Brudzeń Duży, dn. 23.11.2020 r.

 

 

RGR.ZP.271.21.2020

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający – Gmina Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) dla Gminy Brudzeń Duży na podstawie kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty określonego w zapytaniu ofertowym tj. cena ryczałtowa brutto, wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  

 

EKO-DOM  Projektowanie-Wykonawstwo-Handel Janusz Doiczman,

Nowe Boryszewo 147/1,

09-410 Płock

 

 


Brudzeń Duży, dn. 23.11.2020 r.

 

RGR.ZP.271.21.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający – Gmina Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) dla Gminy Brudzeń Duży na podstawie kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty określonego w zapytaniu ofertowym tj. cena ryczałtowa brutto, wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:   EKO-DOM  Projektowanie-Wykonawstwo-Handel Janusz Doiczman, Nowe Boryszewo 147/1, 09-410 Płock

 

 

 

Brudzeń Duży, dn. 17.11.2020 r.

 

 

RGR.ZP.271.21.2020

 

 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

 

W zapytaniu ofertowym nr RGR.ZP.271.21.2020 pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) dla Gminy Brudzeń Duży prowadzonym na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z późn.zm)  wpłynęły następujące oferty:

 

Oferta nr 1
Złożona przez:  JUMAT Biuro Projektowe Marek Trębarczyk, ul. Lipowa 12, 26-300 Opoczno na kwotę 135 300,00 zł brutto  za wykonanie przedmiotu zamówienia;

Oferta nr 2
Złożona przez SKAR CENTRUM Sp. z o.o. ul. Panoramiczna 5/19, 25-503 Kielce  na kwotę   52 890,00 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oferta nr 3
Złożona przez:  HEKO Sp. z o.o. ul. Jugosłowiańska 41, 60-301 Poznań na kwotę 29 766,00 zł brutto  za wykonanie przedmiotu zamówienia

Oferta nr 4
Złożona przez:  WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o., ul. Kościuszki 80, 42-595 Siemonia na kwotę 56 580,00 zł brutto  za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oferta nr 5
Złożona przez:  EKO-DOM  Projektowanie-Wykonawstwo-Handel Janusz Doiczman, Nowe Boryszewo 147/1, 09-410 Płock  na kwotę 12 300,00 zł brutto  za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Kwota jaką zamierza Zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 15 000,00 zł brutto

 

 

 


Brudzeń Duży, dn. 10.11.2020 r.

 

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) dla Gminy Brudzeń Duży

Pyt. 1 We wzorze umowy załączonym do przetargu na zaprojektowanie PSZOK w paragrafie 3, pkt 1, pkt 2 wpisano, ze, cytuję:

1.Termin realizacji przedmiotu umowy:

2.Opracowanie pełno-branżowego  projektu budowlanego zatwierdzonego niezbędnym pozwoleniem na budowę: nie później niż: do dnia 29.01.2021 r.

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu przekazania uzgodnionego projektu budowlanego zatwierdzonego wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia 14.05.2020 r. , ponieważ::

- na opracowanie Koncepcji budowy PSZOK Wykonawca ma 14 dni, zakładając podpisanie umowy do 30.11.20 r., koncepcje przekaże do 15.12.20 r..

Po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiającego można przystąpić do opracowania : map do celów projektowych, Opinii geotechnicznej, opracowanie tych dokument6w trwa min. 30 dni, więc pozyskamy je do ok. 15.01.21 r.

Po ich otrzymaniu można opracować Projekt budowlany oraz wystąpić o warunki techniczne przyłączy na teren PSZOK i opracować projekty przyłączy co trwa min. 60 dni, czyli do ok. 15.03.2021 r.

Następnie można złożyć Projekt budowlany w Starostwie Powiatowym, aby uzyskać decyzje o pozwoleniu na budowę . Na pozwolenie na budowę wg przepisów oczekuje się do 65 dni od dnia wszczęcia  postępowania,  czyli jeśli wszystko przebiega prawidłowo to decyzje się otrzymuje po ok. 90 dniach, czyli ok. 15.06.2021 r.

W czasie oczekiwania na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę  można  opracować Projekt wykonawczy, przedmiary, kosztorysy i STWIOR-y:

Prosimy zatem o wydłużenie  terminu do co najmniej 15.06.2021 r.

Jednocześnie jako firma która wykonała kilkanaście dokumentacji na PSZOK informujemy, ze nie ma możliwości wcześniejszego ,przekazania decyzji o pozwoleniu na budowę PSZOK oraz pozostałej dokumentacji projektowej.

 

 

 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w zapytaniu ofertowym w pkt: 

IV. Termin realizacji zamówienia

 1. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu koncepcyjnego : w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy
 2. Dostarczenie pełnej dokumentacji do dnia 29.01.2021 r.
 3. Uzyskanie pozwolenia na budowę do dnia 05.04.2021 r.
 4. Pełnienie nadzoru autorskiego do odbioru końcowego inwestycji od wykonawcy robót budowlanych.

oraz w umowie

w § 3

1. Termin realizacji przedmiotu umowy:

1. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu koncepcyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.

2.Opracowanie pełno-branżowego projektu budowlanego nie później niż do dnia 29.01.2021 r.

3.Uzyskanie pozwolenia na budowę do dnia 05.04.2021 r.

4.Pełnienie nadzoru autorskiego do odbioru końcowego inwestycji od wykonawcy robót budowlanych.

 

Zmawiający informuje, iż posiada mapę do celów projektowych dla działki 419/2 na której ma być zlokalizowany PSZOK.

 

Pyt.2 We wzorze umowy wpisano w paragrafie 5 pt. Kary umowne, cytuję:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

a. zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego, z tym ze nie więcej niż 100% wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust.1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie kary umownej z tytułu zwłoki z 1 % na 0,5 %.

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis we wzorze umowy  zgodnie z prośbą Wykonawcy na :  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

 • zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego, z tym że nie więcej niż 100% wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust.1

na :

 • zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego, z tym że nie więcej niż 100% wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust.1

 

 

Pyt. 3. W treści PFU napisano, cytuję :

4)pomieszczenie do magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych (wraz z pojemnikami na odpady niebezpieczne oraz wannami na odcieki pod pojemniki na płynne odpady niebezpieczne lub odpady mogące powodować powstawanie odcieków);

Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem, czy może to być Magazyn kontenerowy, zamiast budynku np. murowanego, ponieważ taki magazyn np. z Mewa Pol posiada podwójne dno i dlatego jest powszechnie stosowany na PSZOK-ach i innych obiektach związanych z gospodarką odpadami.

Odpowiedź: Tak, może to być kontener zadaszony

Pyt. 4. W treści PFU napisano, cytuję :

5)pomieszczenie do magazynowania innych wybranych frakcji odpad6w (odpady wielkogabarytowe, zużyte opony wraz z wydzielonym miejscem do magazynowania oraz przeprowadzenia drobnych napraw przedmiotów do ponownego użycia;

Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem czy to pomieszczenie ma być murowane czy stalowe, oraz czy ma być to boks zadaszony.

Odpowiedź: Ma to być kontener zadaszony

 

Pyt. 5. W PFU napisano, cytuję , że Wykonawca powinien uzyskać:

,,- zezwolenia na przetwarzanie odpadów (jeśli będzie wymagane - w zakresie przygotowania do ponownego użycia odpadów, które magazynowane będą w pomieszczeniu na przedmioty przeznaczone do ponownego użycia),

- zezwolenia na zbieranie odpadów (lub odpowiednio jednego zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami)".

Do tej pory takich wymagań do dokumentacji projektowanej nie spotkaliśmy pomimo iż zaprojektowaliśmy kilkanaście PSZOK-ów, ponieważ to podmiot zarządzający SZOK-iem sam występuje o otrzymanie zgody na zbieranie odpadów oraz na przetwarzanie odpadów. Procedura otrzymania takich zezwoleń trwa kilka miesięcy, czy na pewno mamy ująć w wycenie te opracowania.

Odpowiedź: W/W zezwolenia uzyska Zamawiający

 


Zapytanie ofertowe PSZOK.pdf

zal._nr_1_formularz_ofertowy_pszok_2020-11-05.docx

zalacznik_nr_2_wykaz_osob_pszok_2020-11-05.docx

zal._nr_3_pfu_pszok_brudzen_duzy_2020-11-05.pdf

Wzor_umowy_pszok_2020-11-05.docx

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-05 15:55:22
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-23 20:54:04
 • Liczba odsłon: 1849
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411400]

przewiń do góry