Brudzeń Duży, 04 lipca.2017 r.

 

Zamawiający:

Gmina Brudzeń Duży                                                     

09-414 Brudzeń Duży                                                      

tel./fax (…) 24 260-42-81,

http:/ www.brudzen.pl

 

 

                              

                          ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

         Zamawiający: Gmina  Brudzeń Duży informuje, że  zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa sprzętu komputerowego do szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sikorzu, Zespołu Szkół w Siecieniu, Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym

 

Uzasadnienie:

 

Zamówienie jest obarczone wadą niemożliwą do usunięcia, uniemożliwiającą podpisanie umowy niepodlegającej unieważnieniu.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z pytaniami jednego z oferentów dot. dostawy sprzętu komputerowego, przedstawiamy pytania wraz z odpowiedziami.
                               

1. Czy zamawiający jest płatnikiem VAT? Chodzi o ustalenie czy w ofercie ma być uwzględniony odwrócony VAT.

 ODP: TAK - zamawiający jest płatnikiem VAT. Oferta ma być podana w kwocie brutto bez odwróconego VAT.


2. Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia na tablety dla Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brudzeniu Dużym dotycząca "Pamięć RAM 4GB", ponieważ w tabletach 8" 1280x800 16GB występuje pamięć RAM od 1 do 2 GB.

 ODP: Tak, w opisie nastąpiła omyłka pisarska. Powinno być 2GB pamięci RAM.

Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego , zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytanie dotyczące oprogramowania:

 

Wszystkie zamawiane kom putery - komputer AIO 1 szt., komputery przenośne 29 szt.

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

 ODP: TAK

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

  ODP:TAK

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)?

  ODP:TAK

Pytanie 4

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?

  ODP: TAK

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?

 ODP:   TAK

Komputery dla Zespołu Szkół w Siecieniu -   laptopy 14 szt., komputery dla Gimnazjum w Brudzeniu Dużym – laptopy 7 szt.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active Directory?

 ODP:TAK


 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brudzeń Duzy, dnia 26.06.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU,

DNI I GODZINY PRACY:

  Gmina Brudzeń Duży,   09-414 Brudzeń Duży

Tel:   24 260 – 42 – 81 Fax: 24 260 – 42 - 81

e-mail: bosszem@wp.pl

Dni i godziny pracy Zamawiającego:   poniedziałki 9.30 -17.30, od wtorku do piątku

w godz. 7:30 -15:30.

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane jest w trybie zapytania

ofertowego.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do Szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży: Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sikorzu, Zespołu Szkół

  w Siecieniu, Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym

2.Dostawa sprzętu do Szkół musi zostać potwierdzona na oryginale faktury lub innego dokumentu, np. WZ, podpisem (pokwitowanie odbioru) osób wskazanych przez zamawiającego, wystawionej odrębnie dla każdej szkoły.

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie zrealizowane będzie w terminie: 14 dni od podpisania umowy.

V. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Ofertę ( na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do zapytania ofertowego) wraz   ze specyfikacją techniczną sprzętu odrębną dla każdej szkoły i załącznikami należy złożyć w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym,

  Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, 09-414 Brudzeń Duży,

  ul. Toruńska 2.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na komputerze.

3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania

Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu

prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać

złożone wraz z ofertą).

4.Termin związania ofertą: 30 dni.

 

 

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejsce:, Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, 09-414 Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2 (budynek Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym).Termin: 4 lipca 2017r. do godz. 10.00. Za termin złożenia oferty uważa się dzień jej faktycznego dostarczenia do siedziby Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, 09 - 414 Brudzeń Duży,

  ul. Toruńska 2 (budynek Urzędu Gminy).

VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Miejsce: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, 09-414 Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2 (budynek Urzędu Gminy).Termin: 4 lipca   2017r. o godz.10.15

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.

2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał do wykonania zamówienia.

3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy PZP.

 

IX. WYKAZ   DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY WRAZ   Z   OFERTĄ :

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.Oświadczenie stanowiące zał. Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

X. KRYTERIA/KRYTERIUM OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

1. Jako kryterium wyboru oferty w postępowaniu przyjmuje się cenę ofertową brutto, razem wartości przedmiotu zamówienia , przedstawioną w formularzu ofertowym, z wagą 100%.

Kryterium oceny ofert

  Waga kryterium

Cena

100%

 

2. Kryterium cena będzie oceniane wg następującego wzoru:

Cena oferty badanej               Najniższa cena ofertowa brutto            x waga kryterium

                                    …………………………………………………

                                                      Cena oferty badanej                                                                                 

3.Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta otrzyma najwyższą ilość punktów przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

4.Cena powinna obejmować wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zrealizowania zadania, w tym wykonanie, dostarczenie, rozładunek i wniesienie przedmiotu zamówienia do pomieszczenia wskazanego przez dyrektora szkoły, podłączenie i uruchomienie całego sprzętu i oddanie gotowego do pracy. Cena ofertowa musi uwzględniać opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców oraz należne podatki. Cena powinna uwzględniać upusty, jakie Wykonawca oferuje.

 

XI. WZÓR UMOWY / ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE OBLIGATORYJNIE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY:

Projekt umowy stanowi zał. Nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

XII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Elżbieta Mrozowska – Kierownik Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, tel. 24 260 – 42 - 81 w poniedziałki od 9.00 do 17.00, w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.

 

ZATWIERDZAM:

Wójt Gminy

Andrzej Dwojnych

 

 

Brudzeń Duży, 26czerwca 2017r.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – projekt umowy na dostawę artykułów udziału w postępowaniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR   1    - OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

  1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brudzeniu Dużym

Lp.

Nazwa komponentów

 

  Wymagane minimalne parametry techniczne

  komputerów

1.

Laptopy   -   5szt

 

2.

Jednostka centralna

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji w oparciu o materiały dostępne na stronie producenta – załączyć link do strony, gdzie można dokonać weryfikacji.

3.

Klasa procesora

Intel Core i5 Mobile

4.

Kod procesora

i5-5200U -2,2GHz

5.

Prędkość procesora

- 2,7GHz

6.

Częstotliwość szyny FSB

  1600 MHz

7.

Częstotliwość szyny PI/DMI

5 GT/s

8.

Pojemność pamięci podręcznej

3MB

9.

Technologia Hyperhreading

Tak

10.

Technologia Intel Pro

Nie

11.

Rodzaj dysku

Standardowy (nośnik magnetyczny)

12.

Pojemność dysku(HDD)

500GB

13.

Prędkość obrotowa silnika

5400 obr./min

14.

Napędy wbudowane

(zainstalowane)

DVD+RW

15.

Zainstalowana pamięć

4096MB

16.

Rodzaj pamięci

SODIMM DDR3L

17.

Częstotliwość szyny pamięci

1600 MHz

18.

Maksymalna wielkość pamięci

16384 MB

19.

Ilość banków pamięci

2szt

20.

Ilość wolnych banków pamięci

1szt

21.

Przekątna ekranu LCD

15,6cali

22.

Typ ekranu

TFT HD (LED) Anti-Glare

23.

Ekran dotykowy

Nie

24.

Maksymalna rozdzielczość LCD

1366 x 768

25.

Wbudowane układy

Intel HD Graphics 5500

26.

Typ kart graficznej

AMD Radeon R5 M330

27.

Zainstalowana pamięć wideo

2048 MB

28.

Karta dźwiękowa

Tak

29.

Typ gniazda rozszerzeń

N/A

30.

Urządzenia wskazujące

TouchPad

31.

Klawiatura numeryczna

Tak

32.

Interfejsy/Komunikacja

1xUSB 2.0, 2xUSB3.0,1xHDMI,1x15-stykowe D- Sub (wyjście na monitor)

33.

Złącza zewn.

1xRJ-45 (LAN),1xcombo audio (mic /audio),1xDC-In(wejście zasiłania)

 

34.

Bezprzewodowa karta sieciowa

Tak

35.

Typ bezprzewodowej karty sieciowej

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

36.

Bluetooth

Tak

37.

Zainstalowany moduł WWAN/3G

Nie

38.

Łączność LTE/4G

Nie

39.

Czytnik kart pamięci

Tak, Secure Digital Card, Secure Digital Card High-Capacity(SDHC)

40.

Typy odczytywanych kart pamięci

Secure Digital eXtended Capacity(SDXC), MultiMedia Card

41.

Rodzaj baterii

Li-Ion

42.

Cechy dodatkowe

Czytnik linii papilarnych

43.

Wyposażenie standardowe

Kamera internetowa, Mikrofon, głośniki stereo (wbudowane)

44.

Oprogramowanie

Zainstalowany system operacyjny Windows 10Pro

45.

Pozostałe informacje

Kolor –czarny, Pakiet MS Offce 2016, Mysz przewodowa USB

46.

Gwarancja

24 miesiące

 

Tablety – 2 szt

Wymagane minimalne parametry techniczne tabletów

1.

 

 

System operacyjny

Android

2.

Wyświetlacz

8 cali, 1280 x 800 pikseli

3.

Procesor

4 rdzeniowy

4.

Pojemność

16 GB

5.

Pamięć RAM

4GB

6.

Modem

LTE wbudowany, WI – FI, czytnik pamięci, etui do tableta

7.

Gwarancja

24 miesiące

 

 

 

 

 

 

 

  1. Zespół Szkół w Siecieniu

Lp.

Nazwa komponentów

 

Wymagane minimalne parametry techniczne laptopów

1.

Laptopy - 14 szt

 

2.

Jednostka centralna

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji w oparciu o materiały dostępne na stronie producenta – załączyć link do strony, gdzie można dokonać weryfikacji.

3.

Klasa procesora

Intel Core   i 3

4.

Przekątna ekranu

15,6”

5.

Rozdzielczość

1366 x 768

6.

Pamięć RAM zainstalowana

6GB

7.

Dysk HDD

500GB

8.

Powierzchnia matrycy

matowa

9.

Napęd optyczny

DVD   RW

10.

Porty USB

1 x USB 2.0,   2 x USB 3.0

11.

Porty wideo

1 x HDMI, 1xVGA (15 pin D-sub)

12.

Komunikacja:

LAN 10/100/1000, WiFi 802.11 b/g/n

13.

System operacyjny

Windows 10 (zainstalowany)

14.

Oprogramowanie

Office 2016

15.

Mysz

przewodowa

 

Tablety – 3szt

Wymagane minimalne parametry techniczne tabletów

1.

Pamięć wewnętrzna

16 GB

2.

Przekątna ekranu

8”

3.

Komunikacja

Wi-Fi (802.11b/g/n)

4.

System operacyjny

Android 6.0

 

 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sikorzu

L.p.

Nazwa

komponentów

Wymagane minimalne parametry techniczne laptopów

1.

Komputer przenośny (notebook) – 3 szt

 

2.

Przekątna ekranu   LCD

15,6 cali

3 .

Rozdzielczość

1366 x 768

4.

Powłoka ekranu

antyrefleksyjna

5.

Procesor

Intel Core i5, siódmej generacji

6.

Rodzaj dysku twardego

HDD

7.

Pojemność dysku twardego

1 TB

8.

Pęd optyczny

DVD+/-RW

9.

Wielkość pamięci RAM

4 GD

10.

Karta graficzna

Intel   HD lub równoważna

11.

Złącza

USB 2.0, USB 3.0 x2, D-Sub, HDMI, RJ-45(LAN)

12.

Karta sieciowa

Bezprzewodowa IEEE 802.11a/b/g/n/ac

13.

Czytnik kart pamięci

SD, MMC, SDHC, SDXC

14.

Rodzaj baterii

Li – Lion, 4 - komorowy

15.

Karta dźwiękowa

stereo

16.

Komunikacja

LAN, Bluetooth, WiFi

17.

Dodatkowe wyposażenie

Mysz bezprzewodowa, torba dopasowana rozmiarem do laptopa

18.

Zainstalowany

system operacyjny

Zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta systemu –Windows 10 Pro 64-bit, PL lub równoważny posiadający te same funkcjonalności i kompatybilny z oprogramowaniem przeznaczonym dla w/w systemu (nie może to być licencja czasowa,

próbna itp.).

19.

Oprogramowanie

Microsoft   Office   2016 Professional   Plus   PL

20.

Gwarancja

24 miesiące

 

Komputer stacjonarny – 1szt

Wymagane minimalne parametry techniczne komputera

 

1.

Rodzaj

ALL   in ONE

2.

Przekątna ekranu

23 cali

3.

Rozdzielczość

1920 x 1080 (Full HD)

4.

Powłoka ekranu

Matowa, LED, IPS

5.

Procesor

Intel Care i5, szóstej genetacji

Uzyskujący w teście wydajności Passmark CPU Mark

Minimum 3982 punktów na dzień 15.05.2017r.

http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-6200U+%40+2.30GHz&id=2556

6.

Wielkość pamięci RAM

4GB

7.

Rodzaj dysku twardego

Hybrydowy

8.

Pojemność   dysku twardego

1 TB

9.

Napęd optyczny

DVD+/-RW DL

10.

Karta graficzna

Zintegrowana   Intel   HD   lub równoważna

11.

Czytnik kart pamięci

Uniwersalny SD, MMC, SDHC, SDXC,

12.

Karta   sieciowa

10/100/1000

13.

Standard łączności

bezprzewodowej

IEEE 802.11 ac

14.

Złącza na tylnym panelu

RJ45, USB 3.0x2, USB 2.0x3, HDMI, AUDIO

15.

Podstawa

Metalowa   stopa, regulaowany   ekran

16.

Łączność

LAN 1 Gbps, Bluetooth, WiFi

17.

Akcesoria

w komplecie

Klawiatura (z wydzieloną klawiaturą numeryczną), mysz

18.

Zainstalowany system operacyjny

Zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta systemu-Windows 10 Pro 64-bit, PL lub równoważony posiadający te same funkcjonalności i kompatybilny z oprogramowaniem przeznaczonym dla w/w systemu (nie może to być licencja czasowa, próbna itp.).

19.

Oprogramowanie

Microsoft   Office 2016 Professional Plus PL

20.

Gwarancja

24        miesiące

 

 

4.Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym

Lp.

Nazwa

komponentów

Wymagane parametry techniczne laptopów

1.

Laptop – 7szt

 

2

Procesor

Intel Core i5

3

System operacyjny

Windows 10 pl

4

Karta graficzna

Zintegrowana

5

Dźwięk

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel   High Definition Audio
Wbudowany mikrofon
Wbudowane głośniki stereo

6

Ekran

15.6 ˝

7

Matryca

matowa

8

Pamięć RAM

6GB

9

Porty wejścia/wyjścia:

Czytnik kart pamięci - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
USB 3.0 - 2 szt.
USB 2.0 - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
VGA (D-sub) - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

10

Dysk HDD

1000GB

11

Gwarancja

24 miesiące

 

  TABLET – 2 szt

Wymagane parametry techniczne tabletów

1.

Procesor

Qualcomm Snapdragon 212 (4 rdzenie, 1.3 GHz, Cortex A7)

2.

System operacyjny

Android 5.1 Lollipop

3.

Układ   graficzny

Adreno 304

4.

Łączność

Moduł Bluetooth
Wbudowany modem 4G, LTE
Wi - Fi 802.11 b/g/n

5.

Ekran

10.1˝ LED , dotykowy

6.

Rozdzielczość

1280 x 800

7.

Matryca

Błyszcząca

8.

Pamięć RAM

2 GB DDR3

9.

Pamięć wbudowana

16 GB

10.

Złącza

Czytnik kart pamięci - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
Gniazdo kart micro SIM - 1 szt.
Micro USB - 1 szt.

11.

Bateria

Litowo-jonowa 7000 m AH

12.

Aparat

2.0 Mpix-przód

5.0 Mpix - tył

13.

Dołączone akcesoria

Zasilacz

Kabel mico USB ->USB

14.

Gwarancja

24 miesiące 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Zakup komputów i monitorów będzie realizowany   z zastosowaniem przepisów,    na podstawie których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0% , przy wykorzystaniu sprzętu   na cele edukacyjne w szkole. Prosimy o uwzględnienie tego w Państwa ofercie.

 

 

 

 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o   wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego

z oprogramowaniem do szkól z terenu Gminy Brudzeń Duży: Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sikorzu, Zespołu Szkół   w Siecieniu, Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym

 

  Ja niżej podpisany

- Nazwa i adres wykonawcy:

 

Nazwa ........................................................................................................................................

 

Adres ..........................................................................................................................................

 

Nr rachunku bankowego ............................................................................................................

 

Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za:

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość

sztuk

Cena oferowana

brutto

1.

Komputer   stacjonarny

1

 

 

2.

Tablet

7

 

3.

Laptop

29

 

4.

Oprogramowanie

37

 

 

5.

Razem wartość   przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

 

1.     Razem wartość   zamówienia brutto..................................................................................................

słownie :.................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

2.Termin wykonania dostawy - ……………………………………………………….........................

 

3.    Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego;......................................................................

 

 

..................................................                                                        ....................................................................

     ( Miejscowość i data )                                                                           (Podpisy osób   wskazanych w dokumencie  

                                                                                                                      uprawniającym do występowania w obrocie

                                                                                                                       prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/

………………………………

/nazwa i adres zamawiającego/

 

Oświadczenie

Ja/My niżej podpisany:

…………………………………………

Działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/

Przystępując do udziału o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego   z oprogramowaniem do szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży: Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

  w Sikorzu, Zespołu Szkół w Siecieniu i Gimnazjum im. Pawła Włodkowica

  w Brudzeniu Dużym

  w   trybie zamówienia ofertowego oświadczamy, że reprezentowany przeze mnie/nas Wykonawca, składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu :

1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

 

 

……………………..

/miejscowość i data/

…………………………………

(podpis osób wskazanych w dokumencie

  uprawniającym do wystąpienia w obrocie

                                                                                                                    prawnym lub posiadający pełnomocnictwo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

 

 

 

UMOWA Nr 341-2/02/17

 

Zawarta w dniu..................roku r. w Brudzeniu Dużym, pomiędzy: Gminą Brudzeń Duży , zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Wójta Gminy Pana   Andrzeja Dwojnycha,   a :   zwanym   w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną   przez:.........................................................................................................  

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę sprzętu komputerowego

  z oprogramowaniem do szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sikorzu,

  Zespołu Szkół w Siecieniu i Gimnazjum im. Pawła   Włodkowica w Brudzeniu Dużym zrealizowanego w trybie zapytania ofertowego   – została zawarta umowa o następującej treści:

 

§ 1.

Przedmiotem umowy jest dostawę sprzętu komputerowego   z oprogramowaniem do szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sikorzu, Zespołu Szkół w Siecieniu

  i Gimnazjum im. Pawła   Włodkowica w Brudzeniu Dużym zgodnie z ofertą   z dnia .....................r., wraz z fakturą i specyfikacją techniczną sprzętu.

§ 2.

1.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego towaru w cenie brutto zamówienia podanej w ofercie( po odliczeniu podatku VAT na komputery przeznaczone na cele edukacyjne) .............................słownie:...........................................................................

w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

 

  2. O   stwierdzonych wadach dostarczonego   sprzętu, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie, potwierdzając powyższy fakt pisemnie, w terminie 3 dni od daty ich   wykrycia.

3. Reklamacje składane przez Zamawiającego będą rozpatrywane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 4. Dostarczenie przedmiotu dostawy wolnego od wad nastąpi na koszt Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia rozpatrzenia.

5.Za dostarczony sprzęt komputerowy ustala się 24 - miesięczny okres gwarancji od daty przekazania.

 

§ 3.

1.Wartość przedmiotu umowy (cena) brutto wynosi została określona na podstawie oferty,

o której mowa w § 2 ust. 1 umowy.

  1. W cenie zawarte są wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby szkół, według zasad przyjętych w niniejszej umowie.
  2.  

§4.

1. Zmawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przelewem, w terminie 14 dni od daty zrealizowania przedmiotu zamówienia i prawidłowego wystawienia faktur odrębnych dla każdej szkoły wraz ze specyfikacją techniczną sprzętu odrębna dla każdej szkoły, na konto wskazane w treści faktury.

2. Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego.

3. W przypadku nie dokonania płatności przez Zamawiającego w wyznaczonym w umowie terminie, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

 

 

 

 

 

§5.

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

a) w wysokości 10% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy lub woli lub gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie określonym w par. 6 ust. 4;

b) za zwłokę powyżej 5 dni w realizacji dostawy w wysokości 2% wartości niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień

c) za zwłokę w dostawie przedmiotu dostawy wolnego od wad w wysokości 2% wartości towarów dostarczonych z wadami, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na dostarczenie towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń uzupełniających w przypadku, gdy szkoda z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę naliczonych kar umownych.

 

§ 6.

 

1. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, powierzyć realizacji umowy innemu wykonawcy.

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody obu stron oraz formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.

3.Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w formie pisemnej, gdy:

a) wykonawca z własnej winy przerwał realizację dostawy i nie realizuje jej przez okres 7 dni.

b)wykonawca   realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,

c)wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób nienależny.

4. W sprawach nieuregulowanych przedmiotową umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z wykonaniem niniejszej umowy. W przypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym.

 

§ 7.

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, natomiast dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJACY

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-27 12:43:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-10 09:10:01
  • Liczba odsłon: 1263
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411370]

przewiń do góry