Brudzeń Duży, 02 czerwca.2020 r.

 

Zamawiający:

Gmina Brudzeń Duży                                                     

09-414 Brudzeń Duży                                                      ,

http:/ www.brudzen.pl

 

 

                          ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

         Zamawiający: Gmina  Brudzeń Duży informuje, że  zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia jest: Dostawa laptopów dla szkół  z terenu Gminy Brudzeń Duży

 

Uzasadnienie:

 

W rozdziale VII pkt. 7 zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury postępowania zapytania ofertowego i prawo do niewyłonienia żadnego

 z Wykonawców bez podania przyczyny.

Zamówienie jest obarczone wadą, uniemożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty

 i podpisanie umowy niepodlegającej unieważnieniu.

 

Zamawiający informuje ponadto, że w najbliższym czasie ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia i zaprasza do wzięcia

 w nim udziału.

-----------------------------------------------------------------

Pytania oferenta

 

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści laptopy z większym dyskiem twardym niż 512 GB?

  Odp. na pytanie 1. Tak.

Pytanie 2:

Czy zamawiający wymaga systemu operacyjnego Windows ( lub równoważnego) w wersji Professional czy Home?

Odp. na pytanie 2. Tak. System Windows Pro lub Home.

Pytanie 3:

Czy zamawiający wymaga dysku twardego HDD czy SSD?

  Odp. na pytanie 3. Dysk twardy HDD lub SSD.

 

 
  --------------------------------------------------------------------

Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego

 

Odpowiedź na pytania oferenta:

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odp. Tak

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odp. Tak

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Odp. Tak

 

Pytanie 4

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?

Odp. Tak

 

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

Odp.Tak

 

Pytanie 6

W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF („ Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?

Odp. Nie

 

Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active Directory?

Odp. Nie

 

  ------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę   laptopów dla   szkół z trenu Gminy Brudzeń Duży.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy – Prawa zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1843 z późn. zm.).

I. ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa: Gmina Brudzeń Duży

Adres:   09 - 414 Brudzeń Duży

ul. Toruńska 2

  tel./fax 24 260 - 42 - 81

  e - mail: bosszem@wp.pl

 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1.        Zamawiający zwraca się z prośbą o złożenie   oferty cenowej na dostawę   i uruchomienie   laptopów dla szkół   podstawowych z terenu Gminy Brudzeń Duży: Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecieniu i Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego

  w Sikorzu.

2.        Rodzaj zamówienia: dostawa

3.        Przedmiot zamówienia –   17 laptopów   wraz z uruchomieniem.

Przedmiotem zamówienia jest , dostawa dla   szkół podstawowych z terenu Gminy Brudzeń Duży

laptopów wraz z montażem.

  Wszystkie poniżej wykazane   pozycje zawierają minimalne/maksymalne   parametry wyposażenia.

 

Parametr

Wartość

 

 

Typ sprzętu

 

Laptop

 

Procesor

 

Minimum:   Intel Core i3, AMD Ryzen 5

Maksimum: Intel Core i5,AMD Ryzen 7

 

Pamięć RAM

 

Minimum: 8GB

 

Karta Graficzna

 

 

Wbudowana, np. Intel HD Graphics

 

Kamera

 

Wbudowana w ramię ekranu

 

Dysk twardy

 

Minimum:240 GB

Maksimum:512 GB

 

 

Zadanie p.n. ”zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

 

 

Przekątna Ekranu

 

 

Minimum:15,6”

 

Ekran dotykowy

 

 

Nie

Klawiatura

 

QWERTY

 

Zestaw słuchawkowy

 

Obuuszny, nauszny, przewodowy z połączeniem USB, przycisk wyciszenia fizyczny umieszczony na przewodzie lub na mikrofonie, mikrofon na pałąku

 

Łączność

Port 1Gbit LAN, wbudowane WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

 

Napęd optyczny

 

 

Wewnętrzny

 

Gwarancja

 

24 miesiące

 

4.       Wskazanie materiałów przy użyciu parametrów lub pochodzenia w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli w dokumentacji, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczegółowy proces, który charakteryzuje produkt lub usługę dostarczane przez konkretnego wykonawcę   materiałów lub odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa wart. 30 ust.1 pkt 2 i ust.3 PZP zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych spełniających co najmniej te same parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Dostawca ma obowiązek wskazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają parametry techniczne i wymagania jakościowe określone przez zamawiającego. W szczególności, klauzula o ofertach równoważnych nie uprawnia wykonawcy do złożenia oferty odmiennej niż stanowi to opis przedmiotu zamówienia, w zakresie w jakim nie odwołuje się on do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt.   Wszystkie materiały objęte dostawą powinny być fabrycznie nowe, tzn. żadna część składająca się na gotowy produkt nie może być wcześniej używana.

 

Wymagania funkcjonalno techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych:

 

5.        Dostarczone sprzęty spełniają następujące warunki:

1) posiadają dokumenty wymagane przepisami prawa potwierdzające posiadanie CE (deklaracja zgodności   lub certyfikaty CE);

2)komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy;

3) są fabrycznie nowe ( wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne

    od obciążeń prawami osób trzecich:

 

Zadanie p.n. ” zdalna S zkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

 

 

4) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzony w języku polskim;

5) posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta i dostawcę   wymagany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Gwarancja zapewnia bezpłatny serwis techniczny   oraz wsparcie metodyczne. Wymaga się , by okres gwarancji liczony był od daty zakończenia realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego transportu wszelkich elementów,   stanowiących wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji.

 

6.     Dostawa,   uruchomienie i szkolenie

 

W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń do szkoły we wskazane miejsce, zainstalować i uruchomić urządzenia. Dostawca dostarczy   urządzenia do Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym w ilości 7 szt ,Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecieniu - 6 szt i Szkoły Podstawowej

  im. Gustawa Zielińskiego w Sikorzu - 4 szt,

1.        uruchomienie   we wskazanej   przez dyrektora szkoły sali,

2.      dostawa sprzętu do szkoły musi zostać potwierdzona na oryginale faktury lub innego dokumentu, np. Wz, podpisem dyrektora szkoły.

 

III.                 WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

  1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
  2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
  3. Wymagania wobec Wykonawcy:

1)       Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym,

2)       Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym,

3)       Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

4)       Profesjonalna realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie wszelkimi obowiązującymi   przepisami prawa, dotyczącymi przedmiotu zamówienia w momencie realizacji zamówienia.

5)       nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 12 - 23 PZP

 

IV.                 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1.        Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2.        Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału (załącznik nr 1   Formularz oferty) , w postaci łącznej ceny za realizację przedmiotu zamówienia.

3.        Cena oferty, zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, ma być wyrażona w PLN jako cena brutto oferty(łącznie z należnym podatkiem VAT), stanowiąc ryczałtową kwotę za całość zadania.

4.        W cenę należy wliczyć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty podatku, dostawy, uruchomienia i   itp.

5.        Wartość przedmiotu umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację   za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki   podatku VAT według przepisów prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.

6.        Oferent do oferty powinien dołączyć   aktualny opis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają   wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 

Zadanie p.n. ” zdalna S zkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

 

 

7.        Oferent do oferty powinien dołączyć oświadczenie na załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

8.        Dokumenty potwierdzające realizacje    zamówień publicznych o takim samym charakterze w okresie   ostatnich   trzech lat.

 

V.                   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1. Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera - pod adres: Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym, Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, ul. Toruńska 2, 09 - 414 Brudzeń Duży (pok. Nr 7) -   do dnia 28 maja 2020r. do godz. 11.00 (decyduje data wpływu), opatrzoną opisem „Oferta cenowa na dostawę laptopów”- nie otwierać do dnia 18 maja 2020 r. do godz. 11.00.

Decyduje data wpływu oferty do zamawiającego. Oferty niekompletne, zawierające błędy oraz niezgodne

  z opisem przedmiotu zamówienia i/ lub innymi wymaganiami zamawiającego zostaną odrzucone.

2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku , gdy Wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie, wyjaśnienia   będą na tyle ogólne i niewystarczające, że uniemożliwią zamawiającemu ich merytoryczną ocenę, oferta zostanie odrzucona.

4. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

VI.                 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie zrealizowane w terminie   14 dni od dnia podpisania umowy.

 

VII.               KRYTERIA WYBORU   I   OCENY   OFERTY

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie jedynego   kryterium:
Cena – 100% za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia. Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty.

2. Oferent składa ofertę na cały przedmiot zamówienia. Cena brutto może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.

3. Cena podana w ofercie będzie cena ostateczną.

4. Rozliczenie między zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.   Zamawiający może wezwać Wykonawcę do jednokrotnego uzupełnienia oferty.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury postępowania zapytania ofertowego i prawo do niewyłonienia żadnego z Wykonawców   bez podania przyczyny.

8. W przypadku, gdy kilku Wykonawców złoży ofertę z taką samą najniższą ceną, Zamawiający poprosi tylko tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych.

 

 

VIII.             INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1 . O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pocztą i na stronie internetowej.

2. Odbiór przedmiotu   zamówienia uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru.

3.   Z wykonawcą zamówienia zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi   załącznik nr 3

    do niniejszego zapytania.

 

 

 

 

Zadanie p.n. ” zdalna S zkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

 

4.        W przypadku pojawienia się podczas odbioru uzasadnionych wątpliwości co do jakości dostawy, zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności zamawiający ma prawo wyznaczenia terminu usunięcia usterek. Po jego bezskutecznym upływie zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od zamówienia bez żadnych konsekwencji.

 

IX.                 DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu: Elżbieta Mrozowska - Kierownik Biura Obsługi Szkół Samorządowych

  w Brudzeniu Dużym, tel. 24 260 - 42 - 81 w poniedziałki   od 9.00 do 17.00, w pozostałe dni od 7.30

  do 15.30.,   adres e-mail : bosszem@wp.pl ; telefon: 24 260 42 81.

 

 

 

                                                                                                                             Podpisał :

  Wójt Gminy

Andrzej Dwojnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie p.n. ” zdalna S zkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

OFERTA

Nazwa Oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………........................................

Adres Oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………….....................................

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………...............

Numer telefonu/faksu: ………………………………….…………………………………...............................................................................

adres e-mail: ………………………………….………………………………………......................................................

 

odpowiadając na zapytanie na dostawę   i uruchomienie laptopów   w ramach realizacji projektu grantowego   pn. zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej   Sieci   Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 594/2020 z dnia 20.04.2020r.

 

1.        Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Cena brutto:.....................................................................zł, w tym:

Cena netto:......................................................................zł

Podatek VAT....................................................................zł.

Uwaga!   Podane wyżej wartości powinny być tożsame z wartościami wyliczonymi   w wierszu   1   poniższej tabeli.

 

Słownie:.....................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie p.n. ” zdalna S zkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

 

 

L.p.

Nazwa produktu/parametry laptopów

Ilość sztuk

Cena jednostkowa

netto

Wartość netto

Wartość VAT

Wartość brutto

1.

Laptopy

17

 

 

 

 

 

 

2,

Procesor-

  Minimum:   Intel Core i3, AMD Ryzen 5

Maksimum: Intel Core i5,AMD Ryzen 7

 

 

 

  

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Pamięć RAM - Minimum: 8GB

 

 

 

4.

Karta Graficzna- Wbudowana, np. Intel HD Graphics

 

 

5.

Kamera- Wbudowana w ramię ekranu

 

 

6.

Dysk twardy- Minimum:240 GB

Maksimum:512 GB

 

 

7.

Przekątna Ekranu Minimum:15,6”

 

 

8.

Ekran dotykowy - Nie

 

9.

 

Klawiatura - QWERTY

 

10

Zestaw słuchawkowy-

Obuuszny, nauszny, przewodowy z połączeniem USB, przycisk wyciszenia fizyczny umieszczony na przewodzie lub na mikrofonie, mikrofon na pałąku

11.

Łączność- Port 1Gbit LAN, wbudowane WiFi 802.11 a/b/g/n/Ac

 

 

 

 

 

 

Zadanie p.n. ”zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

 

 

 

 

 

12.

Napęd optyczny-

Wewnętrzny

 

 

 

 

 

13.

Gwarancja -    24 miesiące

 

 

 

 

2. Deklaruję   ponadto   termin   wykonania   zamówienia   zgodnie   z   zapisami   podanymi w zapytaniu ofertowym.

3. Zaoferowany sprzęt spełnia   wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji technicznej   wymienionej w ofercie.

4.Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego zapytania :

-        zaoferowany sprzęt spełnia   wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji technicznej  

  -       cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

  -   spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu   ofertowym,

-        uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,

-        znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnej

        z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym,

-        posiadam wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami

        zdolnymi do wykonania   zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu

        ofertowym,

-        zrealizuję przedmiot umowy w terminie   14   dni od   dnia podpisania umowy.

 

…………………………………......                                                                                         ….................................................................           

(Data i miejsce)                                                                                                   (Pieczęć i podpis/y   oferenta)

 

 

 

Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

 

 

…………………………………........                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        …...................................................................................        

(Data i miejsce)                                                                                                   (Pieczęć i podpis/y   oferenta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie p.n. ” zdalna S zkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

 

                                               Oświadczenie   wykonawcy

 

 

 

Na potrzeby postępowania   o   udzielenie zamówienia   publicznego   pn.   na dostawę, i uruchomienie   laptopów dla szkół podstawowych   prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży   oświadczam, że spełniam warunki udziału

  w postępowaniu i nie podlegam wykluczeniu z postępowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie p.n. ” zdalna S zkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 

UMOWA Nr 341–2/0.../19

 

zawarta .............................................. r. w   Brudzeniu Dużym, pomiędzy: Gminą Brudzeń Duży , zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Wójta Gminy Pana   Andrzeja Dwojnycha, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, a firmą   ............................................................................................... zwanym   w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..............................................................................................................w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę i uruchomienie laptopów   dla szkól z terenu Gminy Brudzeń Duży w ramach realizacji projektu grantowego   pn.zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na podstawie   umowy 594/2020 z dnia20.04.2020r. ,   zrealizowanego w trybie zapytania ofertowego   – została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiotem umowy jest dostawa i uruchomienie laptopów dla szkól z terenu Gminy Brudzeń Duży w ramach realizacji projektu grantowego   pn. zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na podstawie   umowy 594/2020 z dnia 20. 04. 2020r. zgodnie

  z ofertą z dnia ................................................,   wraz z fakturą i specyfikacją techniczną sprzętu.

 

§ 2.

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego towaru w cenie   zamówienia t.j.

  w wysokości:........................................ słownie: .................................................................................................................................................. ,

  w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

2.Dostawca dostarcza laptopy dla   szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży : Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym- 7 szt, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecieniu -6 szt i Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Sikorzu – 4 szt, w ramach realizacji projektu grantowego   pn. zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na podstawie   umowy 594/2020

  z dnia 20. 04. 2020r. zgodnie ze złożonym przez zamawiającego zamówieniem przedstawionym   w zapytaniu ofertowym, zawierające wszystkie komponenty, we własnej obudowie, nieregenerowane,   jednorodne i jednolite w konfiguracji,   w ramach każdej części opisu przedmiotu zamówienia.

3. Dostawca dostarcza sprzęt kompletnie okablowany niezbędny do uruchomienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych.

5. Dostarczony sprzęt   spełnia   następujące warunki:

1) posiadają   dokumenty wymagane przepisami prawa potwierdzające posiadanie CE (deklaracja zgodności   lub certyfikaty CE);

2) są fabrycznie nowe ( wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

4) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania,   sporządzono

w języku polskim;

5.W momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania.

6. Reklamacje składane przez Zamawiającego będą rozpatrywane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

7. O   stwierdzonych wadach dostarczonego   sprzętu, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie, potwierdzając powyższy fakt pisemnie, w terminie 3 dni od daty ich   wykrycia.

8. Dostarczenie przedmiotu dostawy wolnego od wad nastąpi na koszt Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia rozpatrzenia.

9. Za dostarczony sprzęt   ustala się okres gwarancji nie krótszy niż   24 miesiące -    od daty przekazania.

10. Dostawca dostarcza sprzęt zastępczy na okres naprawy.

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie p.n. ” zdalna S zkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

 

§ 3.

 

1. Wartość przedmiotu umowy    została określona na podstawie oferty, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy.

2. W cenie zawarte są wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby szkoły, według zasad przyjętych w niniejszej umowie.

 

§ 4.

 

1. Zmawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przelewem, w terminie 14 dni od daty zrealizowania przedmiotu zamówienia i prawidłowego wystawienia faktur odrębnych dla każdej szkoły wraz ze specyfikacją techniczną sprzętu odrębną dla każdej szkoły, na konto wskazane w treści faktury.

2. Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego.

3. W przypadku nie dokonania płatności przez Zamawiającego w wyznaczonym w umowie terminie, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

            § 5.

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

a) w wysokości 10% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z   powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy lub woli,

b) za zwłokę powyżej 5 dni w realizacji dostawy w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż do kwoty wskazanej w   pkt.1,

c) za zwłokę w dostawie przedmiotu dostawy wolnego od wad w wysokości 2% wartości towarów dostarczonych z wadami, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na dostarczenie towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych, nie więcej niż do kwoty wskazanej w   pkt.1.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń uzupełniających w przypadku, gdy szkoda z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę naliczonych kar umownych.

          § 6

 

1.Zamawiajacy ma prawo odstąpić od umowy gdy:

a) wykonawca nie dostarczy całości zamówionego towaru a zwłoka przekracza 7 dni,

b) Wykonawca dopuścił się   trzydniowej zwłoki w rozpoznaniu reklamacji lub w dostarczeniu przedmiotu dostawy wolnego od wad (§ 2 ust.9).

2. Wyżej wymienione okoliczności uzasadniają naliczenie kary umownej z §5 ust.1 lit. a.

3. Kary umowne z § 5 ust,1 lit. b, c, mogą być naliczane za okres od chwili powstania uprawnienia do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku określonym w ust. 1 lit b niniejszego paragrafu dopuszcza się odstąpienie od umowy w części.

 

§ 7.

 

1. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, powierzyć realizacji umowy innemu wykonawcy.

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody obu stron oraz formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.

 

                                                                                                              § 8

3. W sprawach nieuregulowanych przedmiotową umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z wykonaniem niniejszej umowy. W przypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym.

§ 9

 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, natomiast dwa   egzemplarze dla Zamawiającego.

 

 

 

 

.................................................................                              .....................................................

(podpis zamawiającego)                                                           (podpis oferenta)

 

 

 

Zadanie p.n. ” zdalna S zkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-20 13:48:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-02 09:21:31
  • Liczba odsłon: 1147
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411084]

przewiń do góry