Brudzeń Duży, dn. 12.09.2019 r.

 

                                                            Wykonawcy w/g złożonych Ofert

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

W zapytaniu ofertowym nr RGR.ZP.271.19.2019 pn. „Program – Budowa terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy” wpłynęły następujące oferty:

Oferta nr 1
Złożona przez: ”PT” s.c M.Ignaciuk, T.Dąbrowski ul. Świętokrzyska 25, 80 -180 Gdańsk na  kwotę 167 403,00 brutto  za wykonanie przedmiotu zamówienia;

Oferta nr 2
Złożona przez  Handel i Usługi Budowlane ER-BRUK    Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie na kwotę 110 700,00 zł  brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Szacowana wartość wykonania przedmiotu zamówienia : 86 883,25 zł brutto

Zamawiający zwiększa szacowaną wartość zamówienia do najniższej oferowanej kwoty tj. 110 700,00 zł brutto.

Do realizacji została wybrana oferta nr 2.

 

Umowa z wykonawcą : Handel i Usługi Budowlane ER-BRUK  Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie  zostanie podpisana w dniu 17.09.2019 r. w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Brudzeń Duży ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży.

 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Brudzeń Duży, 20.08.2019 r.

 

                                               Wykonawcy wg złożonych Ofert

 

 

W zapytaniu ofertowym nr RGR.ZP.271.19.2019 pn. „Program – Budowa terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy Brudzeń Duży” wpłynęły następujące oferty:

 

Oferta nr 1
Złożona przez: „PT” s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski, ul. Świętokrzyska 25, 80-180 Gdańsk, na kwotę 167 403,00 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia;

Oferta nr 2
Złożona przez: Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie, na kwotę 110 700,00 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Szacowana wartość wykonania przedmiotu zamówienia: 86 884,00 zł brutto.

 

Przewodniczący komisji opiniującej :   Paweł Krzemiński
Członkowie Komisji:                                   Agnieszka Chalińska
                                                                     Mariusz Tyburski  
                                                                     Piotr Sieczkowski  

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający :

Gmina Brudzeń Duży

ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży, pow. Płocki, woj. Mazowieckie

tel. 24 260 40 81 , fax. 24 260 40 23

 

znak sprawy :   RGR.ZP.271. 19.2019

 

 

SPECYFIKACJA     ZAMÓWIENIA

 

Tryb postępowania :   Zapytanie ofertowe

o wartości zamówienia poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust.8 Prawo zamówień publicznych

 

 

 

Nazwa zadania : Program-Budowa terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy

 

 

 

                                                                                                          Zatwierdzam :

                                                                                                         Wójt Gminy Brudzeń Duży

                                                                                                         Andrzej Dwojnych

 

                                                                         Brudzeń Duży, dn. 07.08.2019 r.Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 EURO

 

I.                    Zamawiający

Gmina Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży

NIP 774 318 87 37,

Tel: ( 24) 260 40 13, (24) 260 40 81,   ug_brudzen@interia.pl

https://ugbrudzenduzy.bip.org.pl/

 

II.                 Opis przedmiotu zamówienia

1. Zapytanie ofertowe dotyczy zadania pn. „ Program-Budowa terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy”, realizowanego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

2.Przedmiotem zamówienia jest budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w wariancie rozszerzonym na terenie Szkoły Podstawowej w Siecieniu gmina Brudzeń Duży, działka nr 35/2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część niniejszego zapytania ofertowego, w skład której wchodzą :

·          projekt budowlany- zał. Nr 5

·          przedmiar robót – zał. Nr 3

·          mapa lokalizacji inwestycji – zał. Nr 4

2.W ramach zadania planuje się urządzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz strefy relaksu.

3.Wszystkie urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużytkowane, wykonane z fabrycznie nowych materiałów oraz być wolne od jakichkolwiek wad fabrycznych i prawnych oraz muszą posiadać komplet niezbędnych certyfikatów i atestów uprawniających je do ogólnego stosowania, a także instrukcje konserwacji użytkowania.  

 

III.              Termin realizacji zamówienia

  Od daty podpisania umowy z wykonawcą do dnia 30.09.2019 r.  

 

IV.              Okres gwarancji

Wykonawca będzie obowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia na okres 36 miesięcy

 

V.                   Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną, której przedmiotem było wykonanie placu zabaw i/lub siłowni zewnętrznych o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto. Spełnienie w/w warunku Wykonawca potwierdzi składając oświadczenie zgodnie z zał. Nr 6 do zapytania.

 

 

 

VI.                   Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Cena musi uwzględniać dostawę, montaż wraz z niezbędnymi materiałami potrzebnymi do wykonania całości zamówienia zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr. 3 do zapytania ofertowego.

Oferta musi zawierać:

a)       Wypełnioną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy ofertę – wg załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

b)       Kartę techniczną każdego oferowanego urządzenia wraz ze zdjęciem w kolorze i ze szczegółowym opisem

c)       Certyfikaty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 1176 wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące przy PCA

d)       Szczegółowe instrukcje użytkowania (sposobu eksploatacji)

e)       Dokument potwierdzający   wykonanie min. 1 siłowni zewnętrznej i/lub placu zabaw w okresie ostatnich 5 lat o wartości min. 50 000,00 zł. – zał. Nr 6 do zapytania ofertowego

 

VII.                Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert . Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży w sekretariacie   do dnia 20.08.2019 r . do godz. 10:00 z dopiskiem „ Oferta na budowę otwartej strefy aktywności   w Siecieniu„

               2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po wyznaczonym terminie składania ofert bez jej otwierania.

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

              4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 20 .08.2019 r.   o godz. 10:30 , w pokoju nr 10

 

VIII.        Ocena ofert

1.       Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia, podana w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę zawierającą najniższą cenę.

2.         Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny ofertowej – 100%

3.       Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

a)       jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub,

b)       została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonym w zapytaniu ofertowym lub,

c)       została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

4.       Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 

IX.          Termin związania ofertą  

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

X.             Osoba wyznaczona do kontaktu : Pani Agnieszka Chalińska w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15.00 Tel 24 260 40 81 wew. 43

 

 

XI.           Klauzula informacyjna z art.13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Z amawiający - Gmina Brudzeń Duży,

§    inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest   Pan/Pani Edyta Wasilewska kontakt: adres e-mail, telefon/ * iod@instytut.info.pl , tel. 534 974 902 ;

§    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym na zadanie pn.   Program-Budowa terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ), dalej „ustawa Pzp”;  

§    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

§    obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

§    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§    posiada Pani/Pan:

      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ** ;

      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  

      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§    nie przysługuje Pani/Panu:

      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO .

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

Załączniki

Zał. Nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 – Wzór umowy

Zał. Nr 3 – Przedmiar robót

Zał. Nr 4 – Mapa lokalizacji inwestycji

Zał. Nr 5 – Dokumentacja projektowa

Zał. Nr 6 – Oświadczenie


zal._nr_1__formularz_ofertowy_osa.docx
zal._nr_2__umowa_osa.docx
zal._nr_3_przedmiar_osa.pdf
zal._nr_4__mapa_osa.pdf
zal._nr_5_projekt_budowlany_osa.pdf
zalacznik_nr_6_oswiadczenie.docx
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Oliwkowska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-08-07 09:10:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Oliwkowska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-13 07:42:02
  • Liczba odsłon: 1076
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411301]

przewiń do góry