Brudzeń Duży, 12.09.2019 r.

 

                                               Wykonawcy w/g złożonych Ofert

 

 

W zapytaniu ofertowym nr RGR.ZP.271.20.2019 pn. „Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy Brudzeń Duży” wpłynęły następujące oferty:

Oferta nr 1
Złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe M&M Ewa Mikucka, ul. Łąkowa 1, 09-200 Sierpc   na kwotę  16 944,00 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia;

 

Szacowana wartość wykonania przedmiotu zamówienia : 10 000,00 zł brutto

Zamawiający zwiększa szacowaną wartość zamówienia do najniższej oferowanej kwoty tj. 16 944,00 zł brutto.

Do realizacji została wybrana oferta nr 1

 

Umowa z wykonawcą : Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe M&M Ewa Mikucka, ul. Łąkowa 1, 09-200 Sierpc ,  zostanie podpisana w dniu 16.09.2019 r. w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Brudzeń Duży ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brudzeń Duży, 20.08.2019 r.

 

                                               Wykonawcy wg złożonych Ofert

 

 

W zapytaniu ofertowym nr RGR.ZP.271.20.2019 pn. „Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy Brudzeń Duży” wpłynęła następująca oferta:

 

Oferta nr 1
Złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe M&M Ewa Mikucka, ul. Łąkowa 1, 09-200 Sierpc
na kwotę 16 944,00zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Szacowana wartość wykonania przedmiotu zamówienia: 10 000,00 zł brutto. Zamawiający zwiększa środki przeznaczone na wykonanie zadania do kwoty 16 944,00 zł brutto.

 

Przewodniczący komisji opiniującej :   Paweł Krzemiński
Członkowie Komisji:                                       Agnieszka Chalińska
                                                                              Mariusz Tyburski  
                                                                        Piotr Sieczkowski  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z amawiający:

 

 

Gmina Brudzeń Duży

ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży, pow. płocki, woj. mazowieckie


tel. 24 260 40 81, fax. 24 260 40 23

  
  Znak sprawy: RGR.ZP.271.20.2019

 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

 

Tryb postępowania:

Zapytanie ofertowe

o wartości zamówienia poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust.8 Prawo zamówień publicznych

 

Nazwa zadania:    „Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy Brudzeń Duży ”.

 

 

 

Zatwierdzam:

                                                                         Wójt Gminy Brudzeń Duży

                                                                       Andrzej Dwojnych

 

 

 

 

Brudzeń Duży, dnia 07.08.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z zamiarem zlecenia usługi o wartości poniżej 30 000 euro w trybie art. 4   ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz . 1986 z późn. zm.) Gmina Brudzeń Duży zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn:.

  „Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy Brudzeń Duży ”.

I.        Opis przedmiotu zamówienia

1.       Wykonanie progów zwalniających:     progi zwalniające wyspowe o wymiarach 1,88x2,38, tzw. poduszka berlińska: na drodze gminnej nr 290339W-Brudzeń Duży-Gorzechowo w miejscowości Brudzeń Duży, ul. Osiedlowa - 2 komplety (po 2 szt.)

2.       Zakres prac:

-          montaż na drodze progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym ( słupki do oznakowania pionowego grubość – 2", wielkość znaków wg klasyfikacji drogi ) – zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu

-          próg powinien być wykonany z mieszanki gumowej, jeżeli jest taka możliwość powinien posiadać elementy odblaskowe, które zapewnią dobrą widoczność w nocy - zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu

-          szerokość jezdni asfaltowej w miejscowości Brudzeń Duży - 5,00m

-          Lokalizacja progów zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu

3.     Zamawiający wymaga udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na roboty objęte zamówieniem.
4.
Zamawiający ma prawo zwiększyć przedmiot zamówienia oraz zdecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie przedmiotu zamówienia.

II.    Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia   30.09. 2019 r.

III. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: Pani Agnieszka Chalińska od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -15.00 Tel. 024 260 40 81 wew. 43

 

IV.    Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty.

1.       Dokumenty wchodzące w skład oferty.

Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz wzór umowy.

2.        Sposób przygotowania oferty.

Na zaklejonej kopercie zawierającej ofertę powinien być umieszczony napis: „Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy Brudzeń Duży”.

1)       Koszty przygotowania i przekazania oferty na adres Zamawiającego obciążają Wykonawcę.

2)       Nie dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

3)       Oferta musi być podpisana przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.

3.        Składanie ofert:

1)       Oferty należy złożyć w FORMIE PISEMNEJ (nie dopuszcza się składania ofert za pomocą faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).

2)       Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży - Sekretariat , do dnia 20.08.2019 r. do godz. 10.30

3)       Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane i rozpatrywane.

4.        Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08. 2019 r. o godz. 11.00   w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży, pokój nr 17.

5.        Cena ofertowa.

1)      Ceny wskazane w ofercie muszą:

-      być podane w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT,

-           uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

2)       Wszystkie podatki i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach Umowy, powinny być dołączone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty złożonej przez oferenta.

3)       Stawki i ceny oferowane przez oferenta będą stałe w okresie trwania Umowy i w żadnym przypadku nie będą przedmiotem zmian.

4)       Ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia muszą być precyzyjnie określone (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie mogą ulec zmianie przez okres wymagany do wykonania przedmiotu zamówienia.

5)       Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

6.        Termin związania ofertą.

1)      Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od daty otwarcia ofert.

2)       Zamawiający może zwrócić się do Oferentów z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą na określony, dodatkowy okres czasu. Oferent może odmówić spełnienia prośby Zamawiającego. W takim przypadku może on wycofać swoją ofertę.

7.        Modyfikacje i wycofanie oferty.

1)       Żadna z ofert nie może być zmodyfikowana po upływie terminu składania ofert.

2)       Modyfikacje lub wycofanie oferty, można składać wyłącznie przed upływem terminu składania ofert, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Modyfikacja” lub „Wycofanie”.

3)       Modyfikacje ofert składane między terminem składania ofert i terminem związania z ofertą nie będą uwzględnione.

V.       Płatność.

1.       W umowie Zamawiający zakłada płatność jednorazową po wykonaniu całości zamówienia.

2.        Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę

3.        Płatność będzie dokonana w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy.

VI.     Kryteria oceny ofert.

Zamawiający będzie oceniał oferty kierując się następującymi kryteriami oceny:

Cena ofertowa brutto - 100 %.

VII. Dodatkowe postanowienia.

1.       W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

2.        Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zostanie powiadomiony przez Zamawiającego, przed wygaśnięciem terminu związania z ofertą o miejscu i terminie podpisania umowy.

3.        Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

VIII. Klauzula w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

          administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży, tel/fax 24/260-40-81, reprezentowana przez Wójta Gminy Brudzeń Duży ;

            inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży jest Pan i Edyta Wasilewska , e-mail : iod@instytut.info.pl

          Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym nr sprawy: RGR .ZP.271.20 .2019 pn. „Wykonanie progów zwalniających na terenie gminy Brudzeń Duży”

          Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

          obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

          w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

          posiada Pani/Pan:

-         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

-         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

-        prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

          nie przysługuje Pani/Panu:

-         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych

osobowych;

-        prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-        na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, że również wykonawca będzie musiał podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.


zalacznik_nr_1_progi.docx
zalacznik_nr_2_progi.docx
zalacznik_nr_3_projekt_stalej_organizacji_ruchu.pdf
zal_1_do_stalej_org.ruchu.pdf
zal_2_do_stalej_organizacji_ruchu.pdf


 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-12 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-17 11:28:15
  • Liczba odsłon: 1667
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4605271]

przewiń do góry