Brudzeń Duży, dnia 13 stycznia.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU,

DNI I GODZINY PRACY:

 Gmina Brudzeń Duży 09-414 Brudzeń Duży

Tel:  24 360 – 47 - 38

e-mail: bosszem@wp.pl

Dni i godziny pracy Zamawiającego:  poniedziałki 9.30 -17.30, od wtorku do piątku

 w godz. 7:30 -15:30.

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIANIA

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia  realizowane jest w trybie zapytania

ofertowego .

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa opału na paletach: ekogroszku i pelletu  dla Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym wraz z rozładunkiem.

 

2Dostawa opału do szkoły  musi zostać potwierdzona na oryginale faktury lub innego

     dokumentu, np. WZ, podpisem (pokwitowanie odbioru) osób wskazanych przez

     zamawiającego.

3. Zamówienie obejmuje  dostawę dla szkoły i rozładunek na placu przy szkole,

     następującego opału :

a) 30 ton ekogroszku w workach  dla szkoły,  z możliwością  zwiększenia dostawy

   o 5 ton, w zależności od warunków atmosferycznych;

b) parametry ekogroszku: kaloryczność minimum 26-28kJ/kg, zawartość siarki do 0,8%,

     zawartość popiołu do 8%.;

c) dostawa 30 ton ekogroszku będzie zrealizowana sukcesywnie w 3 dostawach po 10 ton ,

    w terminach uzgodnionych ze  szkołą, po uprzednim zamówieniu przez szkołę;

d) 15 ton pelletu  w workach po 15 kg, z możliwością zwiększenia dostawy o 5 ton,

     w zależności od  warunków atmosferycznych,

e) parametry  pelletu: kaloryczność    18 MJ.kg -1 (bez kory), średnica 6-8mm,

f) dostawa 15 ton pelletu będzie zrealizowana sukcesywnie w 3 dostawach po 10 ton ,

    w terminach uzgodnionych ze  szkołą, po uprzednim zamówieniu przez szkołę.

 

 

  4.Dostawca zobowiązany jest dostarczyć opał odpowiadający wymogom jakościowym

    na dowód  czego przedstawi certyfikat  jakości,  każdorazowo  podczas  dostawy.

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie  realizowane będzie w  terminie : od  podpisania  umowy do  31 grudnia 2022 roku.

 

 

V. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Oferty (na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego)  należy złożyć

    w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym,

    Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, 09 - 414 Brudzeń Duży,

    ul. Toruńska 2. z dopiskiem „Oferta na opał”.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania

    Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu

    prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać

    złożone wraz z ofertą).

4. Termin związania ofertą: 30 dni.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejsce: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, 09 - 414 Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2 (budynek Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym).Termin: 25 stycznia 2022r. do godz. 11.00.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień jej faktycznego dostarczenia do siedziby Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, 09 - 414 Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2 (budynek Urzędu Gminy).

VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Miejsce: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, 09-414 Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2 (budynek Urzędu Gminy).Termin: 25 stycznia  2022r. o godz.11.15

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.

2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał do wykonania zamówienia.

3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówień.

 

 

IX. WYKAZ  DOKUMENTÓW  I  OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY WRAZ  Z  OFERTĄ :

 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.Oświadczenie stanowiące zał. Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

X.KRYTERIUM OCENY OFERT  I  JEGO  ZNACZENIE:

1.  Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

1)  Cena brutto – 60%,

2)  Termin dostawy – 40 %.

2. Przyjmuje się , że 1%=1pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryteriach.

    Maksymalnie wykonawca może uzyskać  100 punktów.

3. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.  Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

1)  w zakresie kryterium „cena brutto” oferta może uzyskać Cn max 60 pkt, przy czym ocena

     punktowania kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

                Cn(Cena najniższa z oferowanych)

C = ------------------------------------- x 60 pkt

             Cob(Cena oferowana)

 

gdzie:

 

C – oznacza wartość punktową ocenianej oferty w kryterium cena

Cn – oznacza najniższą cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

Cob – oznacza brutto ocenianej oferty

2) dla kryterium „ Termin dostawy” :

przez określenie „termin dostawy” zamawiający rozumie, maksymalny czas w którym wykonawca dostarczy zamówiony opał do miejsca dostawy, od dnia zgłoszenia zamówienia faksem, lub drogą elektroniczną.

Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy:

 • 2 dni – otrzyma – 40 pkt,
 • 3 dni otrzyma – 30 pkt,
 • 4 dni – otrzyma – 20 pkt,
 • 5 dni – otrzyma- 10 pkt,
 • 6 dni – otrzyma – 0 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest określić termin dostawy w sposób mierzalny, tj. w formie cyfrowej (liczba dni).

Jeżeli wykonawca nie wskaże w formularzu oferty żadnego terminu dostawy jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna  z zapytaniem ofertowym.

Każdej ocenianej ofercie została przyznana punktacja łączna, skalkulowana według wzoru:

CŁp = C + CP

gdzie:

CŁp – całkowita łączna liczba punktów ocenianej oferty

C – punkty przyznane w kryterium cena

CP – punkty przyznane kryterium termin dostawy.

5. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch

    miejsc po przecinku.

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznaną

     wg wzoru wskazanego powyżej, t.j. w pkt  4.

7. W toku badania ofert zamawiający dokona badania ważności ofert w celu stwierdzenia liczby

     ważnych ofert.

8. Oferty , które nie będą spełniać wymogów  zapytania ofertowego  zostaną przez  zamawiającego

    odrzucone.

9. W toku dokonania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

10. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty.

11. Przyjmuje się następujące zasady kore

kty omyłek :

1)jeżeli  wystąpi  rozbieżność  pomiędzy  ceną  wyrażoną  cyframi  a  ceną  wyrażoną  słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie.

2) cena oferenta zostanie przez zamawiającego dostosowana  zgodnie z powyższą procedurą korekty błędów za zgodą oferenta i będzie dla oferenta wiążąca.

12. Nie wyrażenie zgody przez Oferenta na poprawienie oczywistej omyłki spowoduje odrzucenie jego oferty.

13. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi , którego oferta odpowiada zasadom określonym

     w  zapytaniu ofertowym i została uznana za najkorzystniejszą .

 14. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, ze względu na to , że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców , którzy złożyli  te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych , niż zaoferowane w złożonych ofertach.

15. Cena powinna obejmować wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zrealizowania zadania, w tym: cenę opału,   dostarczenie i rozładunek na placu przy Szkole,  w miejsce   wskazane przez dyrektora szkoły . Cena ofertowa musi uwzględniać opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców oraz należne podatki.  

 

XI. WZÓR UMOWY / ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE OBLIGATORYJNIE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY:

Projekt umowy stanowi zał. Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

XII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Elżbieta Mrozowska – Kierownik Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, tel. 24 260 – 42 - 81 w poniedziałki od 9.00 do 17.00, w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.

 

ZATWIERDZAM:

Wójt Gminy

Andrzej Dwojnych

 

 

Brudzeń Duzy, 03 stycznia 2020r.

 

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – projekt umowy na dostawę opału

 

 

                                                                                                              Załącznik Nr 1 do zapytani ofertowego

 

                                             OFERTA

 

Ja, niżej podpisany………………………………………………………………………....................................

 

Działając w imieniu………………………………………………………………………....................................

 

..............................................................................................................................................

                                 (nazwa i adres oferenta)

1.W odpowiedzi na zaproszenie do  złożenia oferty  w trybie zapytania ofertowego na

Dostawę ekogroszku i pelletu   dla Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym wraz z rozładunkiem :

 składam następującą ofertę i zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia za :

Nazwa opału

Cena netto

Podatek VAT

Cena  brutto

Ekogroszek

 

 

 

Pellet

 

 

 

Razem cena oferty

 

 

 

 

2. Razem  cena oferty brutto słownie złotych:…………………………………………………………………………………

Słownie złotych...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Termin  dostawy............dni od złożenia zamówienia.

 

4.Oświadczamy,

- że zapoznaliśmy  się z dokumentacją zapytania ofertowego  i przyjmuję je bez zastrzeżeń,

- że zawarty w zapytaniu  wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się

 w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach w miejscu

 i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu.

5.  Oferta została złożona na… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr…        do nr…

6.Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

..............................................................................................................................................................

……………………………………………………………….............................................................................................

……………………………………………………………….............................................................................................

………………………………………………………………............................................................................................

………………………………………………………………............................................................................................

.............................................................................................................................................................

 

 

 

…………………………………dnia…………...............              ………………………………..........................................

(pieczątka i podpis  upoważnionego  przedstawiciela

      Wykonawcy)

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

 

                                             OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

                             o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

               

 

Nazwa Wykonawcy.................................................................................................................................

 

Adres i telefon Wykonawcy...................................................................................................................

 

Przystępując do zamówienia na:

Dostawę ekogroszku  i pelletu  dla Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym,

oświadczamy,  że możemy ubiegać się o udzielenie w/w zamówienia , a w szczególności:

 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot zamówienia,

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia .

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonywanie zamówienia

4) nie podlegamy wykluczeniu z tego postępowania.

 

 

 

 

 

 

..........................................................                                    

(miejscowość i data)                                                                    

 

                                                                                              .........................................................................

                                                                                              (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3  do zapytania ofertowego

 

 

 

 

 

UMOWA Nr

 

zawarta w dniu..................      roku r. w Brudzeniu Dużym, pomiędzy: Gminą Brudzeń Duży, zwanym

 w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Wójta Gminy Pana  Andrzeja Dwojnycha,  , przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Teresy Dądalskiej ,

 a firmą

……………………………………………………………………………………………………………………..

adres:.......................................................................................................................................... zwanym  w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną  ................................................................................................................................................................

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania na: Dostawę ekogroszku i pelletu  dla Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym  wraz z rozładunkiem przy szkole, zrealizowanego w trybie zapytania ofertowego  – została zawarta umowa o następującej treści:

 

§ 1

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa opału na paletach  wraz z rozładunkiem przy Szkole Podstawowej w Brudzeniu Dużym:

1)  ekogroszku w workach po 25 kg w ilości 30 ton , z możliwością zwiększenia o 5 ton ( w zależności od warunków atmosferycznych), o parametrach - kaloryczność  minimum 26 –

 28kJ/kg, zawartość siarki do 0,8%, zawartość popiołu do 8%;

2) pelletu w workach po 15 kg w ilości  15 ton, z możliwością zwiększenia, w zależności od

 warunków atmosferycznych, o parametrach 6 – 8 mm o kaloryczności 18 MJ.kg -1(bez kory).

2. Dostawca zrealizuje zamówienie zgodnie z ofertą  z dnia ..................................,  i przedstawi fakturą i świadectwo jakości, każdorazowo podczas dostawy.

3. Dostawca ponosi odpowiedzialność za jakość  dostarczonego towaru.

4. Dostawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie:

1)  opału wymienionego w ust.1 pkt 1  w   3 dostawach po 10 ton,

2)  opału wymienionego w ust. 1 pkt 2 w 3 dostawach po 5 ton,

3)  pierwszą dostawę dostawca  zrealizuje  2 dni od podpisania umowy, następne dostawy zrealizuje

     po uprzednim złożeniu zamówienia przez dyrektora szkoły.

4)  dostawca każdorazowo ustali  termin dostawy  z dyrektorem szkoły,

5)  w sytuacji zwiększenia zamówienia dostawa będzie  zrealizowana w terminie ustalonym

     przez szkołę.

 

§ 2

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego towaru w cenie brutto zamówienia

 w wysokości: ..............................słownie: .....................................................................................

zgodnie  z przedstawioną ofertą.

2. W cenie zawarte są wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby szkoły

wraz z rozładunkiem na placu przy szkole.

§ 3

 

1. Zmawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przelewem, w terminie 7 dni od da zrealizowania przedmiotu zamówienia i prawidłowego wystawienia faktury wraz ze świadectwem jakości, na konto wskazane w treści faktury. Za opał  dostarczony do Sz. P. w  Brudzeniu Dużym

należy wystawić fakturę na Gminę Brudzeń Duży, odbiorca Zespół Szkolno – Przedszkolny

 w Brudzeniu Dużym.

2. Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego.

3. W przypadku nie dokonania płatności przez Zamawiającego w wyznaczonym w umowie terminie,

Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

 

                                                                           § 4

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

1)  w wysokości 10% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za  które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy lub woli.

2 ) za zwłokę powyżej 5 dni w realizacji dostawy w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części

dostawy za każdy dzień ,

3)  za zwłokę w dostawie przedmiotu dostawy wolnego od wad w wysokości 1% wartości towarów dostarczonych z wadami, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na dostarczenie towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych.

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń uzupełniających w przypadku, gdy

szkoda z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę naliczonych  kar umownych.

§ 5

 

1. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, powierzyć realizacji umowy innemu wykonawcy.

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody obu stron ora formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.

3. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w formie pisemnej, gdy:

1) wykonawca z własnej winy przerwał realizację dostawy i nie realizuje jej przez okres 7 dni,

2) wykonawca  realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,

3)  wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób nienależny.

4. W sprawach nieuregulowanych przedmiotową umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku

 z wykonaniem niniejszej umowy. W przypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym.

 

                                                                       § 6

 

1. Odbiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji na przedmiot dostawy, jeżeli uzna on, że dostawa ta ma wpływ na przebieg procesu grzewczego i związana jest z jakością opału.

2. Reklamacja może być złożona w terminie 7 dni od daty dostawy, a dostawca jest zobowiązany

w terminie 14 dni roboczych zająć stanowisko.

3 .Reklamacja ilościowa może być złożona w terminie 2 dni od daty dostawy.

                                                                                              §7

 

1. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za wszystkie wypadki  – wszystkich osób na terenie

wykonywanego zadania od momentu wjazdu na teren szkoły oraz w czasie rozładunku i innych

czynności, aż do momentu wyjazdu z terenu szkolnego.

2. Wykonawca zapewni ciągły nadzór nad rozładunkiem w taki sposób, żeby uniemożliwić zbliżenie

się dzieci w pobliże wykonywanych prac, a także zachowa podstawowe zasady ruchu drogowego:  zasadę ostrożności i zasadę ograniczonego zaufania w czasie przejazdów po terenie szkolnym.

3. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy wewnętrzne wydane przez dyrektora szkoły, wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrony przeciwpożarowej oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie osoby w rejonie wykonywanego zadania – w przypadku szkody powstałej w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, odpowiedniej jakości i właściwej organizacji pracy oraz obowiązujących przepisów prawa, na warunkach ustalonych w umowie.

 

 

 

§ 8

 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, natomiast dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                                ZAMAWIAJACY

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-18 08:23:29
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-18 08:23:41
 • Liczba odsłon: 437
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411320]

przewiń do góry