Zamawiający:

 

 

Gmina Brudzeń Duży

ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży, pow. płocki, woj. mazowieckie

tel. 24 260 40 81, fax. 24 260 40 23

 

Znak sprawy: RGR.ZP. 271.29.2019

 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

 

Tryb postępowania:

Zapytanie ofertowe

o wartości zamówienia poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust.8 Prawo zamówień publicznych

 

Nazwa zadania:   Dzierżawa pojemników na odpady komunalne

 

 

 

 

Zatwierdzam:

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży

/-/ Andrzej Dwojnych

 

 

 

 

 

Brudzeń Duży, dnia 08.11.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z zamiarem zlecenia usługi o wartości poniżej 30 000 euro w trybie art. 4  ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Brudzeń Duży zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn:.

Dzierżawa pojemników na odpady komunalne

 

I. Zakres prac

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa nowych lub używanych pojemników w ilości szacunkowej od 2600 szt. do 2900 szt. o pojemności 120 - 240 l na odpady komunalne niesegregowane wraz z dostawą do nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brudzeń Duży.

Pojemniki muszą spełniać następujące warunki techniczne:

- powinny być wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieni UV oraz niezmieniającego właściwości wytrzymałościowych przy niskich temperaturach.

- powinny posiadać klapę mocowaną na 2-4 zawiasach

- powinny spełniać normy PN-EN 840-1:2005

Do obowiązków Wydzierżawiającego należy :

- dostarczenie pojemników na nieruchomości w terminie do 10.12.2019 r. Podstawienie pojemników do 33-36 miejsc na terenie Gminy Brudzeń Duży zostanie dokładnie podane po podpisaniu umowy

-wymiana, naprawa, podstawienie i odbiór dzierżawionych pojemników na nieruchomości na  prośbę Zamawiającego w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Zamawiający może wysłać takie zgłoszenie nie częściej niż 1x w ciągu miesiąca.

- odbiór wszystkich pojemników po zakończeniu umowy.

 

II.   Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.( z możliwością przedłużenia na kolejny rok)

III.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: Pan Paweł Krzemiński od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -15.00 Tel. 024 260 40 81 wew. 43

 

IV.     Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty.

1.       Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2.       Oferty należy złożyć w FORMIE PISEMNEJ (nie dopuszcza się składania ofert za pomocą faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).

3.       Na zaklejonej kopercie zawierającej ofertę powinien być umieszczony napis: Dzierżawa pojemników na odpady komunalne

4. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży - Sekretariat, do dnia 15.11.2019 r. do godz. 10.00

5. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane i rozpatrywane.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2019 r. o godz. 10.30  w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży, pokój nr 10

 

7.    Cena ofertowa.

1)    Ceny wskazane w ofercie muszą być podane w PLN cyfrowo i słownie

2)    Stawki i ceny oferowane przez oferenta będą stałe w okresie trwania Umowy i w żadnym przypadku nie będą przedmiotem zmian.

3)    Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

8.    Termin związania ofertą.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od daty otwarcia ofert.

9.    Modyfikacje i wycofanie oferty.

1)    Żadna z ofert nie może być zmodyfikowana po upływie terminu składania ofert.

2)    Modyfikacje lub wycofanie oferty, można składać wyłącznie przed upływem terminu składania ofert, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Modyfikacja” lub „Wycofanie”.

3)    Modyfikacje ofert składane między terminem składania ofert i terminem związania z ofertą nie będą uwzględnione.

V.        Płatność.

Płatność będzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wydzierżawiającego.

VI.      Kryteria oceny ofert.

Dzierżawca będzie oceniał oferty kierując się następującymi kryteriami oceny:

Cena ofertowa brutto - 100 %.

VII.            Dodatkowe postanowienia.

1.         Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zostanie powiadomiony przez Zamawiającego, przed wygaśnięciem terminu związania ofertą o miejscu i terminie podpisania umowy.

2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

 

VIII.  Klauzula w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

          administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży, tel/fax 24/260-40-81, reprezentowana przez Wójta Gminy Brudzeń Duży;

            inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży jest Pani Edyta Wasilewska, e-mail: iod@instytut.info.pl

          Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym nr sprawy: RGR.ZP.271.29.2019

          Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

          obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

          w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

          posiada Pani/Pan:

-        na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-        na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

-        na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

-       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

          nie przysługuje Pani/Panu:

-        w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych

osobowych;

-       prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-       na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, że również wykonawca będzie musiał podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

XI. Załączniki:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Wzór umowy – załącznik nr 2

 

                                                              

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-08 15:15:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-08 15:15:09
  • Liczba odsłon: 1149
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411239]

przewiń do góry