Obwieszczenia Wójta Gminy Brudzeń Duży

Zawiadomienie z dnia 26.07.2021r o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 6916W Bądkowo Kościelne - Bądkowo Rochny - Łukoszyn na odcinku długości 1 km"

 

Obwieszczenie z dnia 28.06.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 6916W Bądkowo Kościelne - Bądkowo Rochny - Łukoszyn na odcinku długości 1 km.

 

Zawiadomienie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - farma fotowoltaiczna o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną w m.Cegielnia

 

Obwieszczenie Starosty Płockiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

 

Zawiadomienie z dnia 03.12.2020r. o wydaniu decyzji zmieniającej ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Wójta Gminy Brudzeń Duży w dniu 13 kwietnia 2016 r. znak: RGR.PP.6220.1.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na polegająca  na  budowie  farmy  fotowoltaicznej  wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowana  na działkach o nr ew. 113 i 114 obręb 0015 Karwosieki - Noskowice w miejscowości  Karwosieki Noskowice, gmina Brudzeń Duży i możliwości wniesienia odwołania.

 

Obwieszczenie z dnia 3.12.2020 o wydaniu decyzji zmieniającej ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Wójta Gminy Brudzeń Duży w dniu 13 kwietnia 2016 r. znak: RGR.PP.6220.1.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na polegająca  na  budowie  farmy  fotowoltaicznej  wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowana  na działkach o nr ew. 113 i 114 obręb 0015 Karwosieki - Noskowice w miejscowości  Karwosieki Noskowice, gmina Brudzeń Duży.

 

Obwieszczenie Starosty Płockiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  z dnia 13.04.2016r. dla przedsięwzięcia pn.  budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 113 i 114 w miejscowości Karwosieki-Noskowice.

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży podaje do publicznej wiadomości informację o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych kół łowieckich – sezon 2020/2021

 

Zawiadomienie z dnia 12.08.2020r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej  o mocy do 1 MWp  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 94/2 w miejscowości Parzeń, obręb Parzeń II, gm. Brudzeń Duży.

 

Zawiadomienie z dnia 12.08.2020r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej  o mocy do 1 MWp  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 94/2 w miejscowości Parzeń, obręb Parzeń II, gm. Brudzeń Duży i  możliwości wniesienia odwołania.

 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie -  budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 113 i 114 w miejscowości Karwosieki-Noskowice, obręb Karwosieki-Noskowice, gm. Brudzeń Duży.

 

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego  - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 94/2 w miejscowości Parzeń, obręb Parzeń II, gm. Brudzeń Duży.

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ew.41, obręb Cegielnia, gm.Brudzeń Duży, pow. płocki.

 

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 113 i 114 w miejscowości Karwosieki-Noskowice

 

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 94/2 w miejscowości Parzeń, obręb Parzeń II, gm. Brudzeń Duży.

 

  Zawiadomienie z dnia 29.05.2020r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Sobowo i Główina o długości ok. 1,4km  wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2904W i możliwości wniesienia odwołania.

 

  Zawiadomienie z dnia 29.05.2020r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Sobowo i Główina o długości ok. 1,4km  wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2904W.

 

  Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Sobowo i Główina o długości ok. 1.4km  wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2904W.doc

 

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Sobowo i Główina o długości ok. 1,4km  wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2904W.

 

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  z dnia 13.04.2016r. dla przedsięwzięcia polegającego na polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Brudzeń Duży I” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Łukoszyno-Borki, gmina Brudzeń Duży, powiat płocki, województwo mazowieckie.

 

  Obwieszczenie Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 października 2019r.

 

  Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

  Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ścodowiskowych uwarunkowaniach  z dnia 10.06.2019r. dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego w granicach działki nr ewid. 1/1, obręb Cierszewo.

 

  Obwieszczenie w sprawie dodatkowych polowań na dziki.

 

  Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych kół łowieckich – sezon 2018/2019.

 

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

 

  Zawiadomienie z dnia 07.12.2017r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy fotowoltaicznej „Gorzechowo I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Gorzechowo, gmina Brudzeń Duży na działce o nr ewid. 48.

 

  Obwieszczenie zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brudzeń Duży na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024".

 

  Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - Budowa farmy fotowoltaicznej „Gorzechowo I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Gorzechowo, gmina Brudzeń Duży na działce o nr ewid. 48.

 

  Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.07.2017r.

 

  Zawiadomienie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

  

  Obwieszczenie z dnia 17 marca 2017 r. STAROSTY PŁOCKIEGO o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

 

  Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - budowa obory do chowu krów mlecznych na działkach o nr ewid. 87 i 86/1 w miejscowości Suchodół, obręb Suchodół, gm. Brudzeń Duży.

 

  Zawiadomienie o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów zgromadzonych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na budowie małej elektrowni wodnej o mocy docelowej 60 kW na rzece Skrwie Prawej w 7 + 950 km jej biegu w miejscowości Radotki gm. Brudzeń Duży i Ulaszewo gm. Stara Biała.

 

  Zawiadomienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o postanowieniu prostującym błąd pisarski.

 

  Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa farmy fotowoltaicznej „Brudzeń Duży I” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Łukoszyno-Borki.

 

  Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brudzeń Duży".

  Załącznik "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brudzeń Duży".

 

  Zawiadomienie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzeń Duży, gmina Brudzeń Duży”.

 

  Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa -budowa farmy fotowoltaicznej „Brudzeń Duży I” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Łukoszyno-Borki.

 

  Obwieszczenie z dnia 30.08.2016r. o podjęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej o mocy docelowej 120 kW na rzece Skrwie Prawej w 7 + 950 km jej biegu w miejscowości Radotki gm. Brudzeń Duży i Ulaszewo gm. Stara Biała.

 

  Obwieszczenie z dnia 12.08.2016r. o zawieszeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej o mocy docelowej 120 kW na rzece Skrwie Prawej w 7 + 950 km jej biegu w miejscowości Radotki gm. Brudzeń Duży i Ulaszewo gm. Stara Biała.

 

  Obwieszczenie z dnia 15.07.2016r. w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej o mocy docelowej 120 kW na rzece Skrwie Prawej w 7 + 950 km jej biegu w miejscowości Radotki gm. Brudzeń Duży i Ulaszewo gm. Stara Biała.

 

  Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w miejscowości Karwosieki-Noskowice.

 

  Wezwanie spadkobierców Stanisława i Krystyny Matusiak zam. Sikórz.

 

  Obwieszczenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych „Strategii Rozwoju Gminy Brudzeń Duży na lata 2015-2025” oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla „Strategii Rozwoju Gminy Brudzeń Duży na lata 2015-2025”

Załącznik

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-01 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-26 11:39:01
  • Liczba odsłon: 4674
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4086840]

przewiń do góry