Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew

osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą.

o         Urząd Gminy Brudzeń Duży, Referat Rozwoju Gminy i Rolnictwa

o         Termin załatwienia: 1. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie. 2. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.

o         Osoba do kontaktu: Krystyna Bańka

o         Miejsce załatwienia Urząd Gminy Brudzeń Duży, pokój nr. 15

Referat Rozwoju Gminy i Rolnictwa

ul. Toruńska 2
09 – 414 Brudzeń Duży
Telefon kontaktowy 24 260 40 81/13 w 40,

o         Wymagane dokumenty: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa winno zawierać niżej wskazane dane i załącznik:
- imię, nazwisko i adres zgłaszającego (dodatkowo nr telefonu kontaktowego) - właściciela/współwłaścicieli nieruchomości,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte:
nr ewidencyjny działki, nr obrębu, nazwę ulicy,
- rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości,
-oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika,
- dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.
Usługa umożliwia dokonanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z działki stanowiącej własność/współwłasność osoby fizycznej/osób fizycznych, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą.

o         Opłaty Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II, pkt 21) należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

o         Tryb odwoławczy 1. Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie. 2. Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Brudzeń Duży.

o         Uwagi

1. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa z działki stanowiącej własność osoby fizycznej , gdy wycinka nie ma związku z   działalnością gospodarczą nie dotyczy drzewa, którego obwód pni  mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie  drzewa bez zezwolenia.

3.W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ  w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa  złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości , w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa .

5. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.

6. Organ   obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy:
a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,
b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia,

7. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:
a) drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu’
b) drzewo usytuowane jest na terenie objętym jedną z form ochrony, tj. w parku narodowym, w parku krajobrazowym, w rezerwacie przyrody, na obszarze chronionego krajobrazu lub na obszarze Natura 2000,
c) w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów  uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia,
d) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

8. Organ udostępnia protokół z oględzin wyłącznie na wniosek zgłaszającego.

o         Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.);

 

 

 

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów

Krok po kroku:

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt Załączniki do pobrania) lub  napisz go samodzielnie,
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty,
 3. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu, 
 4. Jeżeli nie jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości,  zarządcą nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, nie reprezentujesz spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi lub też posiadaczem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącym żadnym z wyżej wymienionych podmiotów, do wniosku dołącz zgodę jej właściciela . Jeżeli nie jesteś jedynym właścicielem nieruchomości do wniosku należy załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli,
 5. Dokumenty złóż w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym na terenie której usytuowane są przedmiotowe drzewa/krzewy lub wyślij pocztą, 
 6. Zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, w trakcie którego dokonana zostanie wizja lokalna, o czym zostaniesz poinformowany drogą pisemną,
 7. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. (W przypadku uzupełnień braków we wniosku termin może ulec wydłużeniu),
 8. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Urzędzie Gminy,

Wymagane dokumenty:

Wniosek posiadacza nieruchomości, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zawierający:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (z podaniem numeru Księgi  Wieczystej przy własności, współwłasności, użytkowaniu wieczystym, współużytkowaniu wieczystym lub innego dokumentu w pozostałych przypadkach-  dzierżawa, najem itp.)
albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową informacji, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;
4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
-   posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
-   nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9) projekt planu:
-   nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub
-   przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom dotyczącym ich niszczenia, jeżeli zostało wydane.

Opłaty:

·            Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł.

·            Ustalone decyzją stawki opłat pobieranych za usuwanie drzew i krzewów określa:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 ze zm.)
- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (M.P.2014.958 z dnia 29 października 2014 r.).

Miejsce złożenia i odbioru:

MIEJSCE ZŁOŻENIA:
-  Urząd Gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy,
ul. Toruńska 2 00-414 Brudzeń,
-  za pośrednictwem operatora pocztowego.

MIEJSCE ODBIORU:
-  osobiście w Urzędzie Gminy – po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego,
-  za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym; Referat Rozwoju Gminy i Rolnictwa, pok.15.

Termin odpowiedzi:

1. Do 1 miesiąca.

2. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Załączniki do pobrania

 

 


zgłoszenie: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

     2. oświadczenie o tytule prawnym władania nieruchomością.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Krystyna Bańka
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-27 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-08 14:54:18
 • Liczba odsłon: 2557
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4605298]

przewiń do góry