Wpis do ewidencji działalności gospodarczej


Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEIDG-1


Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Dowód wpłaty

Opłaty:
1. Opłata stała za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – 100 zł. (na podst. art. 88a ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. prawo działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).
Opłatę wnosi się na konto Urzędu Gminy Brudzeń Duży:
Nr rachunku: Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku Oddział Brudzeń
88 9042 1042 0550 0374 2000 0020
Termin załatwienia sprawy:
Do 7 dni

Jednostka odpowiedzialna:
Samodzielne St.pracy ds.działalności gospodarczej   pok. Nr 3, w godzinach pracy urzędu.

tel. (0-24) 260 40 13

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Biała w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Ulgi
Nie przewiduje się.

Dodatkowe informacje:

1. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna

2. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:

      1. oznaczenie przedsiębiorcy,
      2. oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – również wskazanie siedziby i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca,
      3. określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,
      4. wskazanie daty rozpoczęcia działalności.

3. Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

4. Organ ewidencyjny wydaje decyzje o odmowie wpisu, gdy: 

      1. zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nie objętej przepisami ustawy,
      2. zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
      3. prawomocnie orzeczono zakaz wykonania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

5. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, objęte danymi zawartymi w zgłoszeniu (pkt. 2) i powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

  Podstawa prawna:
art. 88 a , b, c, ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Jadwiga
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-07-14 11:21:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-14 09:31:28
  • Liczba odsłon: 626
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4000368]

przewiń do góry