Zamawiający:

Gmina Brudzeń Duży

ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży, pow. płocki, woj. mazowieckie

tel. 24 260 40 81, fax. 24 260 40 23

 

Znak sprawy: RGR.ZP. 271.3.2017

 

 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

 

 

Tryb postępowania:

Zapytanie ofertowe

o wartości zamówienia poniżej 30 000 euro zgodnie z art.4 ust.8

Prawa zamówień publicznych

 

Nazwa zadania:

Profilowanie i zagęszczenie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Brudzeń Duży”

 

 

Sporządziła:                                                                                    Zatwierdzam:

                                                                       Wójt Gminy Brudzeń Duży

Katarzyna Wrześniewska-Kamińska                             /-/ Andrzej Dwojnych       

 

 

___________________________________________________________________________

Brudzeń Duży, marzec 2017 rok

___________________________________________________________________

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z zamiarem zlecenia usługi o wartości poniżej 30 000 euro w trybie art. 4  ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.) Gmina Brudzeń Duży zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn:.

 

„Profilowanie i zagęszczenie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Brudzeń Duży”

 

 

I.                   Przedmiot zamówienia:

 

1.1  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi profilowania i zagęszczenia dróg gruntowych gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Brudzeń Duży. Profilowanie dróg o powierzchni szacowanej do 600 tyś. m2 przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej oraz walca wibracyjnego gładkiego samobieżnego (zgodnie z wymaganiami dotyczącymi potencjału technicznego). Prace mają być wykonywane jednocześnie po sobie tzn. najpierw przejazd równiarki, o ile to konieczne wzruszający wbudowane kruszywo, kolejny przejazd profilujący drogę oraz kruszywo bądź inne materiały rodzime i nawiezione na drogę, a następnie przejazd walca wibracyjnego zagęszczającego.

1.2  Informujmy, iż prace mogą być wykonywane w różnych wariantach w zależności od potrzeb danego sołectwa tzn. równiarka + walec, sama równiarka lub sam walec.

1.3 Zamawiający przewiduje również możliwość wykorzystania sprzętu do rozłożenia i zagęszczenia nowo dostarczanego kruszywa na wybranych odcinkach dróg (Zamawiający w miarę możliwości będzie agregował ewentualne prace, aby nie tworzyć niepotrzebnych przejazdów)

Zamawiający ma prawo zwiększyć przedmiot zamówienia o 20 % powierzchni opisanych do profilowania dróg.

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje, a tym samym Wykonawca zobowiązuje się do:

   - wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu postępowania,

   - zapewnienia realizacji robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną,

 - wykonania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie   z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),

   - oznakowania terenu robót,

- przygotowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót,

   - zorganizowania pracy w taki sposób, aby nie wywołała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla

     użytkowników dróg, w przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych z

     realizacją zamówienia Wykonawca samodzielnie bez  wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nią związane.

3. Zamawiający wymaga aby realizowany przedmiot zamówienia był na podstawie harmonogramu robót, w porozumieniu z Wyznaczonymi pracownikami Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym lub sołtysami poszczególnych miejscowości, którzy zlecą i potwierdzą należyte wykonanie robót. Wykonawca zobowiązany jest do wypełniania Harmonogramu zleconych i wykonanych prac zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

II. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres od chwili podpisania umowy do 30 kwietnia 2018 roku. (maszyny muszą być w dyspozycji od chwili podpisania umowy)

 

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.      Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia niezbędne do

prowadzenia działalności określonej przepisami prawa. Należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zapewniającego należyte wykonanie

zamówienia.

 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał lub wykonuje, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu robót profilowania równiarką samobieżną. Załącznik nr 5 Potwierdzone referencjami.

 

3.    Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada odpowiedni potencjał techniczny:

- samobieżną równiarkę o masie własnej większej niż 10t, z lemieszem przednim i środkowym oraz zrywakiem – maszyna musi poradzić sobie z wzruszeniem oraz ponownym wyprofilowaniem kruszyw betonowych i innych materiałów wbudowanych w nawierzchnię dróg gminnych od 2011r. (Zamawiający wykona próbę w terenie jeśli maszyna nie wykona pracy oferta zostanie odrzucona)

- walec wibracyjny gładki samobieżny min. 10 t – zagęszczenie wzruszonego kruszywa oraz dróg gruntowych po pracy równiarki

 oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia. Przedstawi wykaz sprzętu i osób wraz z uprawnieniami. Załącznik nr 3 i załącznik nr 4

 

4.          Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1.      Formularz ofertowy - (Załącznik Nr 1),

2.      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.      Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zamówienia. ( Załącznik nr 2)

4.      Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia. Załącznik nr 3

5.      Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 4

6.      Wykaz wykonanych prac przez Wykonawcę - Załącznik nr 5.

 

V . Opis sposobu obliczenia ceny

 

1.      Cenę należy określić wg indywidualnej wyceny Wykonawcy na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. W formularzu ofertowym należy określić wszystkie wartości niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Cena powinna uwzględniać wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z podatkiem VAT oraz wszelkie inne opłaty związane z wykonywaniem usługi. Cenę należy podać w polskich złotych, wysokość oprocentowania w %, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

1.       Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższa cena.                             Cena = 200pkt           

2.       Wzór obliczenia punktacji oceny ofert.

 

Cena najniższa równiarka                                 Cena najniższa walca

                                                 x100%   +                                                      x100% = 200pkt

Cena oferty ocenianej równiarki                           Cena oferty ocenianej walca

 

3.Ocena punktowa w każdym z kryteriów będzie wyrażona liczbą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska łącznie największą liczbę punktów.

 

 

VII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z napisem:

„Profilowanie i zagęszczenie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Brudzeń Duży” na adres Zamawiającego:

Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym,  ul. Toruńska 2,  09-414 Brudzeń Duży

 

lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, w terminie do dnia                           24.03.2017 roku do godz.10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2017r. w siedzibie Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem: www.brudzen.pl oraz za pośrednictwem poczty Wykonawcom składającym Oferty.

 

IX. Informacje o formalnościach,  jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje wszystkich

uczestników postępowania, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem

terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy pzp , jeżeli:

a) Złożono tylko jedną ofertę;

b) Nie odrzucono żadnej oferty;

c) Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie i miejscu podpisania umowy.

4. Strony są związane ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. .Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, nie zawrze umowy w w/w terminie, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

 

X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia.

 

Umowa na wykonanie

„Profilowanie i zagęszczenie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Brudzeń Duży” musi spełniać wymogi zawarte w Specyfikacji oraz będzie zawierać w swojej treści następujące zapisy:

1. Umowa zawarta na czas ograniczony – tj. od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2018  r.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami Specyfikacji uwzględniające wymogi,

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:

a) Rezygnacji z wykonania części zamówienia ( w zależności od stanu dróg);

b) Zmiany stawki VAT;

 

d) Wystąpienia siły wyższej lub innych czynników nie przewidzianych przez Zamawiającego.

 

Wykonawca w składanym wzorze umowy zobowiązany jest uwzględnić Opis przedmiotu

zamówienia zgodny z niniejszą Specyfikacją.

 

XI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Zastosowanie mają obowiązujące środki prawa polskiego i  KC

 

XII. Dodatkowe informacje :

1. Zamawiający nie dopuszcza rozliczania się w walutach obcych, wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania części lub całości zamówienia

podwykonawcom.

Dodatkowych informacji udzielają:

- Paweł Krzemiński i Katarzyna Wrześniewska – Kamińska – tel. (024) 260 40 81 wew. 43         e-mail: zam.publiczne.brudzen@op.pl

 

 

XIII. Załączniki

 

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1.      Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1,

2.      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.      Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zamówienia - Załącznik nr 2

4.      Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia. Załącznik nr 3

5.      Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 4

6.      Wykaz wykonanych prac przez Wykonawcę - Załącznik nr 5.

7.      Harmonogram Zleconych i wykonanych prac dot. zadania pn. „Profilowanie i zagęszczenie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Brudzeń Duży” zał. 6/1 i 6/2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1           

FORMULARZ OFERTY

dot. zapytania ofertowego pn. „Profilowanie i zagęszczenie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Brudzeń Duży”

 

 1. Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa: …………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………..

NIP: …………………………REGON: ………..………………

Nr Rachunku Bankowego: …………..……………………………………………….

 1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto: ……………………………………. zł/1000 m2 pracy równiarki

podatek VAT: …………………………………zł.

 

cenę brutto: ……………………………………zł/1000 m2 pracy walca

Słownie brutto: ……………………………………………………………zł./ 1000 m2[K1] 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 2. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
 3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:

                   aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS

                   zaakceptowany i podpisany projekt umowy

-           załączniki do Specyfikacji zamówienia

 

………………… dn. …………….                                                     ………………………….

                                                                                                           (podpis osoby uprawnionej)

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

Oświadczenie

w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Nazwa wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

  1.  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2.  posiadania wiedzy i doświadczenia;

  3.  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Data

Podpis

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis osoby uprawnionej)


 

Załącznik nr 3

Nazwa wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WYKAZ

narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy                  w celu realizacji zamówienia

L.p.

Określenie sprzętu

(marka, model, rok prod. itp.)

Informacja o podstawie dysponowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Podpis

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis wykonawcy)

 


 

Załącznik nr 4

Nazwa wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WYKAZ

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami przez wykonawcę

L.p.

Imię i nazwisko

Zakres wykonywanych czynności

Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, uprawnienia

Podstawa dysponowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Podpis

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis wykonawcy)


Załącznik nr 5

Nazwa wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WYKAZ

Prac wykonanych

L.p.

Wykonana praca

Zakres wykonywanych usług

Nazwa Zamawiającego

Jednostka miary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Podpis

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis wykonawcy)


 

l.p.

 

Zgłoszenie równania

( od kogo, godz.)

Data

 

długość wyprofilowanego odcina drogi mb

 

szerokość profilowanego odcinka drogi mb

 

Łącznie

praca równiarki m2

 

Podpis sołtysa

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem wyprofilowanych  m2:

 

 

 

                 Stawka za m2:

 

 

 

                   Kwota łącznie za wykonaną usługę w zestawieniu:

( m2 x stawka )

 

 

Załącznik nr 6/1

 

Harmonogram Zleconych i wykonanych prac

Dot. zadania pn.

„Profilowanie i zagęszczenie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Brudzeń Duży”

Załącznik nr 6/2

 

Harmonogram Zleconych i wykonanych prac

Dot. zadania pn.

„Profilowanie i zagęszczenie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Brudzeń Duży”

 

l.p.

 

Zgłoszenie zagęszczenia

( od kogo, godz.)

Data

 

długość zagęszczonego odcina drogi mb

 

szerokość zagęszczonego odcinka drogi mb

 

Łącznie

praca walca m2

 

Podpis sołtysa

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem zagęszczonych m2:

 

 

 

                 Stawka za m2:

 

 

 

                   Kwota łącznie za wykonaną usługę w zestawieniu:

( m2 x stawka )

 

 

 

 

UMOWA Nr                     /2017  - projekt

Zawarta w dniu ……………….2017r. w Brudzeniu Dużym pomiędzy Gminą Brudzeń Duży, z siedzibą     ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: Andrzeja Dwojnycha - Wójta Gminy Brudzeń Duży

a

Wykonawcą ……………………………….. z siedzibą ………….                       NIP: ………….. REGON: …………… reprezentowanym przez …………………….  została zawarta umowa następującej treści:

Nazwa zadania: Profilowanie i zagęszczanie dróg gminnych i wewnętrznych  na terenie gminy  Brudzeń Duży”.

§ 1

1.Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na sukcesywnym wykonaniu usługi profilowania dróg gruntowych gminnych i wewnetrznych na terenie gminy Brudzeń Duży zgodnie z treścią specyfikacji zamówienia do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy i specyfikacja zamówienia, w której zawarty jest opis przedmiotu zamówienia oraz inne istotne elementy dotyczące zakresu oraz sposobu wykonania zamówienia.

3.Kontakt z Wykonawcą poprzez tel…………….,  e-mail:………………….……,                    fax. …………………….

§ 2

1.Termin wykonywania przedmiotu umowy: w okresie od podpisania umowy                                    do 30 kwietnia  2018 r.

2. Rozpoczęcie prac przez Wykonawcę w czasie max do 24 godzin po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego w wypadku pojedynczego zgłoszenia.

3. Harmonogram całości wykonywanych prac ustalony będzie z Zamawiającym w zależności od warunków atmosferycznych w terminach wczesnowiosennych tj. od chwili podpisania umowy do 30 kwietnia 2018 r.

§ 3

1.      Strony ustalają, że wartość wynagrodzenia brutto łącznie z podatkiem VAT dla Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy wynosi …………… zł/ 1000 m2  pracy równiarki oraz …………..zł/ 1000m2 pracy walcai łącznie Wynagrodzenie za wykonanie całego zakresu zamówienia nie może przekroczyć kwoty ……………………... złotych brutto.

2.        Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi profilowania dróg gruntowych gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Brudzeń Duży. Profilowanie dróg o powierzchni szacowanej do 600 tyś. m2 przy użyciu równiarki.

3.        Zamawiający ma prawo zwiększyć przedmiot zamówienia o 20 % powierzchni stanowiącej przedmiot zamówienia.

4.      Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego .

5.      Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy.

6.      Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen, jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu umowy.

7.        Zapłata za każdą zamówioną i zrealizowaną usługę cząstkową nastąpi na podstawie faktury wraz z harmonogramem zleceń w terminie 30 dni od daty wpływu faktury i harmonogramu po przedłożeniu harmonogramu wykonanych prac.

§ 4

1.      Wykonawca zobowiązuje się w czasie wykonywania zamówienia do ochrony punktów geodezyjnych, zabudowy i urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i innej występującej, przestrzegania przepisów bhp i ppoż. Wykonawca odpowiada także za bezpieczeństwo w ruchu drogowym podczas realizacji przedmiotu umowy.

2.      Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu i innym podmiotom w czasie realizacji zamówienia.

§ 5

1.      Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wywiązywał się z postanowień niniejszej umowy - w terminie 5 dni od daty ustalenia w/w okoliczności.

2.      Niewywiązywanie się z umowy oznacza:

-nieprzystąpienia do zleconych prac w terminie 48 godzin od daty powiadomienia,

– niewłaściwego wykonania choćby części zleconych prac, przy czym właściwe wykonanie prac potwierdza sołtys właściwego sołectwa lub kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Rolnictwa na podstawie wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym – w szczególności pkt  I i III zapytania ofertowego.

§ 6

1.      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości:

2.      a) 100,00 zł  za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w wykonaniu umowy (podstawienie sprzętu) liczoną od chwili od zgłoszenia telefonicznego, fax lub pisemnego,

3.      b) za naruszenie par 4 ust. 1 – 1.000 zł za każde naruszenie.

4.      Obowiązek zapłaty kary umownej nie obejmuje sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

5.      Zastrzeżenie kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7

Uprawnienie do wypowiedzenia umowy nie wyłącza uprawnienia do naliczania kary umownej                         § 6 pkt. 1.

§ 8

 Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jednym dla Wykonawcy, dwóch dla Zamawiającego.

                 

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA

[K2] 

         . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                          . . . . . . . . . . . . . . . .


 [K1]I chyba tak samo dla walca Tylko nie wiem czy w wyliczeniu ceny nie należy dodać jednych i drugich punktów

 [K2]TU by trzeba wstawić ten zakres który określiłem i do tego cenę za walec i jeśli chodzi o kary to Wojtek by mógł dać coś od siebie że jak w 48h od zgłoszenia nie postawi sprzętu to kary będą naliczane nie wiem powiedzmy 200zł za godzinę

No i jak by uszkodził infrastrukturę obcą w drodze to koszty ponosi

Nie wiem czy coś wspominać o karach w wypadku naruszenia jakiś znaków granicznych geodezyjnych bo to mogłoby być obusieczne więc – może lepiej to przemilczeć ale do przemyślenia

Aha i najważniejsze jeśli sprzęt nie daje sobie rady to go możemy odrzucić i wybrać kolejnego – np. po tej próbie terenowej ale również po negatywnych zgłoszeniach sołtysów potwierdzających wykonane prace

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-17 13:39:25
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-17 13:39:25
 • Liczba odsłon: 1200
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411215]

przewiń do góry