Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Płocku
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Brudzeń Duży

o rozpoczęciu konsultacji społecznych.

 

 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1023 z późn.zm.) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Brudzeń Duży.

Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się z projektem uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z załącznikami - mapy wskazujące granice tych obszarów.

  Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym wspólnoty mieszkaniowe; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej; podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji   Gminy Brudzeń Duży.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od   25.06.2018r. do 26 lipca 2018r. w formie:

  1. zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  2.   zbieranie uwag ustnych,
  3. spotkania.

Osoby zainteresowane tematyką objętą   zakresem konsultacji mogą składać uwagi :

1.        w formie pisemnej :

-        drogą korespondencyjną na adres : Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży,

-        za pośrednictwem sekretariatu   w Urzędzie Gminy,

2.        za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: ug_brudzen@interia.pl

3.        ustnie do protokołu w urzędzie Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2 pok.15 lub telefonicznie pod nr telefonu   24 260 40 13 wew. 40 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

W ramach konsultacji społecznych odbędą się spotkania interesariuszami rewitalizacji w dniu 02 lipca 2018r. o godz. 15 30 w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży – sala   nr 10   oraz   o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Siecieniu podczas których omówione zostaną metody i wyniki analiz   wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Brudzeń Duży

Projekty uchwały wraz z załącznikami i formularzami zgłoszeniowymi do pobrania dostępne są:

-        na stronie internetowej Gminy Brudzeń Duży www.ugbrudzenduzy.bip.org.pl ,

-        w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym – pok.15 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Nie będą rozpatrywane uwagi i propozycje:

-        z datą wpływu przed 25.06.2018r. oraz po 26 lipca 2018r .

-        nie podpisane,

-        przesłane w innej formie niż na formularzu zgłoszeniowym (za wyjątkiem propozycji, opinii i uwag zgłoszonych w trakcie otwartego spotkania i debaty z interesariuszami rewitalizacji).

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brudzeń Duży oraz tablicy ogłoszeń.

 

 

Brudzeń Duży, 15.06.2018r.

  Projekt
  Zał. nr1
  Zał. nr2
  Zał. nr3
  Zał. nr4
  Zał. nr5
  Zał. nr6
  Zał. nr7
  Formularz
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia w PLN

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Dostawy oleju opałowego do szkół na terenie gm. Brudzeń Duży

Dostawy

Przetarg nieograniczony

320 000,00

01.2017

2.

Dostawy kruszyw do remontu dróg na terenie gm. Brudzeń Duży

Dostawy

Przetarg nieograniczony

150 000,00

03.2017

3.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym w ramach zadania wieloletniego realizowanego we współpracy z ZGRP pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Regionu Płockiego – obniżenie emisji CO2

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

665 000,00

04.2017

4.

Budowa dróg osiedlowych w m. Siecień w ramach zadania wieloletniego pn. Budowa dróg osiedlowych w Siecieniu – poprawa infrastruktury drogowej

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 000 000,00

05.2017

5.

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gm. Brudzeń Duży w ramach zadania wieloletniego

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

200 000,00

05.2017

6.

Dowożenie uczniów do szkół i opieka nad tymi uczeniami w czasie przewozu w roku szkolnym 2017/2018

Usługa

Przetarg nieograniczony

320 000,00

07.2017

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-19 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-09 14:47:46
  • Liczba odsłon: 42768
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3940008]

przewiń do góry