Brudzeń Duży, 27 listopada 2019 r.

RGR.2P 271.34.2019

 Zamawiający:

Gmina Brudzeń Duży

09-414 Brudzeń Duży

tel./fax (...)24 260 42 81

http:/ www.brudzen.pl

e-mail: ug_brudzen@interia

 

 

 

 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania

 

ZAWIADOMIENIE   O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Zamawiający: Gmina Brudzeń Duży, 09-414 Brudzeń Duży w Płocku informuje,

że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego do 30 000EURO, dotyczącym  Dostawy ekogroszku dla Szkoły Podstawowej w Bruszeniu Dużym i dla Urzędu Gminy  wybrana została do realizacji zamówienia  oferta, którą złożył  Wykonawca  j. n .

 „Węglopasz”  Sp. z o.o. 60- 648 Poznań, ul. Piątkowska 149/6

 

Do upływu terminu składania ofert złożono: 4 oferty.

I.Zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena ofertowa

brutto

Liczba otrzymanych punktów w kryterium CENA = 100 %

1.

„Węglopasz”  Sp. z o.o. 60- 648 Poznań,

 ul. Piątkowska 149/6

16 125,30

    100pkt

2.

Transbud P. Nowak, J. Magosiewicz Sp. J. 84 - 240 Reda, ul. Gdańska 78A

17 115,45

              95pkt

3.

P.W.ATEX sp. z o.o. 44 -145 Pilchowice,

ul. Gliwicka 3

22 312,20

oferta odrzucona

4..

PHU ALBERTO Albert Szymkiewicz

 24 – 335 Łaziska, Łaziska 62

19 987,00

              81pkt

II. Oferty odrzucone: 1 oferta odrzucona, ponieważ złożona oferta jest niezgodna

 z przedmiotem zamówienia. Zamawiający zamawiał 23 tony ekogroszku w workach. Oferent w ofercie wykazał ekogroszek luzem i ekogroszek w workach podając kwoty ogółem,

w związku z tym nie można stwierdzić jakiej ilości ekogroszku dotyczą podane kwoty za poszczególne rodzaje opału i ogółem za całe zamówienie.

 

III. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi  kryteriami oceny ofert: CENA – 100%. W kryterium tym  Wykonawca mógł maksymalnie otrzymać 100 punktów.

IV. Zamawiający przewiduje zawrzeć umowę w zakresie udzielenia  zamówienia – nie wcześniej niż  w terminie 5 dni od  dnia przesłania zawiadomienia.

 

                                                                                                 Zatwierdził:

 

Wójt Gminy

Andrzej Dwojnych

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brudzeń Duży, dnia 18.11.2019r.

RGR.ZP.271.34.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU,

DNI I GODZINY PRACY:

  Gmina Brudzeń Duży 09-414 Brudzeń Duży

Tel:   24 260 – 42 - 81

Fax: 24 260 – 42 - 81

e-mail: bosszem@wp.pl

Dni i godziny pracy Zamawiającego:   poniedziałki 9.30 -17.30, od wtorku do piątku

  w godz. 7:30 -15:30.

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane jest w trybie zapytania

ofertowego zamówienie poniżej 30 000 euro, zgodnie z   art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa ekogroszku   dla Szkoły Podstawowej

     w Brudzeniu Dużym i dla Urzędu Gminy      wraz z rozładunkiem.

 

2 .   Dostawa opału do Szkoły i dla Urzędu musi zostać potwierdzona na oryginale faktury lub innego dokumentu, np. WZ, podpisem (pokwitowanie odbioru) osób wskazanych przez zamawiającego.

3. Zamówienie obejmuje   dostawę dla Szkoły i rozładunek na placu przy szkole i dla U.G. i rozładunek przy zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Główienie (wieś Główiena ), następującego opału :

a)13 ton ekogroszku w workach   dla szkoły,   z możliwością   zwiększenia dostawy do

5 ton, w zależności od warunków atmosferycznych;

b) parametry ekogroszku: kaloryczność minimum 26kJ/kg, zawartość siarki do 0,8%, zawartość popiołu do 8%.;

c) dostawa 13 ton ekogroszku będzie zrealizowana   w 1 dostawie , w dniu   uzgodnionym ze   Szkołą;

g) 10 ton ekogroszku w workach, dla Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym (budynek   zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Główinie)

h) parametry   ekogroszku: kaloryczność   od 26kJ/kg, zawartość popiołu do 0,8%, zawartość popiołu do 8%;

i) dostawa 10 ton ekogroszku do Główiny będzie zrealizowana w 1 dostawie, w dniu uzgodnionym z Urzędem Gminy w Brudzeniu Dużym;

    4.Dostawca zobowiązany jest dostarczyć opał odpowiadający wymogom jakościowym, na dowód czego przedstawi certyfikat jakości,   każdorazowo podczas dostawy.

 

 

 

 

 

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie zrealizowane będzie w   terminie : 10 dni od podpisania   umowy.

V. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Oferty ( na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego)   należy złożyć w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym, Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, 09 - 414 Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2.

z dopiskiem „Oferta na opał”.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania

Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu

prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać

złożone wraz z ofertą).

4.Termin związania ofertą: 30 dni.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejsce: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, 09 - 414 Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2 (budynek Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym).Termin: 26 listopada 2019r. do godz. 11.00.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień jej faktycznego dostarczenia do siedziby Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, 09 - 414 Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2 (budynek Urzędu Gminy).

VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Miejsce: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, 09-414 Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2 (budynek Urzędu Gminy).Termin: 26   listopada   2019r. o godz.11.15

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.

2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał do wykonania zamówienia.

3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy PZP.

 

IX. WYKAZ   DOKUMENTÓW   I   OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY WRAZ   Z   OFERTĄ :

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.Oświadczenie stanowiące zał. Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

X.KRYTERIUM OCENY OFERT   I   JEGO   ZNACZENIE:

1. Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

1)Cena brutto – 100%,

2.Przyjmuje się , że 1%=1pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryteriach.

Maksymalnie wykonawca może uzyskać   100 punktów.

3. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.

4. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

1) w zakresie kryterium „cena brutto” oferta może uzyskać Cn max 100 pkt, przy czym ocena punktowania kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

                Cn(Cena najniższa z oferowanych)

C = ------------------------------------- x 100 pkt

             Cob(Cena oferowana)

 

gdzie:

 

C – oznacza wartość punktową ocenianej oferty w kryterium cena

Cn – oznacza najniższą cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

Cob – oznacza brutto ocenianej oferty

 

5. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznana wg wzoru wskazanego powyżej, t.j. w pkt   4.

7. W toku badania ofert zamawiający dokona badania ważności ofert w celu stwierdzenia liczby ważnych ofert.

8. Oferty , które nie będą spełniać wymogów   zapytania ofertowego   zostaną przez   zamawiającego odrzucone.

9. W toku dokonania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

10. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty.

11. Przyjmuje się następujące zasady korekty omyłek :

1)jeżeli   wystąpi   rozbieżność   pomiędzy   ceną   wyrażoną   cyframi   a   ceną   wyrażoną   słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie.

2)cena oferenta zostanie przez zamawiającego dostosowana   zgodnie z powyższą procedurą korekty błędów za zgodą oferenta i będzie dla oferenta wiążąca.

12. Nie wyrażenie zgody przez Oferenta na poprawienie oczywistej omyłki spowoduje odrzucenie jego oferty.

13.Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi , którego oferta odpowiada zasadom określonym

     w   zapytaniu ofertowym i została uznana za najkorzystniejszą .

  14. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, ze względu na to , że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców , którzy złożyli   te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych , niż zaoferowane w złożonych ofertach.

15 . Cena powinna obejmować wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zrealizowania zadania, w tym: cenę opału,     dostarczenie i rozładunek na placu przy Szkole lub budynku w Główinie,   w miejsce    wskazane przez dyrektora szkoły i pracownika Urzędu. Cena ofertowa musi uwzględniać opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców oraz należne podatki.   

 

XI. WZÓR UMOWY / ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE OBLIGATORYJNIE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY:

Projekt umowy stanowi zał. Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

XII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Elżbieta Mrozowska – Kierownik Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, tel. 24 260 – 42 - 81 w poniedziałki od 9.00 do 17.00, w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.

 

ZATWIERDZAM:

Wójt Gminy

Andrzej Dwojnych

 

 

Brudzeń Duzy, 18 listopada   2019r.

 

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – projekt umowy na dostawę opału

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Mrozowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-27 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-28 09:43:15
  • Liczba odsłon: 1065
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411361]

przewiń do góry