Brudzeń Duży, 29 stycznia 2018 r.

O. III. 341-2/02/18

 Zamawiający:

Gmina Brudzeń Duży

09-414 Brudzeń Duży

tel./fax (...)24 260 42 81

http:/ www.brudzen.pl

e-mail: ug_brudzen@interia

 

 

 

 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania

 

ZAWIADOMIENIE   O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Zamawiający: Gmina Brudzeń Duży, 09-414 Brudzeń Duży w Płocku informuje,

że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego do 30 000EURO, dotyczącym  Dostawy ekogroszku i pelletu dla Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym i węgla kamiennego dla Urzędu Gminy,  wybrana została do realizacji zamówienia  oferta, którą złożył  Wykonawca  j. n . Węglopasz” Sp. z o. o. 60 - 648 Poznań,

 ul. Piątkowska 149/6  z ceną brutto 85 220,55 zł,

Do upływu terminu składania ofert złożono: 2 oferty.

 

Zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena ofertowa

brutto

Termin dostawy od dnia złożenia

zamówienia

 

Liczba otrzymanych punktów  ogółem

1.

Węglopasz” Sp. z o .o. 60-648 Poznań, ul. Piątkowska 149/6

Adres do korespondencji: Żołędowo, ul. Koronowska 38,86-031Osielsko

   85 220,55

    2 dni

    100

2.

PSB BUDOMAT Sp. z o. o.09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 62d

  102 001,81

    2 dni

           90,40 

 

 

II. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi  kryteriami oceny ofert: Cena – 60%, termin dostawy 40%. W kryteriach tym  Wykonawca mógł maksymalnie otrzymać 100 punktów.

 

III. Zamawiający przewiduje zawrzeć umowę w zakresie udzielenia  zamówienia – nie wcześniej niż  w terminie 5 dni od  dnia przesłania zawiadomienia, w Urzędzie Gminy

w Brudzeniu Dużym.

 

                                                                                                 Zatwierdził:

 

Wójt Gminy

Andrzej Dwojnych

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Płock, dnia 19.01.2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU,

DNI I GODZINY PRACY:

  Gmina Brudzeń Duży 09-414 Brudzeń Duży

Tel:   24 260 – 42 - 81

Fax: 24 260 – 42 - 81

e-mail: bosszem@wp.pl

Dni i godziny pracy Zamawiającego:   poniedziałki 9.30 -17.30, od wtorku do piątku

  w godz. 7:30 -15:30.

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane jest w trybie zapytania

ofertowego zgodnie z   art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa ekogroszku i pelletu dla Szkoły Podstawowej

  w Brudzeniu Dużym   w   wraz z rozładunkiem oraz węgla dla Urzędu Gminy

  w Brudzeniu     Dużym.

2 .   Dostawa opału do Szkoły musi zostać potwierdzona na oryginale faktury lub innego dokumentu, np. WZ, podpisem (pokwitowanie odbioru) osób wskazanych przez zamawiającego.

3. Zamówienie obejmuje   dostawę dla szkoły i rozładunek na placu przy szkole i dla U.G. i rozładunek przy „Agronomówce” , następującego opału :

a)70 ton ekogroszku w workach , dla szkoły,   z możliwością   zwiększenia dostawy do 75 ton, w zależności od warunków atmosferycznych;

b) parametry ekogroszku: kaloryczność minimum 26kJ/kg, zawartość siarki do 0,8%, zawartość popiołu do 8%.;

c) dostawa 70 ton ekogroszku będzie realizowana sukcesywnie w 7 dostawach po 10 ton miesięcznie, w miesiącach luty, marzec, kwiecień,   wrzesień, październik, listopad, grudzień), w dniach   uzgodnionych ze   szkołą;

d)   30 ton pelletu w workach po 20 kg, dla szkoły,    z możliwością   zwiększenia dostawy do 35 ton, w zależności od warunków atmosferycznych;

e) parametry pelletu – średnica 6 - 8mm, kaloryczność -18Mj.kg-1(bez kory);

f) dostawa 30 ton pelletu będzie realizowana sukcesywnie   w 10 dostawach po 3 tony,

  w miesiącach   marzec, kwiecień,   wrzesień, październik, listopad, grudzień, w dniach uzgodnionych   ze szkołą.

g) 5 ton węglowego kamiennego, dla Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym (budynek Agronomówki)

h) parametry   węgla:kaloryczność   od 22kJ/kg, zawartość popiołu do 10%

i) dostawa 5 ton węgla będzie realizowana w dwóch dostawach   w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy i we wrześniu 2018roku.

4.Dostawca zobowiązany jest dostarczyć opał odpowiadający wymogom jakościowym, na dowód czego przedstawi certyfikat jakości,   każdorazowo podczas dostawy.

 

 

 

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie zrealizowane będzie w terminie: od podpisania umowy   do 31 grudnia 2018r.

V. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Oferty ( na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego)   należy złożyć w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym, Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, 09-414 Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2.

z dopiskiem „Oferta na opał”.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania

Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu

prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać

złożone wraz z ofertą).

4.Termin związania ofertą: 30 dni.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejsce:, Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, 09-414 Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2 (budynek Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym).Termin:29 stycznia 2018r. do godz. 11.00.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień jej faktycznego dostarczenia do siedziby Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, 09 - 414 Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2 (budynek Urzędu Gminy).

VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Miejsce: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, 09-414 Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2 (budynek Urzędu Gminy).Termin: 29 stycznia   2018r. o godz.11.15

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.

2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał do wykonania zamówienia.

3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy PZP.

 

IX. WYKAZ   DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY WRAZ   Z   OFERTĄ :

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.Oświadczenie stanowiące zał. Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

X.KRYTERIUM OCENY OFERT   I   JEGO   ZNACZENIE:

1. Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

1)Cena brutto – 60%,

2)Termin dostawy – 40%.

2.Przyjmuje się ,ze 1%=1pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryteriach.

Maksymalnie wykonawca może uzyskać   100 punktów.

3.Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

1)w zakresie kryterium „cena brutto” oferta może uzyskać Cn max 60 pkt, przy czym ocena punktowania kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

                Cn(Cena najniższa z oferowanych)

C = ------------------------------------- x 60 pkt

             Cob(Cena oferowana)

 

gdzie:

 

C – oznacza wartość punktową ocenianej oferty w kryterium cena

Cn – oznacza najniższą cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

Cob – oznacza brutto ocenianej oferty

 

2) dla kryterium ”termin dostawy”:

 

Przez określenie „termin dostawy” zamawiający rozumie, maksymalny czas w którym wykonawca   dostarczy zamówiony opał    do miejsca dostawy,   od dnia zgłoszenia zamówienia faxem, lub drogą elektroniczną.

Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy:

a)       2 dni – otrzyma   - 40 pkt,

b)       3 dni – otrzyma   - 30 pkt,

c)        4 dni –otrzyma – 20 pkt,

d)       5 dni – otrzyma - 10 pkt,

e)       6 dni – otrzyma – 0 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest określić termin dostawy w sposób mierzalny, tj. w formie cyfrowej (liczba dni).

Jeżeli wykonawca nie wskaże w formularzu oferty żadnego terminu dostawy jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

3)każdej ocenianej ofercie zostanie przyznana punktacja łączna , skalkulowana według wzoru:

CŁp = C + CP

gdzie:

CŁp – całkowita łączna liczba punktów ocenianej oferty

C - punkty przyznane w kryterium cena

CP – punkty przyznane w kryterium termin dostawy

 

5.Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

6.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznana wg wzorów wskazanych powyżej, t.j. w pkt   4.

7.W toku badania ofert zamawiający dokona badania ważności ofert w celu stwierdzenia liczby ważnych ofert.

8.Oferty , które nie będą spełniać wymogów   zapytania ofertowego   zostaną przez   zamawiającego odrzucone.

9.W toku dokonania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

10.Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty.

11.Przyjmuje się następujące zasady korekty omyłek :

1)jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną cyframi a ceną wyrażoną słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie.

2)cena oferenta zostanie przez zamawiającego dostosowana   zgodnie z powyższą procedurą korekty błędów za zgodą oferenta i będzie dla oferenta wiążąca.

12. Nie wyrażenie zgody przez Oferenta na poprawienie oczywistej omyłki spowoduje odrzucenie jego oferty.

13.Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi , którego oferta odpowiada zasadom określonym

     w   zapytaniu ofertowym i została uznana za najkorzystniejszą .

  14. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, ze względu na to , że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców , którzy złożyli   te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych , niż zaoferowane w złożonych ofertach.

15 . Cena powinna obejmować wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zrealizowania zadania, w tym: cenę opału,     dostarczenie i rozładunek na placu przy szkole lub budynku Urzędu,   w miejsce    wskazane przez dyrektora szkoły, pracownika Urzędu. Cena ofertowa musi uwzględniać opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców oraz należne podatki.   

XI. WZÓR UMOWY / ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE OBLIGATORYJNIE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY:

Projekt umowy stanowi zał. Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

XII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Elżbieta Mrozowska – Kierownik Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, tel. 24 260 – 42 - 81 w poniedziałki od 9.00 do 17.00, w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.

 

ZATWIERDZAM:

Wójt Gminy

Andrzej Dwojnych

 

 

Brudzeń Duzy, 22 stycznia   2018r.

 

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – projekt umowy na dostawę opału

 

 

 

  zapytanie_ofertowewegiel_2018-01-22.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Załącznik Nr 1 do zapytani ofertowego

 

 

                                             OFERTA

Ja, niżej podpisany………………………………………………………………………....................................

 

Działając w imieniu………………………………………………………………………....................................

 

..............................................................................................................................................

                                 (nazwa i adres oferenta)

1.W odpowiedzi na zaproszenie do   złożenia oferty   w trybie zapytania ofertowego na : Dostawę ekogroszku   i pelletu dla Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym wraz z rozładunkiem oraz węgla kamiennego dla Urzędu Gminy:   składam następującą ofertę i zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia za :

Nazwa opału

Cena netto

Podatek VAT

Cena   brutto

Ekogroszek

 

 

 

Węgiel kamienny

 

 

 

Pellet

 

 

 

Razem

 

 

 

 

2. Razem   cena brutto słownie złotych:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

3. Termin   dostawy............dni od złożenia zamówienia.

 

4.Oświadczamy,

- że zapoznaliśmy   się z dokumentacją zapytania ofertowego   i przyjmuję je bez zastrzeżeń,

- że zawarty w zapytaniu   wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się

  w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach w miejscu

  i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu.

5.   Oferta została złożona na… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr…         do nr…

6.Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

..............................................................................................................................................................

……………………………………………………………….............................................................................................

……………………………………………………………….............................................................................................

………………………………………………………………............................................................................................

………………………………………………………………............................................................................................

.............................................................................................................................................................

…………………………………dnia…………...............               ………………………………..........................................

(pieczątka i podpis   upoważnionego   przedstawiciela

       Wykonawcy)  

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

 

                                               OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

                             o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

                          w trybie art.22 ust.1 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

 

Nazwa Wykonawcy.................................................................................................................................

 

Adres i telefon Wykonawcy...................................................................................................................

 

Przystępując do zamówienia publicznego na:

Dostawa ekogroszku i pelletu dla Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym   wraz

  z rozładunkiem oraz węgla kamiennego dla Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym,

oświadczamy,   że możemy ubiegać się o udzielenie w/w zamówienia na podstawie art.22 ust.1

  i art. 24 ustawy -   Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:

 

1)posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot zamówienia,

2)posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia .

3)znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonywanie zamówienia

4)nie podlegamy wykluczeniu z tego postępowania.

 

 

 

 

 

 

..........................................................                                

(miejscowość i data)                                                                    

 

                                                                                              .........................................................................

                                                                                              (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

 

 

 

UMOWA Nr 341-2/02/17

 

Zawarta w dniu..................roku r. w Brudzeniu Dużym, pomiędzy: Gminą Brudzeń Duży , zwanym

  w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Wójta Gminy Pana   Andrzeja Dwojnycha,   a .................................................................................................

...................................................................................................................................................

, zwanym   w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną   przez...............................

..................................................................................................................................................

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania na: Dostawę ekogroszku i pelletu do Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym   wraz z rozładunkiem oraz węgla kamiennego dla Urzędu Gminy , zrealizowanego w trybie zapytania ofertowego, w oparciu o   art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   – została zawarta umowa o następującej treści:

 

§ 1.

1.Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z rozładunkiem:

1) ekogroszku w workach w ilości 70 ton dla Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym,

  z możliwością zwiększenia o 5 ton( w zależności od warunków atmosferycznych) o parametrach - kaloryczność   minimum 26kJ/kg, zawartość siarki do 0,8%, zawartość popiołu do 8%;

2) pelletu w workach po 20kg w ilości 30 ton dla Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym

( z możliwością zwiększenia, w zależności od warunków atmosferycznych),   o parametrach – 6-8mm o kaloryczności 18MJ.kg-1(bez kory) ;

3) 5 ton węgla kamiennego dla Urzędu Gminy (budynek Agronomówki) o parametrach,

     kaloryczność:od 22kJ/kg zawartość popiołu do 10%.

2.Dostawca zrealizuje zamówienie zgodnie z ofertą   z dnia 29 stycznia 2018r., wraz z fakturą

  i świadectwem jakości, każdorazowo podczas dostawy.

3. Dostawca ponosi odpowiedzialność za jakość   dostarczonego towaru.

4.Dostawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie : do 31 grudnia   2018r.- sukcesywnie, w następujących dostawach:

a) dostawa 70 ton ekogroszku będzie realizowana sukcesywnie w 7 dostawach po 10 ton miesięcznie, w miesiącach luty, marzec, kwiecień,   wrzesień, październik, listopad, grudzień);

b) dostawa 30 ton pelletu będzie realizowana sukcesywnie   w 10 dostawach po 3 tony,

  w miesiącach   marzec, kwiecień,   wrzesień, październik, listopad, grudzień;

c) dostawa 5 ton węgla kamiennego   będzie realizowana w   dwóch dostawach w ciągu 14 dni od podpisania umowy i   w miesiącu wrześniu 2018r.

d) dostawca każdorazowo termin dostawy ustali z dyrektorem szkoły.

6.W sytuacji zwiększenia zamówienia dostawa w terminie ustalonym przez szkołę.

§ 2.

1.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego towaru w cenie brutto zamówienia podanej w ofercie w wysokości :............... słownie:....................................................................................................

2. W cenie zawarte są wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby Szkoły i do Urzędu do budynku „ Agronomówki” wraz z rozładunkiem.

§3

 

1. Zmawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przelewem, w terminie 14 dni od daty zrealizowania przedmiotu zamówienia i prawidłowego wystawienia faktury wraz ze świadectwem jakości, na konto wskazane w treści faktury.

2. Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego.

3. W przypadku nie dokonania płatności przez Zamawiającego w wyznaczonym w umowie terminie, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

 

§4

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

a) w wysokości 10% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy lub woli lub gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie określonym w par. 6 ust. 4;

b) za zwłokę powyżej 5 dni w realizacji dostawy w wysokości 2% wartości niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień ,

c) za zwłokę w dostawie przedmiotu dostawy wolnego od wad w wysokości 2% wartości towarów dostarczonych z wadami, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na dostarczenie towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń uzupełniających w przypadku, gdy szkoda z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę naliczonych kar umownych.

 

§ 5

 

1. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, powierzyć realizacji umowy innemu wykonawcy.

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody obu stron oraz formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.

3.Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w formie pisemnej, gdy:

a) wykonawca z własnej winy przerwał realizację dostawy i nie realizuje jej przez okres 7 dni.

b)wykonawca   realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,

c)wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób nienależny.

4. W sprawach nieuregulowanych przedmiotową umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z wykonaniem niniejszej umowy. W przypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym.

                                                                       § 6

1.Odbiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji na przedmiot dostawy, jeżeli uzna on, że dostawa ta ma wpływ na przebieg procesu grzewczego i związana jest z jakością opału.

2.Reklamacja może być złożona w terminie 7 dni od daty dostawy, a dostawca jest zobowiązany

w terminie 14 dni roboczych zająć stanowisko.

3.Wykonawca wystawi fakturę za dostarczony opał dla szkół na: Gminę Brudzeń Duży z dopiskiem Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym   lub     Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym.

4.Reklamacja ilościowa może być złożona w terminie 2 dni od daty dostawy.

                                                                                              §7

 

1.Wykonawca ponosi   odpowiedzialność za wszystkie wypadki   – wszystkich osób na terenie wykonywanego zadania od momentu wjazdu na teren szkoły oraz w czasie rozładunku i innych czynności aż do momentu wyjazdu z terenu szkolnego.

2.Wykonawca zapewni ciągły nadzór nad rozładunkiem w taki sposób, żeby uniemożliwić zbliżenie się dzieci w pobliże wykonywanych prac, a także zachowa podstawowe zasady ruchu drogowego: zasadę ostrożności i zasadę ograniczonego zaufania w czasie przejazdów po terenie szkolnym.

3.Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy wewnętrzne wydane przez dyrektora szkoły, wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrony przeciwpożarowej oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie osoby w rejonie wykonywanego zadania – w przypadku szkody powstałej w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, odpowiedniej jakości i właściwej organizacji pracy oraz obowiązujących przepisów prawa, na warunkach ustalonych w umowie.

 

 

 

 

 

 

§ 8.

 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, natomiast dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJACY

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Mrozowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-29 13:53:25
  • Liczba odsłon: 1318
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411206]

przewiń do góry