Brudzeń Duży, 01-06-2018


Protokół z przeprowadzonego otwarcia ofert na dostawę oprogramowania antywirusowego „ eset smart security business edition” z licencją na 35 stanowisk w tym 1 serwer   wraz z ESET Remote Administrator Console oraz ESET Remote Administrator Server , na nośniku pendrive.

 

Dnia 1 czerwca 2018 komisja w składzie:
   1. Katarzyna Wrześniewska-Kamińska

   2. Mariusz Tyburski
   3. Piotr Sieczkowski

Odczytała złożone oferty w związku z ogłoszonym dnia 18 maja 2018 zaproszenia do składania ofert.

Do dnia 1 czerwca  2018 do godziny 09:00 wpłynęły następujące oferty:

Firma

Licencja na 1 rok

Licencja na 3 lata

Cena w zł

netto

brutto

netto

brutto

BIFII Kaczmarek Sp.j.
ul Derdowskiego 7
81-304 Gdynia

2613,45

3214,54

5226,90

6429,09

MARKEN Systemy Antywirusowe
ul Derdowskiego 7
81-369 Gdynia

2613,45

3214,54

5226,90

6429,09

PERCEPTUS Sp. Z o.o.

Ul. Drzewna 30/2A

65-140 Zielona Góra

2590,00

3185,70

5180

6371,40

Bladecom Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Południowa 9

26-606 Radom

3080

3788,40

6125,00

7533,75

Komisja po analizie ofert ustaliła że najniższą cenowo ofertę złożyła firma PERCEPTUS SP. Z o.o. , z uwagi na to firma PERCEPTUS Sp. Z o.o. ul. Drzewna 30/2A 65-140 Zielona Góra została wybrana do dostarczenia oprogramowania antywirusowego, zgodnie z przedmiotem ogłoszenia na okres jednego roku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na zakup 35 licencji oprogramowania antywirusowego ESET Smart Security Business Edition.

I. ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Brudzeń Duży

ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży

NIP: 774-197-73-29


Dane do fv:

Gmina Brudzeń Duży

ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży

NIP: 774-318-87-37

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup 35 licencji oprogramowania antywirusowego ESET Smart Security Business Edition w tym do 5 serwerów.

Oprogramowanie firmy ESET powinno być uruchamiane na obecnym kluczu licencyjnym produktu tj. na licencji EAV-36549181.

 

III. TERMIN I FORMA REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Dostawa realizowana na koszt i ryzyko Dostawcy.

Dostawa wyłącznie w godzinach pracy Zamawiającego tj. Poniedziałek od godz. 9.00 do 17.00 wtorek - piątek od 7:30 do 15:30.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

W ofercie należy podać jednostkową cenę netto i brutto (zgodnie z jednostkami miary podanymi w zał. nr 1).

Oferta będzie podlegała ocenie tylko wtedy, gdy będzie zawierała ceny wszystkich  wariantów  zakupu licencji  zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy oraz wymagane niżej informacje.

Oferta powinna:

 - być opatrzona pieczątką firmową,

 - posiadać datę sporządzenia,

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

 - zawierać czytelny podpis wykonawcy.

Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkową brutto;

- formę płatności,

- formę dostawy,

- termin dostawy.

 

V. OBOWIĄZKI DOSTAWCY:

Dostawca dostarczy certyfikat legalności oprogramowania, który będzie zawierał informację dot. liczby licencji, okresu jej obowiązywania oraz prawa do korzystania z powyższej licencji przez Zamawiającego.

Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu Cywilnego. Reklamacje realizowane będą w terminie do 14 dni kalendarzowych.

 

VI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ I FORMA PŁATNOŚCI:  

Do wybranego Dostawcy zostanie wysłane zamówienie produktów zgodnie z Załącznikiem nr 1 (Oferta Dostawcy). Dostawca zobowiązany będzie do dostarczania licencji w wybranej przez Zamawiającego opcji zgodnej z Załącznikiem nr 1 w cenie jakie zostały zawarte w jego ofercie. Złożona przez Dostawcę oferta będzie obowiązywała do dnia 1 czerwca 2018 r. Płatność zostanie uregulowana do 30dni po otrzymaniu faktury przelewowej.

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży do dnia 1.06.2018 r. do godziny 9:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. W przypadku osób prawnych, oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z zasadami ujawnionymi w KRS.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe – Antywirus”.
 3. Wyłoniony Dostawca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. KRYTERIA WYBORU DOSTAWCY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.

 

IX. OSOBA DO KONTAKTU:

Piotr Sieczkowski

piotr.sieczkowski@brudzen.pl

 

X. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem. 


ZAŁĄCZNIK NR1.


 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-18 14:44:14
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-12 09:28:41
 • Liczba odsłon: 1074
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411125]

przewiń do góry