REGULAMIN   ORGAN IZACYJNY

 URZĘDU GMINY W BRUDZENIU DUŻYM

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym zwany dalej regulaminem określa:

1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym zwanego dalej Urzędem,

2) organizację Urzędu,

3) zasady funkcjonowania Urzędu,

4) zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych referatów w Urzędzie.

 

§ 2

 

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę w Brudzeniu Dużym,

2) Radzie lub Zarządzie - należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Gminy w Brudzeniu Dużym oraz Zarząd Gminy w Brudzeniu Dużym,

3) Wójcie, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego - należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Brudzeniu Dużym.

 

§ 3

 

1. Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy w Brudzeniu Dużym.

2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

3. Siedzibą Urzędu jest budynek położony w Brudzeniu Dużym nr 1.

 

§ 4

1. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów w wolne soboty od pracy a w szczególnych przypadkach na życzenie nowożeńców w niedzielę i święta.

2. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników a także czas pracy ustala regulamin pracy.

 

ROZDZIAŁ II

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU

 

§ 5

 

1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Rady i jej komisji, Zarządu, Wójta i innych organów gminy.

2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania zadań spoczywających na Gminie:

1) zadań własnych

2) zadań zleconych

3) zadań powierzonych wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,

4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego, które nie zostały powierzone innym gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

§ 6

 

1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.

2. W szczególności do zadań Urzędu należy:

1) przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, zarządzeń, wydawania decyzji, postanowień i innych czynności prawnych przez organy Gminy.

2) wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy,

3) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków ,

4) przygotowanie i wykonywanie budżetu Gminy oraz innych aktów organów Gminy,

5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy,

6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej Komisji , posiedzeń Zarządu oraz innych organów Gminy,

7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych, dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,

8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

a) przyjmowanie, rozdział i przekazywanie oraz wysyłka korespondencji,

b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

c) przechowywanie akt,

d) przekazywanie akt do archiwum,

9) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy,

10) współpraca z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi i pomoc w realizacji ich zadań (wykaz jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 1

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA URZĘDU

§ 7

 

1.W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze i samodzielne stanowiska pracy:

1) Wójt - Przewodniczący Zarządu,

2) Sekretarz Gminy,

3) Skarbnik Gminy - pełni również funkcję Kierownika Referatu Finansowego,

4) Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - pełni również funkcję Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich,

5) Kierownika Referatu Organizacyjnego i Obsługi Organów Samorządowych,

6) Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska,

7) Samodzielne stanowisko Radcy Prawnego,

8) Samodzielne stanowisko pracy d/s Planowania Przestrzennego i Dróg,

9) Samodzielne stanowisko pracy d/s Działalności Gospodarczej i Gospodarki Lokalami.

 

§ 8

 

W skład Urzędu wchodzą referaty:

- Referat Finansowy,

- Referat Spraw Obywatelskich,

- Referat Organizacyjny i Obsługi Organów Samorządowych,

- Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

§ 9

 

W uzasadnionych przypadkach w Urzędzie Gminy mogą być tworzone inne komórki organizacyjne.

§ 10

Referaty dzielą się na stanowiska pracy:

1.Referat Finansowy

1) Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu

2) Stanowisko pracy d/s księgowości podatkowej

3) Stanowisko pracy d/s wymiaru podatków i opłat

4) Stanowisko pracy d/s księgowości budżetowej

5) Stanowisko pracy d/s księgowości budżetowej

2. Referat Organizacyjny i Obsługi Organów Samorządowych

1) Stanowisko pracy d/s organizacyjnych i kadrowych - Kierownik Referatu

2) Stanowisko pracy d/s obsługi organów samorządowych

3. Referat Spraw Obywatelskich

1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Kierownik Referatu

2) Stanowisko pracy d/s społeczno-administracyjnych

3) Stanowisko pracy d/s obrony cywilnej i obronności kraju

4. Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

1) Stanowisko pracy d/s mienia komunalnego - Kierownik Referatu

2) Stanowisko pracy d/s ochrony środowiska

3) Stanowisko pracy d/s rolnych i leśnych

§ 11

 

Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu.

 

 

ROZDZIAŁ IV

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

 

§ 12

 

Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

1) praworządności,

2) służebności wobec społeczności lokalnej,

3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

4) jednoosobowego kierownictwa,

5) podziału zadań pomiędzy kierownictwem urzędu i poszczególnymi referatami,

6) wzajemnego współdziałania.

 

 

 

 

 

§ 13

 

1. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają w oparciu o przepisy prawa i są obowiązani do ścisłego ich przestrzegania.

2. Pracownicy mają obowiązek obsługiwać mieszkańców rzeczowo, sprawnie, grzecznie, dyskretnie, taktownie i bezstronnie.

3. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania treści ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.Nr 133,poz.883 z, 1997 r.), która określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.

§ 14

 

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Państwu.

 

§ 15

 

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

2. Zakupy inwestycyjne dokonywane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ustawy o zamówieniach publicznych.

 

§ 16

 

1. Jednoosobowe kierownictwo polega na jednolitości poleceń służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

2. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

3. W zakresie ustalonym przez Zarząd, Wójt może powierzyć prowadzenie spraw gminy w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy.

4. Kierownicy poszczególnych referatów kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań referatu i ponoszą za to odpowiedzialność.

5. Kierownicy poszczególnych referatów są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.

 

§ 17

 

1. Urząd działa zgodnie z rocznym planem pracy.

2. Zasady planowania pracy określa załącznik nr 3 do regulaminu.

 

§ 18

 

1. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne referaty i wykonywanie obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.

2. Do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej upoważnieni są:

a) Zarząd Gminy w sprawach działalności kierowników jednostek organizacyjnych,

b) Sekretarz Gminy w sprawach działalności kierowników referatów w Urzędzie,

c) kierownicy referatów w stosunku do swoich podległych pracowników,

d) komisja rewizyjna w zakresie wykonania budżetu zgodnie ze Statutem Gminy oraz we wszystkich sprawach dotyczących gminy zleconych przez Radę Gminy.

3. Pracownicy obowiązani są samodzielnie kontrolować terminowość prowadzonych przez siebie spraw, analizować ich stronę merytoryczną i dążyć do udoskonalenia swojej pracy.

4. Wszystkie kontrole są jawne. Oznacza to, że osoba lub organ powinien być powiadomiony o kontroli, jej dacie i przedmiocie.

 

§ 19

 

1. Referaty realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Referaty są zobowiązane do współdziałania za sobą i z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnego konsultowania.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

ZASADY DZIAŁANIA WÓJTA, SEKRETARZA GMINY I SKARBNIKA GMINY

 

§ 20

 

1. Wójt kieruje i nadzoruje pracę Urzędu Gminy, który jest zakładem pracy dla zatrudnionych tam pracowników.

Do zakresu działania Wójta należy:

1) reprezentowanie gminy na zewnątrz,

2) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,

3) wydawanie regulaminów i instrukcji,

4) udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji powiadomienie o tym Zarządu,

5) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

6) w zakresie ustalonym przez Zarząd, Wójt może powierzyć prowadzenie spraw bieżących gminy - Sekretarzowi Gminy,

7) zapewnienie przestrzegania przepisów prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

8) okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgodnienia ich współdziałania w realizacji zadań,

9) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

10) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

11) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

12) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

13) wydawanie upoważnień kierownikom referatów bądź innym pracownikom do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

14) mianowania pracowników samorządowych,

15) powoływania rzecznika dyscyplinarnego,

16) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, uchwał Rady Gminy i Zarządu.

2. Wójt wykonuje czynności organu obrony cywilnej - szefa obrony cywilnej gminy, do którego zakresu działania należy :

1) kierowanie i koordynowanie realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje ,podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie gminy.

2) Planowanie działalności w zakresie realizacji zadań OC,

3) Przygotowywanie i kierowanie formacjami OC,

4) Przygotowywanie i zapewnienie działań elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,

5) opracowywania planu obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowywaniem planów OC przez instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne,

6) organizowanie szkoleń formacji OC instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,

7) kierowanie przygotowaniem przyjęcia ludności, ewakuacji ludności oraz koordynowanie tych działań,

8) kierowanie akcjami ratunkowymi,

9) dokonywanie ocen przygotowań OC oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań,

10) planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz OC,

11) planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt OC i środki a także warunki jego przechowywania, konserwacji i eksploatacji,

12) koordynacja przedsięwzięć w zakresie integracji sił OC do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.

 

 

 

§ 21

 

1. Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:

1) nadzór nad organizacją pracy Urzędu Gminy oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

2) uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,

3) przygotowywanie tematów do rozpatrzenia przez Zarząd,

4) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

5) współpraca z przewodniczącym rady gminy,

6) współpraca z sołtysami i informowanie Zarządu o zebraniach wiejskich

7) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie,

8) nadzór nad przygotowaniem uchwał Zarządu,

9) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,

10) koordynacja i organizacje prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów wszystkich szczebli a także spisów i innych zadań zleconych przez administrację rządową,

11) wykonywanie innych zadań na polecenie lub w zakresie z upoważnienia Wójta,

12) pełnienie zastępstwa Wójta w czasie jego nieobecności.

 

§ 22

 

1. Do zadań Skarbnika Gminy należy:

1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków z zakresu rachunkowości, a w szczególności w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów

z 2 maja 1995 r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych, budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (Dz.U.Nr 40 poz.174)

2) kierowanie pracą referatu finansowego,

3) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,

4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

5) informowanie rady gminy o odmowie złożenia kontrasygnaty,

6) współpraca z Zarządem Gminy przy opracowywaniu budżetu gminy,

7) organizowanie i nadzór pracy referatu finansowego,

8) nadzorowanie wykonania rozliczeń z sołectwami oraz udzielanie sołtysom informacji o przysługujących im uprawnieniach,

9) nadzór realizacji przez pracowników zatrudnionych w referacie finansowym przepisów prawnych a w szczególności: prawa budżetowego, ustawy o finansowaniu gminy oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

10) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnienia Wójta.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY REFERATAMI

 

§ 23

Do wspólnych zadań referatów należy przygotowanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby gminy , a w szczególności:

1) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

2) pomoc Radzie, Zarządowi , Komisjom Rady i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań,

3) współdziałanie ze Skarbnikiem i Zarządem Gminy przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowywania projektu budżetu,

4) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,

5) przechowywanie akt, przekazywanie ich do archiwum,

6) stosowanie zasad wynikających z jednolitego rzeczowego wykazu akt

i Instrukcji Kancelaryjnej,

7) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,

8) wykonywanie zadań przekazywanych do realizacji przez Wójta lub Sekretarza Gminy,

9) realizacja zadań obrony cywilnej wynikających z funkcji referatu.

10) przestrzeganie treści ustawy o ochronie danych osobowych /Dz .U.Nr 133,poz.883 z 1997 r./, która określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą

być przetwarzane w zbiorach danych.

§ 24

 

1.Do zadań Referatu Finansowego należy:

1) zbieranie niezbędnych informacji do opracowywania wspólnie z Zarządem Gminy projektu budżetu gminy,

2) przygotowywanie niezbędnych materiałów do uchwalenia budżetu gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu,

3) udzielenie pomocy Zarządowi w wykonywaniu budżetu gminy,

4) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy,

5) terminowe sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,

6) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

7) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

8) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

9) dokonywanie wyceny aktywów i pasywów, ustalanie wyniku finansowego,

10) dokonywanie przeszacowań środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

11) zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonywania budżetu,

12) czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej w poszczególnych okresach i oddziaływanie na odpowiednie wykonywanie dochodów i wydatków budżetu,

13) dokonywanie zmian w budżecie w granicach udzielonych upoważnień,

14) prowadzenie dokumentacji związanej z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych pozostających w zakresie właściwości gminy,

15) kompletowanie deklaracji podatkowych oraz ich badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym,

16) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatkowych,

17) prowadzenie księgowości podatkowej,

18) gospodarka drukami ścisłego zarachowania,

19) podejmowanie czynności związanych z egzekucją administracyjną należności podatkowych oraz postępowania zabezpieczającego,

20) prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych,

21) prowadzenie dokumentacji podań, wniosków w sprawach podatkowych,

22) sporządzanie sprawozdawczości z zakresu podatków i opłat ,

23) dokonywanie analiz wykonania budżetu gminy i opracowywanie materiałów dla potrzeb Rady Gminy i Zarządu,

24) prowadzenie kartoteki płatności podatku od środków transportowych i urządzeń księgowych,

25) obsługa finansowa Urzędu Gminy - sporządzanie list płac pracowników finansowanych z budżetu gminy, zasiłków chorobowych, zasiłków ZUS oraz deklaracji rozliczeniowych, dokonywanie przelewów oraz rozliczanie zaliczek na podatek od wynagrodzeń, umów zleceń, umów o dzieło i podatku zryczałtowanego z Urzędem Skarbowym a także wysyłanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach podatników,

26) księgowość analityczna dochodów i wydatków budżetowych (rejestry dochodów, karty wydatków, księgi inwentarzowe, materiałowe oraz uzgodnienia z ewidencją syntetyczną,

27) rozliczanie sołtysów,

28) współpraca z regionalną izbą obrachunkową, urzędem skarbowym

i Starostwem.

Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu "Fn".

 

§ 25

 

1.Do zadań Referatu Organizacyjnego i Obsługi Organów Samorządowych należy:

1) organizacyjne przygotowanie sesji Rady, posiedzeń Zarządu, uroczystości państwowych oraz załatwianie spraw związanych z wykonywaniem funkcji reprezentacyjnych Wójta,

2) obsługa techniczno-biurowa sesji, narad z zebrań organizowanych przez Zarząd, Wójta i Przewodniczącego Rady,

3) nadzorowanie utrzymania czystości pomieszczeń biurowych i posesji Urzędu Gminy,

4) zapewnienie prawidłowych warunków pracy (bhp, p.poż)

5) prowadzenie kancelarii Urzędu,

6) prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady, Zarządu i Komisji .

7) prowadzenie dokumentacji obrad sesji i posiedzeń Zarządu i Komisji .

8) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami i stanowiskami pracy materiałów oraz projektów uchwał wnoszonych pod obrady Rady, Zarządu i komisji,

9) prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników Urzędu Gminy związanej z przyjmowaniem, zwalnianiem pracowników a także ich awansowaniem

i przeszeregowywaniem,

10) organizowanie szkoleń pracowniczych,

11) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu Gminy jako pracodawcy,

12) kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych pracowników,

13) wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych, wyborów Prezydenta RP, Sejmu i Senatu RP, do organów samorządowych i innych organów stosownie do obowiązujących przepisów,

14) podejmowanie w zakresie zleconym przez Zarząd i Radę czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania tych organów z organizacjami społecznymi i samorządowymi,

15) opracowywanie materiałów i informacji dotyczących działalności organów samorządu mieszkańców,

16) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń państwowych,

17) realizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego Urzędu oraz konserwacji i naprawy sprzętu, urządzeń biurowych,

18) nadzór nad działalnością programową bibliotek,

19) współdziałanie w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu z jednostkami organizacyjnymi na terenie gminy,

20) przygotowywanie materiałów dotyczących powoływania, przekształcania i likwidowania jednostek oświatowych,

21) przygotowywanie materiałów - dokumentów dotyczących powoływania, odwoływania dyrektorów szkół,

22) prowadzenie akt osobowych dyrektorów szkół, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,

23) prowadzenie archiwum zakładowego,

24) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji.

Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu "Or "

 

 

 

 

§ 26

 

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1. Prowadzenie spraw wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego a mianowicie:

1) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

2) o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,

3) uznanie dziecka,

4) wskazaniu kandydata na opiekuna prawnego,

5) powiadomienie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,

6) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem małżeństw i rejestracją urodzin i zgonów,

7) prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego,

8) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

9) współdziałanie z innymi USC, ewidencją ludności, komórkami dowodów osobistych oraz instytucjami w zakresie rejestracji stanu cywilnego i sądem rejonowym ,

10) prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach wynikających z przepisów ustawy o zmianie imion i nazwisk.

2. Przyjmowanie zawiadomień na zgromadzenia i zabawy publiczne.

3. Organizacja ochrony tajemnicy państwowej i służbowej w urzędzie i jednostkach organizacyjnych oraz prowadzenie kancelarii dokumentacji poufnej - zastrzeżonej, dokumentacji stałego dyżuru i akcji kurierskiej.

4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych a mianowicie:

1) rejestracja zgłoszeń meldunkowych,

2) prowadzenie ewidencji meldunkowej,

3) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny meldunkowej,

4) wydawanie dowodów osobistych,

5) prowadzenie kartoteki kopert dowodów osobistych,

6) współdziałanie z Bazą Danych Ośrodkiem Informatycznym ,

5. Prowadzenie rejestru stałego mieszkańców,

6. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych.

7. Prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami

a w szczególności:

1) rejestracja przedpoborowych,

2) przygotowanie dokumentacji dla komisji poborowych,

3) przedterminowe zwolnienia z wojska,

4) realizacja świadczeń na rzecz obrony kraju,

5) uznanie żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.

8. Prowadzenie spraw ochrony p.pożarowej

1) współpraca z gminnym komendantem OSP i jednostkami OSP na terenie gminy (rozliczenia zużycia paliwa do samochodów bojowych i motopomp).

9) Prowadzenie spraw obrony cywilnej poprzez:

1) tworzenie formacji obrony cywilnej w gminie,

2) planowanie roczne działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,

3) prowadzenie ewidencji kart przydziału,

4) występowanie z wnioskami do WKU w celu wytypowania osób do nadania przydziału do formacji OC,

5) przygotowanie działalności systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania.

10. Opracowywanie planów Obrony Cywilnej gminy w tym:

1) planu formacji obrony cywilnej gminy,

2) planu oceny zagrożenia i zamiaru działania,

3) planu przyjęcia i ewakuacji ludności,

4) planu logistycznego zabezpieczenia działania OC,

5) planu działania OC w procesie osiągania wyższych stanów gotowości,

11. Ewakuacja - przyjęcie ludności.

12. Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony cywilnej.

13. Logistyczne zabezpieczenie działań OC w tym:

1) prowadzenie dokumentacji magazynowej,

2) prowadzenie ewidencji obrotu sprzętem.

14. Opracowywanie Programu Mobilizacji Gospodarki.

Przy znakowaniu spraw referat używa symbolu "SO"

 

 

 

 

 

§ 27

Do zadań Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony środowiska należy:

1. Gospodarowanie mieniem komunalnym.

2. Komunalizacja mienia - kompletowanie dokumentacji do wydania decyzji

przez Wojewodę.

3. Gospodarowanie nieruchomościami mienia komunalnego,

1) przygotowywanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości,

2) przygotowywanie dokumentacji do oddania w użytkowanie wieczyste,

3) przygotowywanie dokumentacji do oddania gruntów w trwały zarząd,

4) naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

5) przygotowywanie przetargów

6) prowadzenie urządzeń księgowych dotyczących opłat użytkowania wieczystego.

4. Podziały nieruchomości - wydawanie decyzji zatwierdzających projekt podziału.

5. Przygotowywanie zaświadczeń o prawie pierwokupu.

6. Wydzierżawianie gruntów mienia komunalnego.

1) przygotowywanie umów dzierżawnych,

2) prowadzenie urządzeń księgowych dotyczących opłat.

7. Sprzedaż budynków i lokali stanowiących własność mienia komunalnego.

8. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej.

9. Realizacja zadań zleconych na podstawie upoważnienia AWRSP do sprzedaży i wydzierżawiania gruntów:

1) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej sprzedaży gruntów AWRSP

w drodze przetargów i prawa pierwokupu,

2) zawieranie umów dzierżawnych (przetargi na dzierżawę gruntów, naliczania czynszów, naliczania należności).

10. Z zakresu produkcji zwierzęcej:

1) wydawanie zezwoleń na rozpłodniki,

2) nadzór nad punktami kopulacyjnymi na terenie gminy,

3) przegląd punktów kopulacyjnych,

4) opiniowanie wniosków rolników występujących o ulgi inwestycyjne,

5) przeprowadzanie spisów kwartalnych w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

11. Z zakresu produkcji roślinnej i ochrony roślin:

1) organizowanie szkoleń dla rolników i posiadaczy opryskiwaczy,

2) przeprowadzanie szacunków plonów roślin i upraw ogrodniczych,

3) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z wykonania zadań ochrony roślin,

4) współpraca z urzędem statystycznym.

 

12. Z zakresu leśnictwa:

1) sporządzanie i opiniowanie wniosków na zalesienia gruntów,

2) sporządzanie sprawozdawczości związanej z leśnictwem i zalesianiem,

3) prowadzenie spraw związanych z gospodarką łowiecką,

4) ochrona i realizacja zadrzewień i zalesień,

5) realizacja "Krajowego Programu Zwiększania Lesistości".

13. Z zakresu ochrony środowiska naturalnego:

Realizacja ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska naturalnego

i ustawy o odpadach:

1) prowadzenie kontroli w zakładach pod kątem

- odprowadzania ścieków,

- poboru wód,

- ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami,

- zmniejszenia poziomu hałasu,

- utrzymania czystości i porządku,

- składowania i usuwania odpadów.

2) prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych podlegających obowiązkowi wnoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

3) prowadzenie kontroli w posesjach osób fizycznych po linii :

- szczelności szamb,

- wywozu odpadów komunalnych,

- czystości i porządku.

4) kompletowanie dokumentów do pozwoleń wodno-prawnych, do poboru wód

i odprowadzania wód popłucznych,

5) udział w posiedzeniach komisji oceny oddziaływania na środowisko,

6) ochrona zieleni:

- prowadzenie kontroli stanu drzew przeznaczonych do wycinki,

- wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,

- współpraca z organizacją Ligi Ochrony Przyrody.

7) naliczanie kwartalnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i sprawozdawczość,

8) gospodarka środkami GFOŚ i sprawozdawczość,

9) sprawy rybactwa - pośredniczenie w zakresie odnowy narybku,

10) współpraca z Zarządem Parków Krajobrazowych, Państwową Służbą Zabytków, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

11) wydawanie pozwoleń przewoźnikom na wywóz odpadów.

 

14. Zaopatrzenie wsi w wodę:

1) kompletowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej i studni głębinowych:

- przygotowywanie materiałów do przetargów, zawieranie umów i współpraca

z wykonawcami robót,

- współpraca z Wojewódzkim Zarządem Inwestycji i Urządzeń Wodnych

w zakresie wykonawstwa inwestycji wodnych i dotowania ,

- nadzór nad eksploatacją urządzeń wodnych na terenie gminy i współpraca z

dzierżawcą

- wydawanie zezwoleń na przyłącza do sieci wodociągowej,

2) udział w posiedzeniach ZUD

15. Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem przed powodzią i usuwaniem jej ewentualnych skutków.

Przy znakowaniu spraw Referat używa symbolu GGiOŚ

 

 

 

 

 

§ 28

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy d/s Planowania Przestrzennego

i Dróg należy:

1. Sporządzanie projektów planu przestrzennego zagospodarowania terenów, podawanie do publicznej wiadomości ich treści, zbieranie uwag i wniosków oraz uzgodnień z organami administracji rządowej i Wójtem oraz przedkładanie ich Radzie Gminy do zatwierdzenia.

2. Ustalanie lokalizacji inwestycji, rejestracja, uzgodnienia z właściwymi organami i określenie zobowiązań partycypacyjnych inwestorów na rzecz gminy.

3. Udzielanie informacji z prawa budowlanego:

1) pozwolenia na budowę

2) zgłoszenia budów

3) decyzje o warunkach zabudowy.

4. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej.

5. Wykonywanie zadań z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

6. Prowadzenie spraw ochrony dóbr kultury.

7. Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej.

8. Przygotowywanie dokumentacji i materiałów związanych z budową, modernizacją i konserwacją dróg gminnych , ulic, chodników, mostów, placów oraz nadzór nad ich eksploatacją.

9. Prowadzenie rejestrów numeracji porządkowej nieruchomości.

10. Wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego dróg gminnych .

11. Nadzór nad prowadzonymi inwestycjami gminy łącznie z budownictwem komunalnym.

12. Nadzór nad remontami lokali mieszkalnych i użytkowych.

13. Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

 

§ 29

 

Do zadań samodzielnego stanowiska d/s Działalności Gospodarczej

i Gospodarki Lokalami należy:

1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy - Prawo Lokalowe:

1) gospodarowanie zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy poprzez:

a) ustalanie czynszów i kaucji,

b) wydawanie decyzji o przydziale mieszkania, lokalu,

c) prowadzenie egzekucji administracyjnej w sprawach lokalowych.

2. Wykonywanie ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

1) kompletowanie wniosków,

2) naliczanie dodatków mieszkaniowych,

3) sporządzanie list wypłat oraz rozliczenia z administracją rządową.

3. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej .

4. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej /przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie zaświadczeń, decyzji itp./ i współpraca z Urzędem Skarbowym, ZUS, Urzędem Statystycznym.

5. Realizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

2) naliczanie opłat rocznych za sprzedaż napojów alkoholowych i ich egzekwowanie.

6. Obsługa kasowa Urzędu Gminy

1) podejmowanie gotówki z banku, odprowadzanie nadwyżek kasowych,

2) dokonywanie wypłat wynagrodzeń pracowników i innych należności.

7. Zakup i sprzedaż znaków opłaty skarbowej.

 

§ 30

 

Do zadań samodzielnego stanowiska radcy prawnego należy:

1. Obsługa prawna Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych Urzędu.

2. Udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.

3. Udzielanie informacji o:

1) zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności tej jednostki,

2) uchybieniach w jej działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,

3) uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana

lub rozwiązanie stosunku prawnego.

4. Wydawanie opinii w sprawach:

1) projektów uchwał Rady Gminy, Zarządu oraz zarządzeń Wójta,

2) skomplikowanych,

3) zawierania umów długoterminowych lub nietypowych albo dotyczących przedmiotu o znacznej wartości,

4) rozwiązywania z pracownikami umów o pracę bez wypowiedzenia,

5) odmowy uznania zgłaszanych roszczeń,

6) spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,

7) zawarcia i rozwiązania umowy z kontrahentami,

8) zawarcia ugody w sprawach majątkowych,

9) umarzania wierzytelności.

5. Zawiadamianiu organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu.

6. Reprezentowania Urzędu przed urzędami i organami orzekającymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

 

 

W Y K A Z

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

 

 

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 2. Gminna Biblioteka Publiczna
 1. Filia Biblioteczna w Sikorzu
 2. Filia Biblioteczna w Siecieniu
 3. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych
 4. Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym
 5. Szkoła Podstawowa w Główinie
 6. Szkoła Podstawowa w Myśliborzycach
 7. Szkoła Podstawowa w Siecieniu
 8. Szkoła Podstawowa w Sikorzu
 9. Szkoła Podstawowa w Turzy Małej
 10. Gimnazjum w Brudzeniu Dużym
 11. Gimnazjum w Siecieniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

 

 

 

 

ZASADY PLANOWANIA PRACY W URZĘDZIE GMINY

 

1. Urząd Gminy oraz poszczególne jego komórki wykonują powierzone im zadania w oparciu o roczny plan pracy.

2. Planowanie pracy w Urzędzie ma charakter zadaniowy - służy sprecyzowaniu zadań nałożonych na poszczególne komórki organizacyjne Urzędu oraz wytyczeniu i koordynacji przedsięwzięć zmierzających do realizacji tych zadań

3. Podstawą planowania działalności Urzędu stanowią zadania nie mające charakteru czynności rutynowych i powtarzalnych o dającym się określić w horyzoncie czasowym wynikające w szczególności z:

1) zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie z zakresu administracji

rządowej,

2) uchwał Rady Gminy,

3) rozstrzygnięć mieszkańców gminy w głosowaniu powszechnym

( w trakcie wyborów lub referendum),

4) postulatów zgłaszanych radnym przez wyborców, rozpatrzonych

przez organy gminy i przyjętych przez nie do realizacji,

5) następstw czynności podjętych przez Wójta w sprawach nie cierpiących

zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

należących do kompetencji Zarządu zatwierdzonych na najbliższym jego

posiedzeniu,

6) zarządzeń Zarządu zatwierdzonych na najbliższej sesji Rady Gminy

po ich wykonaniu,

7) postanowień - rozstrzygnięć przyjętych przez organy jednostek

pomocniczych utworzonych w gminie tj. zebrań wiejskich i rad sołeckich,

8) budżetu gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R e g u l a m i n

 

 

Organizacyjny Urzędu Gminy

w Brudzeniu Dużym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brudzeń Duży, marzec 2001 rok

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Jadwiga
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-02-28 07:45:01
 • Informacja zaktualizowana przez: Kowalska Jadwiga
 • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-17 13:00:05
 • Liczba odsłon: 1024
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3940035]

przewiń do góry