Brudzeń Duży, 30 sierpnia 2017r.

 

 

Nr sprawy O.III.341-2/05/17                                                                     

 

 

 

                           Ogłoszenie o   udzieleniu zamówienia

 

Informujemy o zawarciu umowy na realizację zamówienia , którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

  do szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży

 

Nazwa wykonawcy: e -   integra sp. z .o. o. ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock

 

 

Wartość i data zawarcia umowy:

 

Umowa   zawarta:   07 sierpnia 2017r.,

Wartość   podpisanej umowy: 64 097,61zł

Podatek VAT po stronie zamawiającego: 13 902,35zł


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brudzeń Duży, dnia 12.07.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU,

DNI I GODZINY PRACY:

  Gmina Brudzeń Duży,   09-414 Brudzeń Duży

Tel:   24 260 – 42 – 81 Fax: 24 260 – 42 - 81

e-mail: bosszem@wp.pl

Dni i godziny pracy Zamawiającego:   poniedziałki 9.30 -17.30, od wtorku do piątku

w godz. 7:30 -15:30.

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane jest w trybie zapytania

ofertowego.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do Szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży: Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sikorzu, Zespołu Szkół

  w Siecieniu, Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym

2.Dostawa sprzętu do Szkół musi zostać potwierdzona na oryginale faktury lub innego dokumentu, np. WZ, podpisem (pokwitowanie odbioru) osób wskazanych przez zamawiającego, wystawionej odrębnie dla każdej szkoły.

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie zrealizowane będzie w terminie: 14 dni od podpisania umowy.

V. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Ofertę ( na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do zapytania ofertowego) wraz   ze specyfikacją techniczną sprzętu odrębną dla każdej szkoły i załącznikami należy złożyć w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym,

  Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, 09-414 Brudzeń Duży,

  ul. Toruńska 2.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na komputerze.

3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania

Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu

prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać

złożone wraz z ofertą).

4.Termin związania ofertą: 30 dni.

 

 

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejsce:, Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, 09-414 Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2 (budynek Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym).Termin: 20 lipca 2017r. do godz. 10.00. Za termin złożenia oferty uważa się dzień jej faktycznego dostarczenia do siedziby Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, 09 - 414 Brudzeń Duży,

  ul. Toruńska 2 (budynek Urzędu Gminy).

VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Miejsce: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, 09-414 Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2 (budynek Urzędu Gminy).Termin: 20 lipca   2017r. o godz.10.15

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.

2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał do wykonania zamówienia.

3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy PZP.

 

IX. WYKAZ   DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY WRAZ   Z   OFERTĄ :

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.Oświadczenie stanowiące zał. Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

X. KRYTERIA/KRYTERIUM OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

1. Jako kryterium wyboru oferty w postępowaniu przyjmuje się cenę ofertową brutto, razem wartości przedmiotu zamówienia , przedstawioną w formularzu ofertowym, z wagą 100%.

Kryterium oceny ofert

  Waga kryterium

Cena

100%

 

2. Kryterium cena będzie oceniane wg następującego wzoru:

Cena oferty badanej               Najniższa cena ofertowa brutto            x waga kryterium

                                    …………………………………………………

                                                      Cena oferty badanej                                                                                 

3.Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta otrzyma najwyższą ilość punktów przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

4.Cena powinna obejmować wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zrealizowania zadania, w tym wykonanie, dostarczenie, rozładunek i wniesienie przedmiotu zamówienia do pomieszczenia wskazanego przez dyrektora szkoły, podłączenie i uruchomienie całego sprzętu i oddanie gotowego do pracy. Cena ofertowa musi uwzględniać opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców oraz należne podatki. Cena powinna uwzględniać upusty, jakie Wykonawca oferuje.

 

XI. WZÓR UMOWY / ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE OBLIGATORYJNIE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY:

Projekt umowy stanowi zał. Nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

XII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Elżbieta Mrozowska – Kierownik Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, tel. 24 260 – 42 - 81 w poniedziałki od 9.00 do 17.00, w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.

 

ZATWIERDZAM:

Wójt Gminy

Andrzej Dwojnych

 

 

Brudzeń Duży, 12 lipca 2017r.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – projekt umowy na dostawę artykułów udziału w postępowaniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR   1    - OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

  1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brudzeniu Dużym

Lp.

Nazwa komponentów

 

  Wymagane minimalne parametry techniczne

  komputerów

1.

Laptopy

z oprogramowaniem -   5 szt

 

-

2.

Zastosowanie

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, projektowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych.

 

3.

Rodzaj

Laptop - preferowany Dell, Asus, Acer, Hp

4.

Przekątna ekranu LCD

15,6 cali

5.

Rozdzielczość

1366 x 768

6.

Typ matrycy

  Anti - glare, preferowana matryca matowa

7.

Procesor

Intel Core i3(min. Szóstej generacji),

Uzyskujący w tekście wydajności Passmark CPU Mark minimum 3152 punktów dostępne na stronie:

http://www.cpubenchmark.net

 

8.

Karta graficzna

Intel HD

9.

Pamięć

Pamięć RAM:6 GB DDR4

10.

Dyski i napędy

Technologia dysku: HDD – magnetyczny

Pojemność dysku: min. HDD 500 GB

Napęd optyczny: nagrywarka DVD+/-RW

11.

Funkcje i technologie

Czytnik kart pamięci, Kensington Lock, Klawiatura numeryczna

12.

Zintegrowane moduły

Złącze karty pamięci SD

13.

Interfejsy

Posty USB: 2xUSB 3.0, 1xUSB 2.0

Wyjścia/wejścia dźwięku: Słuchawkowe/mikrofonowe(Combo)

Wyjścia/wejścia obrazu: HDMI x 1, D-subx1

14.

Komunikacja

Bluetooth, LAN (RJ – 45), WiFi

15.

Karta Sieciowa

Bezprzewodowa   IEEE 802. 11a/b/g/n/ac

16.

Czytnik kart pamięci

SD, MMC, SDHC, SDXC

17.

Zasilenie

Bateria Li-lon, 4 komorowy min. 32 Wh

18.

Dodatkowe wyposażenie

Mysz bezprzewodowa

 

19.

Zainstalowany system operacyjny

Windows 10 64 –bit, wersja Home lub Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta systemu – Windows(nie może to być licencja czasowa, próbna itp.), system operacyjny musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności tj. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)

20.

Oprogramowanie

Zainstalowany przez dostawcę pakiet MS Office 2016 Standard wersja wielostanowiskowa EDU MOLP wraz z dokumentacją z firmy Microsoft i przygotowanym nośnikiem.

21.

Gwarancja

24 miesiące gwarancji , wykonawca jest zobowiązany dostarczyć sprzęt zastępczy na okres naprawy.

Wymagana dostawa komputerów do sprawdzenia poprawności specyfikacji i legalności zainstalowanego oprogramowania, a następnie wykonanie montażu w miejscu instalacji komputera w szkole.

Wymagane podanie numeru PN producenta

22

Tablety

  z oprogramowaniem – 2 szt

Wymagane minimalne parametry techniczne tabletów,

Preferowany Lenovo/Samsung lub równoważny

23.

 

 

System operacyjny

Android 5.1 Lollipop

24.

Łączność

Moduł   Bluetooth

Wbudowany modem 4G, LTE – opcjonalnie Wi-Fi 802. 11 b/g/n

25.

Ekran

10.1”LED błyszczący, dotykowy

26.

Rozdzielczość

1280 x 800

27

Pamięć RAM

2GB DDR3

28

Pamięć wbudowana

16 GB

29

Złącza

Czytnik kart pamięci – 1 szt

Wyjście słuchawkowe – 1szt

Gniazdo kart micro SIM -1szt

Mikro USB -1szt

30.

Bateria

Litowo-jonowa 7000mAh

31.

Aparat

2.0 Mpix – przód

5.0Mpix-tył

32.

Dołączone akcesoria

Zasilacz

Kabel micro USB->USB,etui

33.


Preferowany Lenovo/Samsung lub równoważny
34

Gwarancja

24 miesiące

 

 

 

 

 

 

 

  1. Zespół Szkół w Siecieniu

Lp.

Nazwa komponentów

 

Wymagane minimalne parametry techniczne laptopów

1.

Laptopy - 14 szt

 

2.

Jednostka centralna

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji w oparciu o materiały dostępne na stronie producenta – załączyć link do strony, gdzie można dokonać weryfikacji.

3.

Klasa procesora

Intel Core   i 3

4.

Przekątna ekranu

15,6”

5.

Rozdzielczość

1366 x 768

6.

Pamięć RAM zainstalowana

6GB

7.

Dysk HDD

500GB

8.

Powierzchnia matrycy

matowa

9.

Napęd optyczny

DVD   RW

10.

Porty USB

1 x USB 2.0,   2 x USB 3.0

11.

Porty wideo

1 x HDMI, 1xVGA (15 pin D-sub)

12.

Komunikacja:

LAN 10/100/1000, WiFi 802.11 b/g/n

13.

System operacyjny

Windows 10 (zainstalowany)

14.

Oprogramowanie

Office 2016(zainstalowany)

15.

Dodatkowe wyposażenie

Mysz bezprzewodowa

 

16.

Gwarancja producenta

24 miesiące gwarancji , wykonawca jest zobowiązany dostarczyć sprzęt zastępczy na okres naprawy.

17

Tablety – 3szt

Wymagane minimalne parametry techniczne tabletów

18.

Pamięć wewnętrzna

16 GB

19.

Przekątna ekranu

8”

20.

Komunikacja

Wi-Fi (802.11b/g/n)

21.

System operacyjny

Android 6.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sikorzu

Lp.

Nazwa komponentów

 

  Wymagane minimalne parametry techniczne

  komputerów

1.

Laptopy

z oprogramowaniem -   3 szt

Laptop - preferowany Dell, Asus, Acer, Hp

2.

Zastosowanie

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, projektowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych.

W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji w oparciu o materiały dostępne na stronie producenta – załączyć link do strony, gdzie można dokonać weryfikacji.

3.

Rodzaj

Laptop - preferowany Dell, Asus, Acer, Hp

4.

Przekątna ekranu LCD

15,6 cali

5.

Rozdzielczość

1366 x 768

6.

Typ matrycy

  Anti - glare, preferowana matryca matowa

7.

Procesor

Intel Core i3 (min. szóstej generacji),

Uzyskujący w tekście wydajności Passmark CPU Mark minimum 3152 punktów dostępne na stronie:

http://www.cpubenchmark.net

 

8.

Karta graficzna

Intel HD

9.

Pamięć

Pamięć RAM: 6 GB DDR4

10.

 

Dyski i napędy

Technologia dysku: HDD – magnetyczny

Pojemność dysku: min. HDD 500 GB

Napęd optyczny: nagrywarka DVD+/-RW

11.

Funkcje i technologie

Czytnik kart pamięci, Kensington Lock, Klawiatura numeryczna

12.

Zintegrowane moduły

Złącze karty pamięci SD

13.

Interfejsy

Posty USB: 2xUSB 3.0, 1xUSB 2.0

Wyjścia/wejścia dźwięku: Słuchawkowe/mikrofonowe(Combo)

Wyjścia/wejścia obrazu: HDMI x 1, D-subx1

14.

Komunikacja

Bluetooth, LAN (RJ – 45), WiFi

15.

Karta Sieciowa

Bezprzewodowa   IEEE 802. 11a/b/g/n/ac

16.

Czytnik kart pamięci

SD, MMC, SDHC, SDXC

17.

Zasilenie

Bateria Li-lon, 4 komorowy min. 32 Wh

18.

Dodatkowe wyposażenie

Mysz bezprzewodowa

 

19.

Zainstalowany system operacyjny

Windows 10 64 –bit, wersja Home lub Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta systemu – Windows(nie może to być licencja czasowa, próbna itp.), system operacyjny musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności tj. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)

20.

Oprogramowanie

Zainstalowany przez dostawcę pakiet MS Office 2016 Standard wersja wielostanowiskowa EDU MOLP wraz z dokumentacją z firmy Microsoft i przygotowanym nośnikiem .

21.

Gwarancja

24 miesiące gwarancji , wykonawca jest zobowiązany dostarczyć sprzęt zastępczy na okres naprawy.

Wymagana dostawa komputerów do sprawdzenia poprawności specyfikacji i legalności zainstalowanego oprogramowania, a następnie wykonanie montażu w miejscu instalacji komputera w szkole.

Wymagane podanie numeru PN producenta

 

22

Komputer stacjonarny – 1szt

Wymagane minimalne parametry techniczne komputera

 

23.

Rodzaj

ALL   in ONE

24.

Przekątna ekranu

23 cali

25.

Rozdzielczość

1920 x 1080 (Full HD)

26.

Powłoka ekranu

Matowa, LED, IPS

27.

Procesor

Intel Care i5, szóstej genetacji

Uzyskujący w teście wydajności Passmark CPU Mark

Minimum 3982 punktów na dzień 15.05.2017r.

http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-6200U+%40+2.30GHz&id=2556

28.

Wielkość pamięci RAM

4GB

29.

Rodzaj dysku twardego

Hybrydowy

30.

Pojemność   dysku twardego

1 TB

31.

Napęd optyczny

DVD+/-RW DL

32.

Karta graficzna

Zintegrowana   Intel   HD   lub równoważna

33.

Czytnik kart pamięci

Uniwersalny SD, MMC, SDHC, SDXC,

34.

Karta   sieciowa

10/100/1000

35.

Standard łączności

bezprzewodowej

IEEE 802.11 ac

36.

Złącza na tylnym panelu

RJ45, USB 3.0x2, USB 2.0x3, HDMI, AUDIO

37.

Podstawa

Metalowa   stopa, regulaowany   ekran

38.

Łączność

LAN 1 Gbps, Bluetooth, WiFi

39.

Akcesoria

w komplecie

Klawiatura (z wydzieloną klawiaturą numeryczną), mysz

40.

Zainstalowany system operacyjny

Windows 10 Professional 64-bit PL, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta systemu- Windows(nie może to być licencja czasowa, próbna itp.), system operacyjny musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności tj. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)

41.

Oprogramowanie

Zainstalowany przez dostawcę pakiet MS Office 2016 Standard wersja EDU MOLP wraz z dokumentacją z firmy Microsoft i przygotowanym nośnikiem na pendrive.

42.

Gwarancja

24 miesiące

 

 

4.Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym

Lp.

Nazwa komponentów

 

  Wymagane minimalne parametry techniczne

  komputerów

1.

Laptopy

z oprogramowaniem -   7 szt

 

2.

Zastosowanie

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, projektowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych.

3.

Rodzaj

Laptop - preferowany Dell, Asus, Acer, Hp

4.

Przekątna ekranu LCD

15,6 cali

5.

Rozdzielczość

1366 x 768

6.

Typ matrycy

  Anti - glare, preferowana matryca matowa

7.

Procesor

Intel Core i3(min. szóstej generacji),

Uzyskujący w tekście wydajności Passmark CPU Mark minimum 3152 punktów dostępne na stronie:

http://www.cpubenchmark.net

8.

Pamięć

Pamięć RAM:6 GB DDR4

   9.

Karta graficzna

Intel HD

10.

 

Dyski i napędy

Technologia dysku: HDD – magnetyczny

Pojemność dysku: min. HDD 500 GB

Napęd optyczny: nagrywarka DVD+/-RW

11.

Funkcje i technologie

Czytnik kart pamięci, Kensington Lock, Klawiatura numeryczna

12.

Zintegrowane moduły

Złącze karty pamięci SD

13.

Interfejsy

Posty USB: 2xUSB 3.0, 1xUSB 2.0

Wyjścia/wejścia dźwięku: Słuchawkowe/mikrofonowe(Combo)

Wyjścia/wejścia obrazu: HDMI x 1, D-subx1

14.

Komunikacja

Bluetooth, LAN (RJ – 45), WiFi

15.

Karta Sieciowa

Bezprzewodowa   IEEE 802. 11a/b/g/n/ac

16.

Czytnik kart pamięci

SD, MMC, SDHC, SDXC

17.

Zasilenie

Bateria Li-lon, 4 komorowy min. 32 Wh

18.

Dodatkowe wyposażenie

Mysz bezprzewodowa

 

19.

Zainstalowany system operacyjny

Windows 10 64 –bit, wersja Home lub Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta systemu – Windows(nie może to być licencja czasowa, próbna itp.), system operacyjny musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności tj. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)

20.

Oprogramowanie

Zainstalowany przez dostawcę pakiet MS Office 2016 Standard wersja wielostanowiskowa EDU MOLP wraz z dokumentacją z firmy Microsoft i przygotowanym nośnikiem.

21.

Gwarancja

24 miesiące gwarancji , wykonawca jest zobowiązany dostarczyć sprzęt zastępczy na okres naprawy.

Wymagana dostawa komputerów do sprawdzenia poprawności specyfikacji i legalności zainstalowanego oprogramowania, a następnie wykonanie montażu w miejscu instalacji komputera w szkole.

Wymagane podanie numeru PN producenta

22.

Tablety

  z oprogramowaniem – 2 szt

Minimalne parametry techniczne tabletów:

Preferowany Lenovo/Samsung lub równoważny

23.

 

 

System operacyjny

Android 5.1 Lollipop

24.

Łączność

Moduł   Bluetooth

Wbudowany modem 4G, LTE – opcjonalnie Wi-Fi 802. 11 b/g/n

25.

Ekran

10.1”LED błyszczący, dotykowy

26.

Rozdzielczość

1280 x 800

27.

Pamięć RAM

2GB DDR3

28.

Pamięć wbudowana

16 GB

29.

Złącza

Czytnik kart pamięci – 1 szt

Wyjście słuchawkowe – 1szt

Gniazdo kart micro SIM -1szt

Mikro USB -1szt

30.

Bateria

Litowo-jonowa 7000mAh

31.

Aparat

2.0 Mpix – przód

5.0Mpix-tył

32.

Dołączone akcesoria

Zasilacz

Kabel micro USB -> USB, etui

33.

Gwarancja

24 miesiące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o   wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego

z oprogramowaniem do szkól z terenu Gminy Brudzeń Duży: Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sikorzu, Zespołu Szkół   w Siecieniu, Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym

 

  Ja niżej podpisany

- Nazwa i adres wykonawcy:

 

Nazwa ........................................................................................................................................

 

Adres ..........................................................................................................................................

 

Nr rachunku bankowego ............................................................................................................

 

Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za:

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość

sztuk

Cena

  oferowana

netto

Podatek

VAT

płatny przez

oferenta

Podatek

Vat

płatny przez

zamawiają-cego

Razem

Cena

  brutto

1.

Komputer   stacjonarny

  1

 

 

 

 

 

2.

Tablet

  7

 

 

 

 

3.

Laptop

29

 

 

 

 

4.

Razem wartość   przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

 

1.     Razem wartość   zamówienia brutto ..................................................................................................

słownie :.................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

2.Termin wykonania dostawy - ……………………………………………………….........................

 

3.    Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego;......................................................................

 

 

..................................................                                                        ....................................................................

     ( Miejscowość i data )                                                                            (Podpisy osób   wskazanych w dokumencie  

                                                                                                                      uprawniającym do występowania w obrocie

                                                                                                                       prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/

………………………………

/nazwa i adres zamawiającego/

 

Oświadczenie

Ja/My niżej podpisany:

…………………………………………

Działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/

Przystępując do udziału o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego   z oprogramowaniem do szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży: Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

  w Sikorzu, Zespołu Szkół w Siecieniu i Gimnazjum im. Pawła Włodkowica

  w Brudzeniu Dużym

  w   trybie zamówienia ofertowego oświadczamy, że reprezentowany przeze mnie/nas Wykonawca, składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu :

1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

 

 

……………………..

/miejscowość i data/

…………………………………

(podpis osób wskazanych w dokumencie

  uprawniającym do wystąpienia w obrocie

                                                                                                                   prawnym lub posiadający pełnomocnictwo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

 

 

 

UMOWA Nr 341-2/02/17

 

Zawarta w dniu..................roku r. w Brudzeniu Dużym, pomiędzy: Gminą Brudzeń Duży , zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Wójta Gminy Pana   Andrzeja Dwojnycha,   a :   zwanym   w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną   przez:.........................................................................................................  

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę sprzętu komputerowego

  z oprogramowaniem do szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sikorzu,

  Zespołu Szkół w Siecieniu i Gimnazjum im. Pawła   Włodkowica w Brudzeniu Dużym zrealizowanego w trybie zapytania ofertowego   – została zawarta umowa o następującej treści:

 

§ 1.

Przedmiotem umowy jest dostawę sprzętu komputerowego   z oprogramowaniem do szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sikorzu, Zespołu Szkół w Siecieniu

  i Gimnazjum im. Pawła   Włodkowica w Brudzeniu Dużym zgodnie z ofertą   z dnia .....................r., wraz z fakturą i specyfikacją techniczną sprzętu.

§ 2.

1.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego towaru w cenie   zamówienia

  podanej w ofercie w wysokości.............................słownie:...........................................................................

w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

2.Dostawca dostarcza   komputery   zawierające wszystkie komponenty, we własnej obudowie   fabrycznie nowe, nieregenerowane,   jednorodne i jednolite w konfiguracji w ramach każdej części opisu przedmiotu zamówienia.

3.Dostawca dostarcza sprzęt kompletnie okablowany niezbędny do uruchomienia.

4.Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych.

5.Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej.

6.W momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania.

7. Reklamacje składane przez Zamawiającego będą rozpatrywane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

8.O   stwierdzonych wadach dostarczonego   sprzętu, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie, potwierdzając powyższy fakt pisemnie, w terminie 3 dni od daty ich   wykrycia.

9. Dostarczenie przedmiotu dostawy wolnego od wad nastąpi na koszt Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia rozpatrzenia.

10.Za dostarczony sprzęt komputerowy ustala się 24 - miesięczny okres gwarancji od daty przekazania.

11.Dostawca dostarcza sprzęt zastępczy na okres naprawy.

 

§ 3.

1.Wartość przedmiotu umowy     została określona na podstawie oferty, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy.

2.W cenie zawarte są wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby szkół, według zasad przyjętych w niniejszej umowie.

§4.

 

1. Zmawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przelewem, w terminie 14 dni od daty zrealizowania przedmiotu zamówienia i prawidłowego wystawienia faktur odrębnych dla każdej szkoły wraz ze specyfikacją techniczną sprzętu odrębna dla każdej szkoły, na konto wskazane w treści faktury.

2. Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego.

3. W przypadku nie dokonania płatności przez Zamawiającego w wyznaczonym w umowie terminie, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§5.

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

a) w wysokości 10% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy lub woli .

b) za zwłokę powyżej 5 dni w realizacji dostawy w wysokości 2% wartości niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień

c) za zwłokę w dostawie przedmiotu dostawy wolnego od wad w wysokości 2% wartości towarów dostarczonych z wadami, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na dostarczenie towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń uzupełniających w przypadku, gdy szkoda z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę

naliczonych kar umownych.

  § 6

1.Zamawiajacy ma prawo odstąpić od umowy gdy:

a)wykonawca nie dostarczy całości zamówionego towaru a zwłoka przekracza 7 dni,

b)Wykonawca dopuścił się   trzydniowej zwłoki w rozpoznaniu reklamacji lub w dostarczeniu przedmiotu dostawy wolnego od wad (§2pkt9).

2.Wyżej wymienione okoliczności uzasadniają naliczenie kary umownej z §5ust.1a.

3.Kary umowne z §5ust,1b,1c, mogą być naliczane za okres do chwili powstania uprawnienia do odstąpienia od umowy.

4.W przypadku określonym w pkt 1b niniejszego paragrafu dopuszcza się odstąpienie od umowy w części.

§ 7.

1. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, powierzyć realizacji umowy innemu wykonawcy.

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody obu stron oraz formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.

3.Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w formie pisemnej, gdy:

a) wykonawca z własnej winy przerwał realizację dostawy i nie realizuje jej przez okres 7 dni.

b)wykonawca   realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,

c)wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób nienależny.

4. W sprawach nieuregulowanych przedmiotową umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z wykonaniem niniejszej umowy. W przypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym.

§ 9

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, natomiast dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJACY

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Mrozowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-07-13 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-31 13:12:42
  • Liczba odsłon: 1267
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411123]

przewiń do góry