Zobacz podgałęzie

BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

BRUDZEŃ DUŻY

tel. (24) 360 47 38

Kierownik:   ELŻBIETA MROZOWSKA

e-mail : bosszem@wp.pl

 

DOFINANSOWANIE  DOWOZU  UCZNIÓW   NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zgodnie z art. 32 ust.6 i art. 39 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713  z późn. zm.) gmina zobowiązana jest do zwrotu  kosztów dowozu:

 1. dzieci niepełnosprawnych pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust.2 w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego;
 2.  
 3. dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieci i młodzieży

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

 • 24. rok życia– w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

 • 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
 •  

Zgodnie z art. 39a ust. 2 w/w. ustawy zwrot kosztów dziennego przewozu następuje  w wysokości określonej według wzoru:

 

Koszt = (a - b)  x x c  d/100

 

gdzie:

a -  liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba  kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Cena jednostki paliwa w Gminie Brudzeń Duży na rok szkolny 2020/2021 w wysokości:

 1. Benzyna – 4,32 zł za litr
 2. olej napędowy – 4,23 za litr,
 3. LPG gaz – 2,05 zł

 

Zwrot kosztów przewozu, następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem a rodzicami, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają  rodzice.

 

ROK  SZKOLNY   2020/2021

 

Zwrot kosztów przewozu następuje po złożeniu wniosku .

Umowy będą sporządzone w czasie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Wnioski można złożyć:

 1. drogą elektroniczną t.j. wypełniony i zeskanowany wniosek wraz z załącznikami można przesłać do Biura Obsługi Szkół Samorządowych na adres: bosszem@wp.pl – oryginał wniosku będą Państwo zobowiązani dostarczyć w dniu podpisania umowy – po otrzymaniu informacji, że jest ona przygotowana do podpisu,
 2. dokumenty (wniosek wraz z załącznikami) można zostawić w sekretariacie Urzędzie Gminy

w Brudzeniu Dużym .

  

Dokumenty do pobrania:

 1.  

i opiekuna do szkoły/ przedszkola/ośrodka

 1. załączniki do wniosku:

 


STYPENDIA

Pomoc materialna dla uczniów

Zapraszamy mieszkańców Gminy Brudzeń Duży do składania wniosków o stypendium szkolne
o charakterze socjalnym dla uczniów rozpoczynających naukę w nowym roku szkolnym 2020/2021.


Wnioski  o przyznanie stypendium  prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020 r.

 

Formy oferowanej pomocy:

 

Stypendium szkolne

Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium szkolne są uczniowie zamieszkali na terenie gminy Brudzeń Duży, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej -dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł netto w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • ciężka lub długotrwała choroba
 • wielodzietność
 • brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • alkoholizm lub narkomania
 • rodzina niepełna.

Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Przykład : jeżeli rodzic składa wniosek we wrześniu przedstawia dochody rodziny ucznia za sierpień.
W przypadku utraty dochodu, dochód jest ustalany na podstawie dokumentów z miesiąca złożenia wniosku, czyli z września.

Formą stypendium szkolnego może być:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, takich jak pokrycie kosztów: nauki języków obcych, płatnych kół zainteresowań i innych dodatkowych zajęć o charakterze edukacyjnym;
 • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym w szczególności zakup podręczników szkolnych, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, stroju sportowego oraz pokrycie kosztów udziału w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę takich jak wyjścia, wyjazdy na wycieczki szkolne, zielone szkoły, do kina, teatru;
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów: koszty dojazdu do szkoły środkami komunikacji publicznej (koszty biletów), koszty zakwaterowania w internacie, bursie lub na stancji;

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia.

Wnioski o przyznanie stypendium są dostępne w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych
w Brudzeniu Dużym oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym a także w sekretariatach szkół samorządowych.

Poprawnie wypełniony formularz prosimy składać  do 15 września 2020 r w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych  w następujących dniach:

poniedziałek w godzinach  9:00-17:00

wtorek-piątek w godzinach 7:30.-15:30

Kontakt telefoniczny: (24) 360-47-38

 

 

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany:

 1. W formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,
 2. W formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

 

Dokumenty o stypendium można pobrać w szkołach na terenie naszej gminy oraz w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym.

katalog_wydatkow_2020.doc

oswiadczenie_o_osiagnietych_dochodach_2020.doc

wniosek_stypendium_2020.doc

wniosek_zsilek_szkolny_2020.doc

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Jadwiga
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-12 14:14:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-25 14:37:38
 • Liczba odsłon: 2313
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4000956]

przewiń do góry