Uchwała nr 23/VI/2018 zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia regulamin czystości i porządku na terenie gmin członkow ZGRP w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XIII/87/16
Rady Gminy Brudzeń Duży

z dnia 25 lutego 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XII/77/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1515, 1890) w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122, 1045, 1269 1688, 1793), Rada Gminy Brudzeń Duży postanawia;

§ 1.  W uchwale Nr XII/77/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Brudzeń Duży  (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2016 r., poz. 685)  uchyla się § 19.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brudzeń Duży.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Rafał NowakUchwała Nr XII/77/15
Rady Gminy Brudzeń Duży

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122, 1045, 1269) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, Rada Gminy Brudzeń Duży postanawia przyjąć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży, zwany dalej Regulaminem, o następującej treści:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BRUDZEŃ DUŻY

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.  Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach służących do użytku publicznego, obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122, 1045, 1269),

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania          obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2.  Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w:

1) ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515);

2) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122, 1045, 1269);

3) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101, 1322, z 2015 r. poz. 87, 122, 933, 1045);

4) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155, z 2014 r. poz. 1322, 1662, z 2015 r. poz. 881);

5) ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 223, poz. 1775, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622);

6) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266);

7) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1101, 1863, z 2015 r. poz. 222, 774, 1045);

8) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434);

9) ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666, z 2011 r. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1060, z 2013 r. poz. 21, z 2014 r. poz. 1322, z 2015 r. poz. 687);

10) ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888);

11) Statucie Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 11 marca 2013 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 5 z dnia 9 czerwca 1994 r. pod pozycją 57 ze zmianą ogłoszoną
w Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 11 marca 2013r. poz. 2865).

§ 3.  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Związku Gmin Regionu Płockiego, chodzi o Związek Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku, któremu Gmina powierzyła do realizacji zadania własne polegające na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gmin – Członków Związku, określone w powszechnie obowiązujących aktach prawnych, w tym w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określone w §3 ust. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 5 z dnia 9 czerwca 1994 r. pod pozycją 57 ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 11 marca 2013 r. poz. 2865);

2) Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego, chodzi o organ stanowiący i kontrolny Związku, wykonujący kompetencje przysługujące ustawowo Radzie Gminy w zakresie zadań zleconych Związkowi;

3) stawkach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, chodzi o stawki uchwalone na podstawie art. 6k. ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwałą w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;

4) podmiocie odbierającym odpady, chodzi o podmiot wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wyłoniony przez Związek Gmin Regionu Płockiego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

5) stronach internetowych:  www.zgrp.pl   oraz  www.odpady.zgrp.pl   (portal odpadowy) chodzi o adresy stron internetowych Związku Gmin Regionu Płockiego;

6) odpadach wielkogabarytowych, chodzi o odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, które nie mieszczą się do pojemnika na odpady zmieszane, zaliczamy do nich np. meble, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów;

7) oponach, należy przez to rozumieć opony będące odpadem komunalnym, tj. wytworzone w gospodarstwie domowym, pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej;

8) odpadach budowlanych i rozbiórkowych, chodzi o odpady powstające w gospodarstwach domowych, pochodzące z remontów i budów prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót, zaliczamy do nich np. gruz ceglany i betonowy, odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, usunięte tynki, tapety i okleiny, boazerie, panele, drzwi, okna, rynny, armaturę, materiały izolacyjne;

9) PSZOK-u, należy przez to rozumieć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w którym mieszkańcy gminy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytworzone przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne takie jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, bioodpady w tym odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

10) bioodpadach, należy przez to rozumieć ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.

§ 4.  Regulamin obowiązuje:

1) właścicieli nieruchomości określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4, ust. 2a oraz ust. 3 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2) wykonawców robót budowlanych na terenie budowy zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

3) przedsiębiorców użytkujących torowiska zgodnie z art. 5 ust. 3 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

4) zarządców dróg zgodnie z art. 5 ust. 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

5) właścicieli i opiekunów zwierząt.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach służących do użytku publicznego

§ 5.  1. Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania i przekazywania odpadów, a odbierający odpady do selektywnego odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

2) zużyte opony;

3) przeterminowane leki i chemikalia;

4) zużyte baterie i akumulatory;

5) bioodpady, w tym odpady zielone;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne.

2. Ponadto, właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali oddawanie odpadów w sposób selektywny, zobowiązani są do selektywnego zbierania, a odbierający odpady do selektywnego odbierania odpadów komunalnych obejmujących:

1) szkło;

2) papier i tekturę;

3) tworzywa sztuczne;

4) metale;

5) opakowania wielomateriałowe.

3. Odpady określone w ust. 1 i 2 oraz zmieszane odpady komunalne zgromadzone w urządzeniach, o których mowa w § 9 ust. 2 i 3 należy przekazywać do odbioru podmiotowi odbierającemu odpady – dotyczy nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, w tym domków letniskowych (nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych do celów zarobkowych np. pensjonatów itp.).

4. Odpady określone w ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz zmieszane odpady komunalne zgromadzone w urządzeniach, o których mowa w § 9 ust. 2 i 3 należy przekazywać do odbioru podmiotowi odbierającemu odpady – dotyczy nieruchomości niezamieszkałych.

5. Odpady określone w ust. 1 pkt 1 – 4 oraz pkt 6 odbierane będą w ramach mobilnej zbiórki przeprowadzanej dwa razy w roku.

6. Odpady określone w pkt 7 nie zawierające gruzu odbierane będą w ramach mobilnej zbiórki przeprowadzanej dwa razy w roku, po uprzednim zgłoszeniu chęci oddania odpadów do Biura ZGRP w terminie od 14 do 7 dnia przed datą mobilnej zbiórki.

7. Odpady określone w ust. 1 i 2 właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, w tym domków letniskowych (nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych do celów zarobkowych np. pensjonatów itp.), mogą we własnym zakresie, bezpłatnie, dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), pod warunkiem przygotowania ich do oddania, zgodnie z regulaminem PSZOK, ze szczególnym uwzględnieniem rozdzielenia odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 do odrębnych worków.

8. Podmiot odbierający odpady w ramach zryczałtowanej opłaty odbiera wyłącznie opony pochodzące z gospodarstw domowych, z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej. Opony pochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej właściciel nieruchomości zobowiązany jest przekazać na podstawie odrębnej umowy cywilno-prawnej podmiotowi odbierającemu tego rodzaju odpady.

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające gruz czysty należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów lub na podstawie odrębnej umowy cywilno-prawnej przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, na własny koszt.

10. W ramach mobilnej zbiórki odbierane będą odpady wielkogabarytowe pochodzenia remontowego np. drzwi, okna, ceramika i/lub armatura łazienkowa, rynny, styropian, wata szklana, rury PCV, opakowania po farbach, klejach, płytki ceramiczne oraz inne odpady poremontowe.

11. W przypadku braku segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych, pochodzących z wszelkich remontów i budów prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót, należy przekazać zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe, zawierające gruz, na podstawie odrębnej umowy cywilno-prawnej przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, na własny koszt.

12. Gruz ceglany, odpady z betonu, odpadowe materiały ceramiczne można przekazywać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej niebędącej przedsiębiorcą do wykorzystania na potrzeby własne za pomocą dopuszczalnych metod odzysku, np. do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu.

13. Bioodpady, w tym odpady zielone odbierane będą po uprzednim wskazaniu tego faktu w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

14. Zaleca się zagospodarowywanie bioodpadów, w tym odpadów zielonych, w przydomowych kompostownikach. Materiał uzyskany z prowadzonego kompostownika może być wykorzystywany dla potrzeb własnych. Bioodpady, w tym odpady zielone, można przekazywać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej niebędącymi przedsiębiorcami do wykorzystania w przydomowych kompostownikach.

15. Podmiot odbierający odpady w ramach opłaty, odbiera wyłącznie roślinne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone na zasadach określonych w ust. 10 pochodzące z nieruchomości o powierzchni terenów zielonych nie większej niż 1000 m². Odpady pochodzące z nieruchomości o powierzchni terenów zielonych większej
niż 1 000 m  odbierane będą w ramach odrębnej opłaty.

16. Odpady, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz zmieszane odpady komunalne będą odbierane z częstotliwością określoną w rozdziale 4 § 11 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§ 6.  1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości.

2. W przypadku zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej właściciele nieruchomości są zobowiązani do wystawienia pojemnika i/lub worków w dniu odbioru odpadów najpóźniej o godzinie 6:00 do najbliższej drogi publicznej lub innej drogi przeznaczonej do użytku publicznego. Posiadanie wnęki w ogrodzeniu przeznaczonej na pojemnik i/lub altany śmietnikowej nie zwalnia właściciela nieruchomości z obowiązku wystawienia odpadów do drogi publicznej lub innej drogi przeznaczonej do użytku publicznego.

3. W przypadku zabudowy wielolokalowej właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia pracownikom podmiotu odbierającego odpady dostępu do miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników bez narażania na szkodę ludzi, budynków lub pojazdów od godziny 6:00.

4. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, właściciele zobowiązani są do udostępnienia miejsca, w którym przechowywane są pojemniki i/lub worki od godziny 6:00 albo do wystawienia pojemnika i/lub worków do najbliższej drogi publicznej lub innej drogi przeznaczonej do użytku publicznego. Właścicielom nieruchomości niezamieszkałych, zaleca się pisemne potwierdzanie odbioru odpadów na druku przedstawionym przez pracowników podmiotu odbierającego odpady.

5. Niewystawienie pojemnika i/lub worków od godz. 6:00 do najbliższej drogi publicznej lub innej drogi przeznaczonej do użytku publicznego, utrudnianie dostępu pracownikom podmiotu odbierającego odpady do miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych będzie skutkować brakiem odbioru odpadów.

6. W celu dokonania prawidłowego odbioru odpadów przez podmiot odbierający odpady właściciel zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu  tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości . W przypadku nieruchomości niezabudowanych, w tym niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjne, zaleca się oznakowanie nieruchomości tabliczką z numerem ewidencyjnym działki lub z numerem porządkowym nieruchomości.

7. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przekazywania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny podmiotowi odbierającemu odpady, w terminach wyznaczonych w harmonogramie odbioru odpadów, ustalonym dla danej miejscowości i dostarczonym właścicielom nieruchomości raz w roku.

8. Odpady nieudostępnione do odbioru zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 – 4 oraz 7 zostaną odebrane od właścicieli nieruchomości w kolejnym terminie odbioru odpadów przewidzianym w harmonogramie z zachowaniem zasad określonych w § 5 ust 2-4 oraz 7.

9. W przypadku stwierdzenia przez podmiot odbierający odpady niedopełniania przez właściciela nieruchomości zadeklarowanego obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (stwierdzenie odpadów niezgodnych z przeznaczeniem pojemnika i/lub worka), podmiot odbierający odpady pozostawia informację właścicielowi nieruchomości oraz odbiera odpady jako odpady zmieszane.

§ 7.  1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego poprzez:

1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne;

2) usunięcie za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu prawnie dopuszczone.

2. Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik należy oczyszczać na całej szerokości.

3. Na częściach nieruchomości udostępnianych do użytku publicznego innych niż opisane w ust. 2 uprzątnięcie powinno nastąpić:

1) na chodnikach - do 2/3 szerokości;

2) na pozostałych terenach - do szerokości min. 1,5 m.

4. Do usuwania śniegu lub lodu na części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, przy której występują tereny zieleni lub zadrzewienia, ust. 1 pkt 2 nie stosuje się.

5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia wskazane w ust. 1 w sposób niezanieczyszczający jezdni lub ścieżek rowerowych, a w przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem środków określonych w ust.1 pkt 2, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do korzeni roślin.

§ 8.  1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów. Powstające ścieki nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

2. Mycie pojazdów na własnej posesji może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie pojazdu.

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:

1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko w tym emisji hałasu lub spalin;

2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych oraz zagospodarowywania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 9.  1. Przyjmuje się, że średnia ilość odpadów wytworzonych łącznie przez jednego mieszkańca wynosi 30 kg na miesiąc.

2. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy stosować można:

1) worki co najmniej 30 litrowe wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka;

2) worki typu „big bag”, kontenery typu KP kryte bądź odkryte;

3) pojemnik 60 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami;

4) pojemnik 120 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami;

5) pojemnik 240 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami;

6) pojemnik 660 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 4 kółkami;

7) pojemnik 1100 litrowy wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego z 4 kółkami;

8) pojemniki 1,1/1,5 m3 – tzw. „gniazda” z metalu lub tworzywa sztucznego.

3. Worki, pojemniki metalowe i z tworzywa sztucznego określone w § 9 ust. 2, przeznaczone do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz przeznaczone do gromadzenia odpadów określonych w § 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 powinny być utrzymane w kolorze:

1) żółtym, w zakresie obejmującym pojemniki lub worki do gromadzenia papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych;

2) zielonym, w zakresie obejmującym pojemniki lub worki do gromadzenia szkła;

3) brązowym, w zakresie obejmującym pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych;

4) czarnym, w zakresie obejmującym pojemniki lub worki do gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych.

4. Pojemniki, o których mowa w § 9 ust. 2, powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym lub widłowym mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady.

5. Dopuszcza się stosowanie pojemników lub przezroczystych worków bądź worków w kolorach innych niż wskazane w ust. 3, umożliwiających wgląd w zawartość worków bez ich otwierania, pod warunkiem ich oznaczenia na zasadach określonych w ust. 6.

6. Na pojemnikach lub workach, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt. 1-4 umieszcza się w widocznym miejscu trwały, czytelny napis drukowanymi literami:

1) „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE”- w przypadku pojemnika lub worka na odpady określone w ust. 3 pkt 1;

2) „SZKŁO” - w przypadku pojemnika lub worka na odpady określone w ust. 3 pkt 2;

3) „BIOODPADY”- w przypadku pojemnika lub worka na odpady określone w ust. 3 pkt 3;

4) „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE” - w przypadku pojemnika na odpady określone w ust. 3 pkt 4.

7. Zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych następuje w pojemnikach, o których mowa w ust. 2 pkt 3-8.

8. Dopuszcza się zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych w workach w zabudowie jednorodzinnej w sytuacji, gdy ilość wytworzonych komunalnych odpadów zmieszanych przekracza pojemność pojemnika przeznaczonego na ten rodzaj odpadów, z zachowaniem zasad określonych w ust. 6.

9. Związek Gmin Regionu Płockiego wyposaży nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości, w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej zadeklarował,
że nie będzie zbierał i oddawał odpadów komunalnych w sposób selektywny w pojemnik na odpady zmieszane o pojemności co najmniej 120 l z napisem „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE”;

2) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie zbierał i oddawał odpady komunalne w sposób selektywny w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej w:

a) pojemnik o pojemności odpowiadającej co najmniej 120 l na odpady zmieszane pozostałe po sortowaniu z napisem „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE”,

b) worek o pojemności odpowiadającej 120 l oznaczony napisem „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,

c) worek o pojemności odpowiadającej 60 l lub 120 l oznaczony napisem „SZKŁO” na szkło;

3) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości zadeklarował przekazywanie bioodpadów, w tym odpadów zielonych w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej w worek o pojemności 60 l lub 120 l oznaczony napisem „BIOODPADY” na bioodpady, w tym odpady zielone;

4) w przypadku nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, w tym domków letniskowych (nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych do celów zarobkowych) Związek Gmin Regionu Płockiego wyposaży nieruchomość na zasadach określonych w § 9 ust. 1, 2 i 3;

5) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielolokalowej, zadeklarował, że nie będzie zbierał i oddawał odpadów komunalnych w sposób selektywny, w pojemnik o pojemności co najmniej 1,1 m3 lub pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów na lokal, na odpady zmieszane z napisem „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE”;

6) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości, w zabudowie wielolokalowej, zadeklarował, że będzie zbierał i oddawał odpady komunalne w sposób selektywny w:

a) pojemnik o pojemności odpowiadającej co najmniej 1,1 m3 lub pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów na lokal, na odpady zmieszane pozostałe po sortowaniu z napisem „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE”,

b) „gniazdo” złożone z co najmniej 2 pojemników o pojemności 1,1 m3/1,5 m3 na odpady segregowane, zlokalizowane w miejscach wskazanych przez właściciela nieruchomości, oznaczonych napisami: „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe oraz napisem „SZKŁO” na szkło;

7) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości w zabudowie wielolokalowej zadeklarował oddawanie bioodpadów, w tym odpadów zielonych w:

a) pojemniki o pojemności odpowiadającej co najmniej 1,1 m3 oznaczone napisem „BIOODPADY” na bioodpady, w tym odpady zielone,

b) dopuszcza się stosowanie worków z tworzyw sztucznych, zawierających frakcję odpadów zielonych wysegregowanych „u źródła”, a następnie umieszczanie w pojemniku zbiorczym.

10. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, który zadeklarował, że będzie zbierał i oddawał odpady w sposób selektywny, zobowiązany jest do wyposażenia:

a) budynków, lokali użyteczności publicznej, takich jak szkoły, urzędy, przychodnie i gabinety lekarskie itp. w pojemniki o pojemności odpowiadającej łącznie co najmniej 2 litrom na każdego pracownika, ucznia, pacjenta, interesanta itp., jednak niemniej niż 120 litrów: w pojemniki z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub worki z napisami „BIOODPADY” na komunalne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,

b) lokali handlowych w pojemniki o pojemności odpowiadającej łącznie co najmniej 2 litrom na 1 m  powierzchni handlowej (tj. części gdzie przebywają pracownicy tzw. pomieszczenia socjalne oraz obsługiwani są klienci) jednak niemniej niż 120 litrów: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub worki z napisami „BIOODPADY” na komunalne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,

c) lokali gastronomicznych, w tym ogródków zlokalizowanych na zewnątrz lokalu w pojemniki o pojemności odpowiadającej łącznie co najmniej 10 litrom na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak niemniej niż 120 litrów: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub worki z napisami „BIOODPADY” na komunalne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,

d) ulicznych punktów szybkiej konsumpcji w pojemniki o pojemności odpowiadającej łącznie co najmniej 120 litrom: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub worki z napisami „BIOODPADY” na komunalne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,

e) domów weselnych, sal bankietowych oraz nieruchomości o podobnym charakterze w pojemniki o pojemności odpowiadającej łącznie co najmniej 20 litrom na jednego konsumenta, jednak niemniej niż 1100 litrów: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub worki z napisami „BIOODPADY” na komunalne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,

f) zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych, itp. w pojemniki o pojemności odpowiadającej łącznie co najmniej 120 litrom na każdych 12 pracowników, jednak niemniej niż 120 litrów: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub worki z napisami „BIOODPADY” na komunalne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,

g) hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji w pojemniki o pojemności odpowiadającej łącznie co najmniej 20 litrom na jedno łóżko, jednak niemniej niż 120 litrów: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub worki z napisami „BIOODPADY” na komunalne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,

h) plaż, miejsc grillowych oraz nieruchomości o podobnym charakterze itp. w pojemniki o pojemności odpowiadającej łącznie co najmniej 120 litrom na nieruchomość: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub worki z napisami „BIOODPADY” na komunalne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,

i) pól namiotowych w pojemniki o pojemności odpowiadającej łącznie co najmniej 60 litrom na miejsce namiotowe, jednak niemniej niż 1100 litrów na nieruchomość: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub worki z napisami „BIOODPADY” na komunalne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,

j) cmentarzy w pojemniki o pojemności odpowiadającej łącznie 60 litrom na 100 m2 powierzchni jednak niemniej niż 120 litrów: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub worki z napisami „BIOODPADY” na komunalne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,

k) targowisk w pojemniki o pojemności odpowiadającej łącznie 2 litrom na każdy 1 m2 powierzchni użytkowej targowiska, jednak niemniej niż 240 litrów: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub worki z napisami „BIOODPADY” na komunalne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,

l) szpitali w pojemniki o pojemności odpowiadającej łącznie 7,5 litra na jedno łóżko, jednak niemniej niż 1100 litrów: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub worki z napisami „BIOODPADY” na komunalne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,

m) innych nieruchomości wyżej nie wymienionych w pojemniki o pojemności odpowiadającej łącznie co najmniej 120 litrom: pojemniki z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE” na odpady pozostałe po segregacji, pojemniki lub worki z napisami „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, pojemniki lub worki z napisami „SZKŁO” na szkło, pojemniki lub worki z napisami „BIOODPADY” na komunalne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.

11. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, który zadeklarował, że nie będzie zbierał i oddawał odpadów komunalnych w sposób selektywny, zobowiązany jest do wyposażenia:

a) budynków, lokali użyteczności publicznej, takich jak szkoły, urzędy, przychodnie i gabinety lekarskie itp. w pojemniki o pojemności odpowiadającej co najmniej 2 litrom na każdego pracownika, ucznia, pacjenta, interesanta, itp., jednak niemniej niż 120 litrów z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE”,

b) lokali handlowych w pojemniki o pojemności odpowiadającej co najmniej 2 litrom na 1 m  powierzchni handlowej (tj. części gdzie przebywają pracownicy tzw. pomieszczenia socjalne oraz obsługiwani są klienci) jednak niemniej niż 120 litrów z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE”,

c) lokali gastronomicznych, w tym ogródków zlokalizowanych na zewnątrz lokalu w pojemniki o pojemności odpowiadającej co najmniej 10 litrom na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak niemniej niż 120 litrów z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE”,

d) ulicznych punktów szybkiej konsumpcji w pojemniki o pojemności odpowiadającej co najmniej 120 litrom z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE”,

e) domów weselnych, sal bankietowych oraz nieruchomości o podobnym charakterze w pojemniki o pojemności odpowiadającej co najmniej 20 litrom na jednego konsumenta, jednak niemniej niż 1100 litrów z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE”,

f) zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych, itp. w pojemniki o pojemności odpowiadającej co najmniej 120 litrom na każdych 12 pracowników, jednak niemniej niż 120 litrów z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE”,

g) hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji w pojemniki o pojemności odpowiadającej co najmniej 20 litrom na jedno łóżko, jednak niemniej niż 120 litrów z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE”,

h) plaż, miejsc grillowych, oraz nieruchomości o podobnym charakterze itp. w pojemniki o pojemności odpowiadającej co najmniej 120 litrom na nieruchomość z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE”,

i) pól namiotowych w pojemniki o pojemności odpowiadającej co najmniej 60 litrom na jedno miejsce namiotowe, jednak niemniej niż 1100 litrów na nieruchomość z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE”,

j) cmentarzy w pojemniki o pojemności odpowiadającej 60 litrom na 100 m2 powierzchni jednak niemniej niż 120 litrów z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE”,

k) targowisk w pojemniki o pojemności odpowiadającej 2 litrom na każdy 1 m2 powierzchni targowiska, jednak niemniej niż 240 litrów z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE”,

l) szpitali w pojemniki o pojemności odpowiadającej 7,5 litra na jedno łóżko, jednak niemniej niż 1100 litrów z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE”,

m) innych nieruchomości wyżej nie wymienionych w pojemniki o pojemności odpowiadającej co najmniej 120 litrom z napisami „ZMIESZANE” lub „NIESEGREGOWANE”.

12. Właściciele nieruchomości mieszanych tj. takich, które w części są nieruchomościami zamieszkałymi, a w części nieruchomościami niezamieszkałymi, zobowiązani są do złożenia deklaracji w zakresie części zamieszkałej nieruchomości jak i części niezamieszkałej nieruchomości. Związek Gmin Regionu Płockiego wyposaży część zamieszkałą nieruchomości w pojemniki i/lub worki, na zasadach opisanych w ust 9; właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia części niezamieszkałej nieruchomości w pojemniki i/lub worki na zasadach opisanych w ust. 10-11.

13. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości składa deklarację na nieruchomość mieszaną. Związek Gmin Regionu Płockiego wyposaży nieruchomość w pojemnik na zasadach określonych w ust. 9.

14. W przypadku konieczności uporządkowania nieruchomości po śmierci właściciela nieruchomości zamieszkałej odbiór odpadów komunalnych będzie możliwy po uprzednim złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez obecnych właścicieli nieruchomości. Odbiór odpadów komunalnych odbędzie się zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru.

15. W przypadku, gdy niemożliwe jest wystawienie odpadów w terminie wyznaczonym harmonogramem, właściciel nieruchomości ma możliwość skorzystania z usługi dodatkowej, pod warunkiem wniesienia opłaty określonej w uchwale o usłudze dodatkowej.

16. Dopuszcza się wykorzystanie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym na wyposażenie gminnych placówek oświatowych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz ich opróżnianie.

17. Celem realizacji zadań nałożonych art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Związek Gmin Regionu Płockiego wprowadza system identyfikacji pojemników i worków. System umożliwi identyfikację rodzaju i ilości odpadów odbieranych z danej nieruchomości oraz sprawdzenie należytego wykonania usługi odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady. Rodzaj i typ kodów kreskowych, a także termin ich umieszczenia na pojemnikach i workach określa ZGRP.

18. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do naklejania kodów kreskowych na pojemnikach i/lub workach. W przypadku braku kodu kreskowego na pojemniku i/lub worku odpady nie zostaną odebrane.

19. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zgłoszenie braku kodów kreskowych do Biura ZGRP.

§ 10.  1. Właściciel nieruchomości zapewnia odpowiedni stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników na odpady komunalne poprzez:

1) wrzucanie do pojemników o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych;

2) zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych i zwierząt;

3) poddawanie pojemników myciu i dezynfekcji, czyszczeniu preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy: co najmniej raz w okresie od października do kwietnia; w okresie od maja do września 1 raz w miesiącu;

4) stosowanie liczby i pojemności pojemników i worków proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów.

2. Fakt kradzieży pojemnika na zmieszane odpady komunalne właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić na policję.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych

§ 11.  1. Częstotliwość pozbywania się komunalnych odpadów zmieszanych z nieruchomości winna być dostosowana do ilości powstających na niej odpadów, nie może jednak wynosić mniej niż raz na miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa poniższa tabela:


1)   Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – część wiejska 

  Rodzaj odpadu

Komunalne odpady zmieszane

Papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe

Szkło

Bioodpady w tym odpady zielone

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, leki, chemikalia,

zużyte baterie i akumulatory

Odpady budowlane i rozbiórkowe

  Częstotliwość odbioru

Nie rzadziej niż raz w miesiącu przez cały rok

Nie rzadziej niż raz w miesiącu przez cały rok

Nie rzadziej niż raz w miesiącu przez cały rok

Nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od marca do grudnia

dwa razy w roku w okresie od marca do listopada podczas mobilnej zbiórki odpadów

dwa razy w roku w okresie od marca do listopada podczas mobilnej zbiórki po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości takiej potrzeby do biura ZGRP


 

2)   Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie wielolokalowej. 

  Rodzaj odpadu

Komunalne odpady zmieszane

Papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe

Szkło

Bioodpady w tym odpady zielone

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, leki, chemikalia,

zużyte baterie i akumulatory

odpady budowlane i rozbiórkowe

  Częstotliwość odbioru

- nie rzadziej niż raz na tydzień przez cały rok

Nie rzadziej niż raz w miesiącu przez cały rok

Nie rzadziej niż raz w miesiącu przez cały rok

- nie rzadziej niż raz na tydzień od marca do grudnia

- raz na miesiąc w okresie od stycznia do lutego

dwa razy w roku w okresie od marca do listopada podczas mobilnej zbiórki odpadów

dwa razy w roku w okresie od marca do listopada podczas mobilnej zbiórki po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości takiej potrzeby do biura ZGRP


 

3)   Nieruchomości niezamieszkałe. 

  Rodzaj odpadu

Komunalne odpady zmieszane

Papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe

Szkło

Bioodpady w tym odpady zielone

meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, leki, chemikalia,

zużyte baterie i akumulatory

odpady budowlane i rozbiórkowe

  Częstotliwość odbioru

nie rzadziej niż raz w miesiącu

nie rzadziej niż raz w miesiącu

nie rzadziej niż raz w miesiącu

nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od marca do grudnia

Na podstawie odrębnej umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno-porządkowych.

Na podstawie odrębnej umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno-porządkowych


3. Odpady komunalne powinny być usuwane z taką częstotliwością, aby pojemniki i/lub worki nie były przepełnione i nie powodowały odorów.

§ 12.  1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do gromadzenia na terenie nieruchomości selektywnie zebranych odpadów i przekazania:

1) papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych:

a) podmiotowi odbierającemu odpady i/lub

b) do PSZOK-u,

2) bioodpadów w tym odpadów zielonych:

a) podmiotowi odbierającemu odpady i/lub

b) do PSZOK-u i/lub

c) osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania w przydomowych kompostownikach i/lub

d) dopuszcza się, aby bioodpady w tym odpady zielone zbierane i gromadzone były w przydomowych kompostownikach,

3) odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, zużytych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych:

a) do PSZOK-u i/lub

b) podmiotowi odbierającemu odpady podczas mobilnych zbiórek odpadów,

4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, nie zawierających gruzu:

a) podmiotowi odbierającemu odpady, w przypadku złożenia wniosku o odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Biura ZGRP i/lub

b) do PSZOK-u;

5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zawierających gruz:

a) do PSZOK-u,

b) podmiotowi wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, na podstawie odrębnej umowy cywilno-prawnej.

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy obowiązani są do gromadzenia na terenie nieruchomości selektywnie zebranych odpadów i przekazania:

1) papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych:

a) podmiotowi odbierającemu odpady,

2) bioodpadów, w tym odpadów zielonych:

a) podmiotowi odbierającemu odpady i/lub

b) przekazania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania w przydomowych kompostownikach i/lub

c) dopuszcza się, aby bioodpady w tym odpady zielone zbierane i gromadzone były w kompostownikach.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

§ 13.  1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

3. Właściciel nieruchomości, na której jest zbiornik bezodpływowy, powinien mieć zawartą umowę z firmą transportującą nieczystości ciekłe.

Rozdział 6.

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych oraz rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego
i ich rozmieszczenie

§ 14.  1. Usuwanie błota śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, w tym:

1) przystanków komunikacyjnych;

2) nieruchomości, na których prowadzone są punkty gastronomiczne lub świadczone są inne usługi obejmujące przygotowanie produktów do spożycia;

3) targowisk;

4) działek rekreacyjnych następuje poprzez użycie sprzętu mechanicznego lub ręcznie, przy czym powinno odbywać się w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów.

2. Tereny przeznaczone do użytku publicznego wyposażone są w pojemniki o pojemnościach minimalnych:

1) 30 litrów - wzdłuż chodników, w ilości uzależnionej od natężenia ruchu pieszego;

2) 40 litrów - na przystankach komunikacyjnych;

3) 50 litrów - przy punktach gastronomicznych lub świadczących inne usługi obejmujące przygotowanie produktów do spożycia;

4) zgodnych z §9 ust. 10 pkt k oraz ust 11 pkt k - na targowiskach.

3. Częstotliwość opróżniania pojemników, o których mowa w ust. 2 musi być dostosowana do potrzeb, w taki sposób, aby nie prowadzić do ich przepełnienia.

Rozdział 7.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15.  1. Zgodnie z WPGO, gospodarowanie odpadami komunalnymi winno opierać się na następującej hierarchii postępowania z odpadami:

c) zapobieganie powstawania odpadów,

d) przygotowanie do ponownego użycia,

e) recykling odpadów,

f) inny niż recykling odzysk odpadów.

2. Właściciele nieruchomości powinni ograniczać masę wytwarzanych odpadów, zmniejszać ich objętość oraz podejmować działania mające na celu ułatwienie poddania wytworzonych odpadów procesom odzysku, w tym przez selektywne zbieranie i oddawanie odpadów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Rozdział 8.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów

przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 16.  1. Nieruchomość, na której przebywają swobodnie zwierzęta domowe winna być ogrodzona i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej obszar.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

4. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je na smyczy a psy, należące do ras uznanych za agresywne lub mieszańce tych ras, dodatkowo muszą być prowadzone w kagańcu.

5. Zwolnienie psa ze smyczy jest możliwe pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec oraz zapewnienia przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli zachowania psa.

6. Na terenach wyznaczonych jako miejsca urządzone na wybiegi dla psów, osoby utrzymujące psy mają obowiązek przestrzegać regulaminu korzystania z tych terenów, jeżeli taki został ustanowiony.

§ 17.  1. Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę, chodnik lub inne miejsce publiczne zobowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.

2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osób niepełnosprawnych.

§ 18.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zlecania na własny koszt usuwania padłych zwierząt poprzez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na transport tego typu odpadów lub prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 19.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do niewprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw przez cały rok oraz na plaże i kąpieliska w okresie od 1 maja do 30 września, za wyjątkiem oznakowanych miejsc dopuszczających wprowadzanie psów na plaże przez cały rok.

Rozdział 9.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 20.  1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenie Gminy Brudzeń Duży dopuszcza się na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuścił funkcję rolniczą, z zastrzeżeniem ust. 2, z wyłączeniem nieruchomości, na których działalność rolnicza prowadzona jest w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu.

2. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren nieruchomości.

3. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.

4. Wymogów określonych w ust. 2 nie stosuje się do utrzymywania koni w celach terapeutycznych i rekreacyjnych.

Rozdział 10.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 21.  1. Deratyzacji podlegają obszary:

a) zabudowane obiektami użyteczności publicznej i ochrony zdrowia,

b) zabudowane obiektami handlowymi, gastronomicznymi i przetwórstwa rolno- spożywczego,

c) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt,

d) zabudowane obiektami wykorzystywanymi odpowiedni do przechowywania, składowania lub magazynowania produktów rolno – spożywczych,

e) będące w posiadaniu i/lub władaniu podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami,

f) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielolokalowej, w przypadku stwierdzenia wystąpienia gryzoni.

2. Deratyzacja na terenie obszarów wymienionych w ust. 1 winna być przeprowadzana co najmniej raz w roku w okresie od 1 października do 31 października oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

Postanowienia końcowe

§ 22.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brudzeń Duży

§ 23.  Traci moc uchwała Nr XXXV/244/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku Rady Gminy Brudzeń Duży w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży.

§ 24.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Rafał Nowak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bańka Krystyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-25 07:55:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-04 12:11:49
  • Liczba odsłon: 812
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4088529]

przewiń do góry