Protokół z posiedzenie Komisji konkursowej z dnia 7 lutego 2020 roku


Temat posiedzenia:
Wybór ofert konkursowych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.


W wyniku ogłoszonego konkursu do Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym wpłynęły oferty złożone przez:

1. LKS „Wisła Główina – Sobowo” – wniosek na 60.000,00 złotych  
Tytuł zadania publicznego: „Prowadzenie szkoleń i treningów dla dzieci i młodzieży, udział w turniejach i rozgrywkach ligowych różnego szczebla” (rozgrywki piłki nożnej).

2. Uczniowski Klub Sportowy „Sikorzanka” – wniosek na 7.100,00 złotych.
Tytuł zadania publicznego: „Wyżej – mocniej - dalej” (treningi piłki siatkowej, organizacja gminnych turniejów, udział w rozgrywkach).


Gmina Brudzeń Duży przeznaczyła na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku kwotę 65.000,00 złotych.
W sumie łączna wysokość oczekiwanych dotacji we wnioskach konkursowych wynosiła 67.100,00 złotych.


Komisja konkursowa stwierdza, że wszystkie oferty spełniają kryteria określone w konkursie. 

Komisja po przeanalizowaniu ofert podjęła decyzje o przyznaniu dotacji:
- LKS „Wisła Główina–Sobowo”                                  w kwocie  60.000,00 złotych
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sikorzanka” w kwocie    5.000,00 złotych.

W wyniku decyzji Komisji rozdzielono kwotę 65.000,00 złotych


Komisja obradowała w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Maria Agnieszka Maraszek – zastępca wójta gminy Brudzeń Duży ……………………………………………………………..
2. Członek: Katarzyna Wrześniewska – Kamińska – podinspektor do spraw zamówień publicznych……………………………………………………………………………...
3. Członek: Witold Rogowiecki – pełnomocnik do spraw promocji gminy…………………………………

 
‐-----------------------------------   

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży działając na podstawie art.5, art.11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. 2019 r. poz. 688 z późn. zm./ oraz Uchwałę Rady Gminy Brudzeń Duży Nr XII/88/19 z dnia

14 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

 

 

ogłasza

 

otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.

 

 

 

I. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert, które w najlepszy sposób zrealizują założenia dotyczące rozwoju kultury fizycznej i sportu przyjęte przez Gminę Brudzeń Duży w ramach „Programu współpracy Gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

 

 

II. Rodzaje zadań

Priorytetowe zadania na rok 2020 przyjęte w „Programu współpracy Gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” obejmują:

a)       wspieranie działalności klubów sportowych oraz stowarzyszeń mających w statucie zapis dotyczący działalności na rzecz sportu i kultury fizycznej, prowadzących działalność na terenie gminy;

b)       prowadzenie szkoleń i treningów dla dzieci i młodzieży;

c)       udział w turniejach i rozgrywkach ligowych różnego szczebla.

 

 

III. Termin realizacji i warunki realizacji zadania

Termin realizacji zadania: luty – grudzień 2020.

 

1. Środki otrzymanej dotacji mogą by przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania publicznego.

 

2. Z dotacji finansowane będą: koszty udziału w rozgrywkach i zawodach, koszty wyjazdów dotyczących współzawodnictwa sportowego Oferentów, koszty szkolenia zawodników, utrzymanie bazy sportowej, koszty ubezpieczeń i wydatków obligatoryjnych związanych z przystąpieniem i udziałem we współzawodnictwie sportowym. Dopuszcza się finansowanie z dotacji zakupu sprzętu sportowego, kosztów księgowych i operacyjnych.

 

3. Wymagany jest wkład własny Oferenta w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania. Za wkład finansowy uznaje się środki finansowe (własne lub pozyskane z innych źródeł) oraz wkład osobowy (praca społeczna członków lub wolontariuszy).

 

 

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Rada Gminy Brudzeń Duży przeznaczyła kwotę 65.000 złotych.

 

 

V. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają następujące akty prawne:

 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019r. poz. 869 z póź. zm./

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. 2019r. poz. 688 z późn. zm./

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)

Oferta winna być sporządzona z podpisem osoby uprawnionej do działania w imieniu jednostki ubiegającej się o zadanie.

W celu potwierdzenia, że oferta złożona jest przez osobę uprawnioną (w tym pełnomocnika) należy złożyć dokument w oryginale lub poświadczony za zgodność z oryginałem potwierdzający prawo do działania w imieniu i na rzecz jednostki.

 

Dodatkowo do oferty należy dołączyć statut jednostki składającej ofertę oraz wykaz zawodników z miejscem zamieszkania.

 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymuje podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym. Wysokość dotacji do wybranej oferty oraz terminy i warunki realizacji zadań określone będą w odpowiedniej umowie.

 

 

VI. Termin i sposób składania oferty

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 5 lutego 2020 roku do godziny 15.30.

 

Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Brudzeń Duży, 09-414 Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2 z dopiskiem „Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku”.

 

Nie będą rozpatrywane oferty:

- złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,

- złożone przez podmioty nieuprawnione,

- dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu.

 

 

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 

Ustala się następujące kryteria oceny merytorycznej stosowane przy ocenie ofert przez komisje konkursową:

  1. Kryteria formalne:

a) ocena czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia;

b) ocena terminowości złożonej oferty;

c) ocena kompletności oferty.

 

2.   Kryteria merytoryczne:

a)       merytoryczna wartość oferty:

- skala działania (zasięg, znaczenie, liczba osób objętych działaniem);

- celowość realizacji zadania;

- możliwość kontynuacji w przyszłości;

 

b)       budżet:

- prawidłowość, przejrzystość i kompletność;

- adekwatność proponowanych kosztów do planowanych zadań;

- proponowany udział środków finansowych Oferenta;

 

c)       pozostałe kryteria:

- zasoby osobowe, doświadczenie Oferenta i kwalifikacje osób odpowiedzialnych za wykonanie projektu;

- umiejętność współpracy z innymi partnerami przy realizacji zadania;

- dotychczasowe doświadczenia współpracy Gminy Brudzeń Duży z Oferentem.                                        

 

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez gminę w 2020 roku na realizację tego zadania skutkować może udzieleniem dotacji w kwocie niższej niż w ofercie oraz odrzuceniem części oferty do dofinansowania z powodu ograniczonych środków finansowych.

 

VIII. Zadania zrealizowane w roku poprzednim

 

W roku 2019 Urząd Gminy Brudzeń Duży zrealizował zadanie poprzez przyznanie i rozliczenie dotacji:

 

- LKS   Wisła Główina–Sobowo                                        w kwocie   60.000,00 złotych       

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sikorzanka” w kwocie    5.000,00 złotych.

 

 

 

IX. Postanowienia końcowe

Złożone oferty zostaną zaopiniowane przez komisję konkursową. Wybór ofert nastąpi do dnia    7 lutego 2020 roku.

 

Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji a przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do:

- korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji wysokości innej niż wnioskowana,

- wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy.

 

 

 

W załączeniu formularz nowej oferty.

 

 

Brudzeń Duży, 14 stycznia 2020 roku
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rogowiecki Witold
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-07 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-08 14:26:31
  • Liczba odsłon: 1008
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411214]

przewiń do góry