Informacja dotycząca decyzji  w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży, informuje, iż z godnie z treścią art. 210 § 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

W roku podatkowym 2019 decyzje wydawane przez Wójta Gminy Brudzeń Duży w sprawie ustalenia ww. podatków są sporządzone z wykorzystaniem sytemu teleinformatycznego i zamiast własnoręcznego podpisu osoby upoważnionej do jej wydania zawierają nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

 

Brudzeń Duży, dnia 22.01.2019 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zimowe utrzymanie dróg
gminnych 2015/2016


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


O B W I E S Z C Z E N I E

ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu prognoz oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych pn.

„Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej”

 oraz

 ,,Strategia zrównoważonego transportu” dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej”

 

Na podstawie art. 39, art. 46 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami)

Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego w porozumieniu z Burmistrzami i Wójtami gmin Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu prognoz oddziaływania na środowisko wraz z projektami dokumentów strategicznych pn. „Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej” oraz ,,Strategia zrównoważonego transportu” dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej, których dotyczą prognozy.

Prognozy oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone do publicznego wglądu w dniach    od 23 kwietnia 2015 r. do 13  maja 2015 r. w siedzibie Związku Gmin Regionu Płockiego ul. Zglenickiego 42, Budynek S Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, pok. nr 5, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej   www.zgrp.pl   .

Uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres siedziby ZGRP lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres mailowy: konsultacje@zgrp.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu   w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2015 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2), art. 46 pkt. 2) oraz z art. 54 ust. 2 ustawy   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   - w związku z przeprowadzanym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia przedmiotowych projektów dokumentów można się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy.

Wnioski i uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej    prognoza_koncepcja_ofap.pdf
 2. Załączniki do prognozy oddziaływania na środowisko projektu Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej    prognozy_oddzialywania_na_srodowisko.pdf   ,   prognoza_transport_sztap.pdf   ,     strefa_posrednia_brudzen_duzy.pdf
 3. Projekt Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej  koncepcja_gospodarki_wodno_sciekowej.pdf
 4. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii zrównoważonego transportu dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej  prognoza_transport_sztap.pdf
 5. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii zrównoważonego transportu dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej    formy_ochrony_bruzen_duzy.pdf   ,     rdos.pdf
 6. Projekt Strategii zrównoważonego transportu dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej  strategia_zrownowazonego_transportu.pdf
 7. Formularz konsultacyjny dla prognozy ooś projektu Strategii    formularz_konsutacyjny_transport.docx
 8. Formularz konsultacyjny dla prognozy ooś projektu Koncepcji    formularz_konsutacyjny_koncepcja_wodno-sciekowa.docx

==========================================================

Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym uprzejmie informuje, że od dnia 01.04.2014r obsługę mienia komunalnego prowadzi Przedsiębiorstwo: -
                   „MELGOS” Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09-500 Gostynin .

  Biuro czynne: poniedziałek, środa, czwartek w godz: 8:00-14:00

Kierownik działu obsługi klienta:

501 378 772  -  Magdalena Lewandowska


Dyżur w poniedziałki w godz 13:00-17:00 w budynku Urzędu Gminy Brudzeń Duży:


Inkasenci:

505 397 868  -  Barbara Cholewińska

505 397 858  -  Martyna Cholewińska

W przypadku wystąpienia awarii na sieciach wodociągowo kanalizacyjnych lub po stwierdzeniu pogorszenia się jakości wody należy natychmiast powiadomić pogotowie wodociągowo – kanalizacyjne.
Numery -   telefon całodobowy

Zgłaszanie awarii:

503 656 874    -   Zbigniew Skorupski

505 162 607    -   Wesołowski Józef

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP:
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-23 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-25 12:18:38
 • Liczba odsłon: 19896
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3940185]

przewiń do góry