Zarządzenia Wójta Gminy kadencji 2018-2023
 
 
 
 
 
 
zarz. 133-20 w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących zwrotu kosztów przejazdu  niepełnosprawnych  uczniów, dzieci, młodzieży i opiekunów do przedszkoli, szkół i ośrodków
 
Zarządzenie 132/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Brudzeń Duży na rok 2020.
zarz.nr.132-20_wydatki.pdf
zarz.nr.132-20_dochody.pdf
 
Zarządzenie 130/20 w sprawie: z przekazania informacji z wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.
zalaczniki_zarz._130-20.rar
 
Zarządzenie 129/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Brudzeń Duży na rok 2020.
zarz.nr.129-20_wydatki.pdf
zarz.nr.129-20_dochody.pdf

Zarz. 127-20 w sprawie: wprowadzenia regulaminu porządku domowego w budynkach stanowiącym własność Gminy Brudzeń Duży.

Zarządzenie 124/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Brudzeń Duży na rok 2020.
zarz.nr.124-20_wydatki.pdf
 
zarz._122-20w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczycielki kontraktowej ubiegającej się o awans zawodowy  na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Zarządzenie 121/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Brudzeń Duży na rok 2020.
zarz.nr.121-20_wydatki.pdf
zarz.nr.121-20_dochody.pdf

 
 
Zarządzenie 119/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Brudzeń Duży na rok 2020.
zarz.nr.119-20_wydatki.pdf
zarz.nr.119-20_dochody.pdf
 
Zarządzenie 118/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Brudzeń Duży na rok 2020.
zarz.nr.118-20_wydatki.pdf
zarz.nr.118-20_dochody.pdf
 
Zarządzenie 117/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Brudzeń Duży na rok 2020.
zarz.nr.117-20_wydatki.pdf
zarz.nr.117-20_dochody.pdf
 
zarz. 116/20 w sprawie: przyjęcia planu dofinansowania  form doskonalenia  nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie  pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia od nauczycieli w 2020 roku.
 
Zarz/ 113-20 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Brudzeniu Dużym
 
Zarządzenie 112/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Brudzeń Duży na rok 2020.
zarz.nr.112-20_wydatki.pdf
zarz.nr.112-20_dochody.pdf
 
Zarządzenie 110/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Brudzeń Duży na rok 2020.
zarz.nr.110-20_wydatki.pdf
zarz.nr.110-20_dochody.pdf
 
  zarz.108-20 Zmiany w uchwale budżetowej.
 zal.nr.1_zarz.108-20.pdf
 zal.nr.2_zarz.108-20.pdf
 zal.nr.3_zarz.108-20.xls
 
 zarz._106-20 Zmiany w uchwale budżetowej.
 zal.nr.1_zarz._106-20.pdf
 zal.nr.2_zarz._106-20.pdf
 zal.nr.3_zarz._106-20.xls
 
  zarz._105-20w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie wsparcia realizacji zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Gminy Brudzeń Duży, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Brudzeń Duży, w części dotyczącej tzw. „wkładów własnych”.
 
 zarz.103-20 Zmiany w uchwale budżetowej.
 zal.nr.1_zarz.103-20.pdf
 zal.nr.2_zarz.103-20.pdf
 zal.nr.3_zarz.103-20.xls
 
  zarz.nr_101-20 w sprawie: z przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy za 2019r.
  sprawozdanie_101-20.rar
 
 
 
 
 
  98-20 w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla  terenów części działki Nr ewid. 419/2 w miejscowości Siecień.
  zal.zarz._98-20.doc
 
  96-20 w sprawie określenia  terminów  przeprowadzenia   postępowania rekrutacyjnego i  postępowania  uzupełniającego, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych  przedszkoli  i oddziału przedszkolnego w publicznej  szkole podstawowej  i  klas  pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży.
 
 zarz.97-20 Zmiany w uchwale budżetowej.
 zal.nr.1_zarz.97-20.pdf
 
 zal.nr.1_zarz._93-20.pdf
 zarz.nr._93-20 Zmiany w uchwale budżetowej.
 
  88-20 w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów oświatowych Gminy Brudzeń Duży.
 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia  publicznego  dotyczącego dostawy oleju grzewczego dla szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży  i Urzędu Gminy.
 
  85-19 w sprawie uzgodnienia  wysokości  opłat za posiłki w stołówkach szkolnych.
 
  80-19 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
  73-19 w sprawie przyznania nagrody Wójta Gminy Brudzeń Duży.
 
  63-19 Zmieniające Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 13 maja 2011r. „W sprawie powołania  Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”(z późn. zm.).
 
 
  48-19 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej.
 
 
  41-19 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 102/08 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 maja 2008 r.
 
  38-19 w sprawie udzielenia upoważnienia dla starszego specjalisty pracy socjalnejkoordynatora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych.
 
  37-19 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym.
  
  36-19 w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych.
  zal.nr.2zarz.36-19.pdf
 
  35-19 w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnej Biblioteki  Publicznej w Brudzeniu Dużym.
  zal.nr.1.zarz.nr.35-19.doc
  zal.nr.2.zarz.nr.35-19.doc
  zal.nr.3.zarz.nr.35-19.docx
 
  33-19 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 
  32-19 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym Gminy Brudzeń Duży służbowych tabletów”.
 
  19-19 w sprawie: przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia od nauczycieli w 2019 roku.
 
  18-19 w sprawie: przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia od nauczycieli w 2019 roku.
 
  17-19 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówień publicznych dotyczących dowożenia uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020.
 
  16-19 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Turza Mała.
 
  15-19 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu  uzupełniającym do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej  i  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży
.
 
  14-19 w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru ofert w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.
 
  9-18 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej.
 
  7-18 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy opału dla szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży i Urzędu Gminy .
 
   6-18 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej.
 
 
  260-18 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej.
 
  259-18 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej.
 
 
Załączone pliki:
zarz.113-20 - zobacz (pobierz)
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data dodania: 2020-06-10 08:15:28
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-06 12:02:46
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-10 09:15:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-06 12:02:46
  • Liczba odsłon: 1053
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3940067]

przewiń do góry