 

 

VIII.             INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1 . O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pocztą i faxem.

2.   Z wykonawcą zamówienia zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2

    do niniejszego zapytania.

 

 

IX.             DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu: Elżbieta Mrozowska - Kierownik Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, tel. 24 260 – 42 -81 w poniedziałki od 9.00 do 17.00, w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.,

        adres e-mail : bosszem@wp.pl ; telefon: 24 260 42 81.

 

 

 

                                                                                                                             Podpisał :

  Wójt Gminy

Andrzej Dwojnych


                              

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

 

OFERTA

Nazwa Oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………

Adres Oferenta: ………………………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu: ………………………………….………………………………….

adres e-mail: ………………………………….………………………………………

odpowiadając na zapytanie na Dostawę sprzętu do szkół   w ramach   realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych – „Aktywna tablica”   w   Gminie   Brudzeń Duży:

 

1.        Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

Lp.

Rodzaj pomocy dydaktycznej

 

Ilość

Jednostkowa cena netto PLN

VAT %

Wartość netto PLN

Wartość brutto PLN

1.

Tablica interaktywna z projektorem multimedialnym ultrakrótkoogniskowym.

Opis projektora:

-             technologia 3 LCD

-           żywotność lampy min. 6000 godzin

-           jasność 3300 lumenów

-           współczynnik proporcji obrazu 4:3

-           rozdzielczość XGA 1024x768 pikseli

-           zestaw złącz wejście/wyjście – D - Sub, HDMI, USB

-           w zestawie uchwyt ścienny, pilot zdalnego sterowania i przewód zasilania

-           język menu ekranowego – polski

-           w zestawie uchwyt ścienny

-           okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata.

Opis tablicy interaktywnej :

-           technologia odczytu położenia pisaka - elektromagnetyczna pasywna

-           powierzchnia tablicy twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania pisakami sucho ścieralnymi

-           wymiar obszaru roboczego min. 160cm x 120 cm

-           format 4:3

-           komunikacja z komputerem – przewodowa poprzez port USB zamontowany na tablicy za pomocą kabla dostarczonego razem w tablicą

-           oprogramowanie – Windows 7, 8, 8.1, 10 w języku polskim (wersje bez ograniczeń czasowych)

-           pisaki elektroniczne w zestawie

-           okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata

 

  4

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 


Słownie:.................................................................................................................................................

2.          Gwarancja:

Urządzenie: …………………………………….. – okres gwarancji …………. miesięcy.

 

3.          Deklaruję   ponadto   termin   wykonania   zamówienia   zgodnie   z   zapisami   podanymi w zapytaniu ofertowym.

4.          Zaoferowany sprzęt spełnia   wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji technicznej   wymienionej

w ofercie.

5.          Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego zapytania :

-     zaoferowany sprzęt spełnia   wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji technicznej  

  -     cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

  -     spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,

-      uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,

-      znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnej

  z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym,

-     posiadam wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami

        zdolnymi do wykonania   zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu

         ofertowym,

-       zrealizuję przedmiot umowy w terminie 14   dni od   dnia podpisania umowy.

 

 

 

…………………………………..                                                                         …...................................................................................        

(Data i miejsce)                                                                                                   (Pieczęć i podpis/y   oferenta)

 

 

Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

 

 

…………………………………..                                                                         …...................................................................................        

(Data i miejsce)                                                                                                   (Pieczęć i podpis/y   oferenta)

 

 

Załącznik Nr 2 do zapytania   ofertowego

 

 

UMOWA Nr 341-2/.../17

 

Zawarta w dniu..........................roku r. w Brudzeniu Dużym, pomiędzy: Gminą Brudzeń Duży , zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Wójta Gminy Pana   Andrzeja Dwojnycha,

  a firmą   ...........................................................           zwanym   w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez...........................................................................................................................................

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę sprzętu do szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży,   do Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Sikorzu i    Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecieniu   zrealizowanego w trybie zapytania ofertowego   – została zawarta umowa

  o następującej treści:

 

§ 1.

 

Przedmiotem umowy jest dostawę sprzętu   z oprogramowaniem do szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży, do Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Sikorzu i    Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecieniu , zgodnie z ofertą   z dnia   ., wraz z fakturą i specyfikacją techniczną sprzętu.

 

§ 2.

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego towaru w cenie   zamówienia

  w wysokości : .....................słownie:.................................................................................., w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

2. Dostawca dostarcza   tablice interaktywne z projektorami multimedialnymi ultrakrótkoogniskowymi   zawierające wszystkie komponenty, we własnej obudowie, nieregenerowane,   jednorodne i jednolite

  w konfiguracji w ramach każdej części opisu przedmiotu zamówienia.

3.Dostawca dostarcza sprzęt kompletnie okablowany niezbędny do uruchomienia.

4.Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych.

5. Dostarczone pomoce dydaktyczne spełniają następujące warunki:

1) posiadają deklarację CE;

2) posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;

3) wszystkie pomoce dydaktyczne pochodzą od jednego producenta;

4)komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy;

5) są fabrycznie nowe ( wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich:

6) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania,   sporządzono

w języku polskim;

 

6.W momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania.

7. Reklamacje składane przez Zamawiającego będą rozpatrywane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

8.O   stwierdzonych wadach dostarczonego   sprzętu, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie, potwierdzając powyższy fakt pisemnie, w terminie 3 dni od daty ich   wykrycia.

9. Dostarczenie przedmiotu dostawy wolnego od wad nastąpi na koszt Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia rozpatrzenia.

10.Za dostarczony sprzęt   ustala się okres gwarancji nie krótszy niż   24 - miesiące   od daty przekazania.

11.Dostawca dostarcza sprzęt zastępczy na okres naprawy.

 

 

 

 

§ 3.

1.Wartość przedmiotu umowy    została określona na podstawie oferty, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy.

2.W cenie zawarte są wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby szkół, według zasad przyjętych w niniejszej umowie.

§4.

 

1. Zmawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przelewem, w terminie 14 dni od daty zrealizowania przedmiotu zamówienia i prawidłowego wystawienia faktur odrębnych dla każdej szkoły wraz ze specyfikacją techniczną sprzętu odrębną dla każdej szkoły, na konto wskazane w treści faktury.

2. Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego.

3. W przypadku nie dokonania płatności przez Zamawiającego w wyznaczonym w umowie terminie, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

 

§5.

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

a) w wysokości 10% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy lub woli .

b) za zwłokę powyżej 5 dni w realizacji dostawy w wysokości 2% wartości niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień

c) za zwłokę w dostawie przedmiotu dostawy wolnego od wad w wysokości 2% wartości towarów dostarczonych z wadami, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na dostarczenie towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń uzupełniających w przypadku, gdy szkoda z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę

naliczonych kar umownych.

  § 6

 

1.Zamawiajacy ma prawo odstąpić od umowy gdy:

a)wykonawca nie dostarczy całości zamówionego towaru a zwłoka przekracza 7 dni,

b)Wykonawca dopuścił się   trzydniowej zwłoki w rozpoznaniu reklamacji lub w dostarczeniu przedmiotu dostawy wolnego od wad (§2pkt9).

2.Wyżej wymienione okoliczności uzasadniają naliczenie kary umownej z §5ust.1a.

3.Kary umowne z §5ust,1b,1c, mogą być naliczane za okres do chwili powstania uprawnienia do odstąpienia od umowy.

4.W przypadku określonym w pkt 1b niniejszego paragrafu dopuszcza się odstąpienie od umowy w części.

 

§ 7.

 

1. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, powierzyć realizacji umowy innemu wykonawcy.

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody obu stron oraz formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.

3.Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w formie pisemnej, gdy:

a) wykonawca z własnej winy przerwał realizację dostawy i nie realizuje jej przez okres 7 dni.

b)wykonawca   realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,

c)wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób nienależny.

4. W sprawach nieuregulowanych przedmiotową umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z wykonaniem niniejszej umowy. W przypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym.

 

§ 9

 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, natomiast dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJACY

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-16 13:05:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-05 08:09:52
  • Liczba odsłon: 1263
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411401]

przewiń do góry