Zapytanie ofertowe nr RGR.ZP.271.6.2018 do zamówienia o wartości poniżej 30.000 EURO

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej związanej z realizacją projektu pn.  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego

 Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwa i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • termin ważności oferty,

 

Ponadto wskazane jest, aby oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności, maksymalny czas realizacji.

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin. Zaleca się złożenie oferty na druku załączonym do zapytania zał. Nr 1.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, przesłana faksem, drogą elektroniczną opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (dopuszcza się wypełniony i podpisany skan formularza ofertowego przesłany na n/w adres)  bądź też odebrana osobiście u oferenta lub złożona przez oferenta w jego siedzibie.

Dane teleadresowe: Gmina Brudzeń Duży ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży, tel. 24/2604081, fax. 24/2604081 w. 44, mail: ug_brudzen@interia.pl

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie jednej tablicy jednostronnej wolnostojącej informacyjnej  o wymiarach min. 80x120cm wraz ze słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie. Tablica musi być wykonana na podkładzie z blachy ocynkowanej, natomiast lico tablicy może być wykonane dowolną techniką (sitodruk, druk wielkoformatowy, folia samoprzylepna , folia odblaskowa) zapewniającą trwałość i niezmienność kolorystyki w okresie co najmniej 1,5 roku. Słupki mocujące – rura ocynkowana min. Ø50 - 2szt. po  min. 300 cm długości każdy,  wraz z uchwytami mocującymi tablice tj. kpl. przygotowany do montażu. 

Należy wykonanie projekt graficzny tablicy informacyjnej wg załączonego wzoru zał. Nr 2 oraz zgodnie z załączonymi obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zał. Nr 3. Projekt podlega akceptacji przez Zamawiającego przed jej wykonaniem i dostawą.  

 

 

 

 

Informacje uzupełniające wraz z istotnymi zapisami umowy.

 

Termin realizacji zamówienia – 7 dni od dnia zlecenia wykonania tablicy i nie później niż do dnia 25.06.2018 r. , termin może ulec zmianie w wyniku wystąpienia  sytuacji nie spowodowanej z winy wykonawcy.

Tablica zostanie dostarczona przez Wykonawcę we wskazane miejsce przez Zamawiającego, miejsce zlokalizowane w   m. Brudzeń Duży ul. Płocka 12.

Termin płatności faktury do 14dni od dnia wykonania usługi potwierdzonej przez Zamawiającego oraz dostarczenia faktury/rachunku.

 

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani faksem lub drogą mailową.

 

15.06.2018 r. do godz. 10.00

 

Termin składania ofert upływa w dniu   

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

cena

 

100%

 1.  

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

    

Brudzeń Duży  06.06.2018 r.

              (pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wnioskodawcę/pełnomocnika)                                                                  (miejscowość i data)               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

 

 

FORMULARZ OFERTY do zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe

Wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej związanej z realizacją projektu pn.  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego

Zamawiający

Gmina Brudzeń Duży

ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży

Wykonawca

 

 

 

 

 

 

Cena ofertowa  za wykonanie i dostawę tablicy

 

Wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej

 

 

cena netto ……………………………… zł/1szt.

 

podatek VAT w wysokości ……………. % tj. ………………………….. zł

 

cena brutto ………………..……….……zł/1szt.

 

 

 

Termin płatności faktur

14 dni

Okres realizacji:

- termin zakończenia

 

7 dni od dnia zlecenia wykonania tablicy i nie później niż do 25.06.2018 r.

Termin związania ofertą

30 dni

 

Oświadczenie wykonawcy

 

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Posiadam wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia.

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

Nie podlega zakazowi ubiegania się o zamówienia publiczne.

Uprawnieni przedstawiciele wykonawcy

 

 

 

 

                                                                     

 tablica_-_projekt_zal_nr_2_2018-06-06.jpg

 zalacznik_nr_3__obowiazki_informacyjne_i_promocyjne_beneficjenta_mp.docx

 ksiega-identyfikacji-wizualnej-2014-2020-lipiec-2017-2.pdf

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Wrześniewska - Kamińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-06 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-07 07:51:53
 • Liczba odsłon: 1063
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411287]

przewiń do góry