Brudzeń Duży, 05.11.2019

USC.5365.3.2019 

 

                                      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Brudzeń Duży informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro prowadzonego w trybie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) jako najkorzystniejsza cenowo  wybrana została oferta złożona przez firmę:

                   ‘’ARMIR’’ Mirosław Nawrocki

                   Ul. Ludwika Solskiego 2, 09-200 Sierpc

     

     Ranking ofert złożonych w postępowaniu pn.

Konserwacja i renowacja 65 ksiąg stanu cywilnego znajdujących się w zasobach Urzędu Stanu Cywilnego w Brudzeniu Dużym

Lp.

Oferent

Wartość

Brutto (PLN)

1

‘’ARMIR’’ Mirosław Nawrocki

Ul. Ludwika Solskiego 2, 09-200 Sierpc

5 196,75

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr Ryszkiewicz

Ul. Wolność 20a, 87-800 Włocławek

134 500,00

3

Introligatornia Elżbieta Fiodor

Ul. Jasna 3/13, 20-077 Lublin

15 990,00

 

Komisja opiniująca:

1.       Jaskólska Stanisława        …………………………………..

2.      Domińska Ewa                  …………………………………..

3.      Adamski Eugeniusz          …………………………………..

                                                                                                                            

                                                                                                                              Zatwierdził

                                                                                                               

                                                                                               Wójt Gminy Brudzeń Duży

 

                                                                                                    Andrzej Dwojnych

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brudzeń Duży, dnia 18.10.2019

 

Nr sprawy : USC.5365.3.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  I.   ZAMAWIAJĄCY

          GMINA BRUDZEŃ DUŻY

          ul. Toruńska 2, 09 -414 Brudzeń Duży, NIP: 774-318-87-37

          tel./fax (24) 260 40 81

          e-mail : ug_brudzen@interia.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i renowacja 65 ksiąg stanu cywilnego                                     

  znajdujących się w zasobach Urzędu Stanu Cywilnego w Brudzeniu Dużym według załącznika    Nr 1.

2.    Konserwacja i renowacja ma polegać między innymi na :

     - podklejeniu porwanych kartek,

     - oczyszczeniu kart z nagromadzonego kurzu i brudu,

     - usunięciu starych napraw i podklejeń,

     - naprawie zniszczeń mechanicznych ( przedarć, pęknięć, ubytków )

     - wyprostowaniu pozaginanych kart ksiąg,

     - wykonaniu nowej oprawy.

Stopień zużycia ksiąg ocenia się szacunkowo od 50 % do 70 %.

Renowacja ma być dokonana zgodnie z zasadami konserwacji ksiąg dawnych.

Wykonawca jest zobowiązany do używania odpowiednich materiałów konserwatorskich, w tym w szczególności papieru bezkwasowego i kleju bezkwasowego.

      III. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU

    O wykonanie przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

     - złożą ofertę zgodną z zakresem zamówienia oraz terminem jej wykonania na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik NR 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

     - posiadają uprawnienie do wykonania określonej działalności oraz wiedzę i doświadczenie w tego typu usługach, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do profesjonalnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem spełnienia powyższych wymogów. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca powinien przedstawić dokumenty poświadczające, iż spełnia on wszelkie warunki uprawniające go do udziału w niniejszym postępowaniu.

 

 

   Urząd Stanu Cywilnego w Brudzeniu Dużym udostępni omawiane księgi do dokonania oględzin po

   telefonicznych uzgodnieniu, tel. (24 ) 260 40 81.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA : do 30.11.2019

V.           Opis SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

      Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2

      do niniejszego zapytania.

      Oferta powinna być:

      - opatrzona pieczęcią firmową lub innym oznaczeniem oferenta,

      - posiadać datę sporządzenia,

      - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP i Regon, adres e-mail,

      - podpisana przez oferenta,

     - powinna zawierać cenę ofertową netto i brutto ( uwzględniającą należny podatek   VAT ) w PLN

      cyfrowo i słownie.

    Proponowana cena brutto powinna obejmować wszystkie koszty , jakie poniesie Wykonawca przy                             kompleksowej (prawidłowej i profesjonalnej ) realizacji przedmiotu zamówienia. Cena brutto może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres:

  Urząd Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2,

09 -414 Brudzeń Duży, woj. mazowieckie z dopiskiem : „konserwacja i renowacja ksiąg stanu cywilnego” do dnia 4 listopada 2019 roku do godziny 15:30.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w dniu 5 listopada o godz. 12.00.

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:

  www.ugbrudzenduzy.bip.org.pl

VII. OCENA OFERT

      Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

     Cena brutto – 100%.

VIII. INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.ugbrudzenduzy.bip.org.pl   oraz za pośrednictwem poczty elektroniczej   na adres podany   w formularzu ofertowym.

2. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego ( wyboru oferty ) nie przysługuje odwołanie.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.     

Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843   ) do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Dodatkowych informacji udziela:

  Stanisława Jaskólska

tel. ( 24 ) 260-40-81

e-mail: uscbrudzen@wp.pl           

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

X. Załączniki

- Załącznik Nr 1 – Wykaz Ksiąg

- Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

 

 

 

 

WÓJT GMINY

ANDRZEJ DWOJNYCH

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-10-21 23:20:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-06 14:45:45
  • Liczba odsłon: 1889
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411126]

przewiń do góry