Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

 

 

 

BIULETYN nr 3(15)/2020

Kroki z prawa - poradnik

Kroki z prawa - poradnik II

K O M U N I K A T

 

MASZ PROBLEMY PRAWNE RODZINNE LUB INNE

 

KŁOPOTY ZYCIOWE ?

DO TWOJEJ DYSPOZYCJI BEZPŁATNIE POZOSTAJĄ

NASI PRAWNICY I DORADCY OBYWATELSCY                -

 

 

T ELEFON: 24 267 67 76 lub 734 464 323;

INTERNET: www.np.ms.gov.pl

INFROMACJA

 

 

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

 

Kto może otrzymać pomoc?

•         Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym miedzy innymi
w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;

•         Osoby samozatrudnione- osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również
z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

•         Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;

•         Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;

•         Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;

•         Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

 

Gdzie szukać pomocy?

•         Przez Internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;

•         Przez telefon:  24 267 67 76 lub 734 – 464 - 323.

 

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEDPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU PŁOCKIEGO
W 2020 ROKU

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)   poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2)   wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)   sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem   pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5)   sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługującej jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia   społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Osoby, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna
i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Osoba uprawniona , przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

ü   Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności   udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

ü   Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

Umówienie terminu wizyty dokonuje się telefonicznie

pod   numerem telefonu 24 267 67 76,

  w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30.

 

Osobom, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), mogą przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, skorzystać ze środków wspierających komunikowanie:

·          fax 24 267 68 48,

·          poczta elektroniczna strostwo@powiat.plock.pl ,

·          skrytka ePUAP adres:59y4ajku1g/Skrytka ESP lub 59y4ajku1g/skrytka.

 

Wymienionym osobom może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumienie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

 

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, przed uzyskaniem porady są zobowiązane do złożenia oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumienia się na odległość.

 

Zgłoszenie można przekazać:

·          pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Organizacji i Nadzoru, ul. Bielska 59, 09-400 Płock,

·          fax   na numer 24 267 68 48,

·          pocztą elektronicznej na adres: starostwo@powiat.plock.pl

·          skrytka ePUAP adres:59y4ajku1g/Skrytka ESP lub 59y4ajku1g/skrytka,

·          osobiście: Starostwo Powiatowe w Płocku, ul. Bielska 59 Płock.

Bliższe informacje pod numerem telefonu 24 267 67 76.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie po otrzymaniu ww. dokumentów i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Nieodpłatna mediacja   obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja   nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub

    postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Nieodpłatną   mediację prowadzi mediator.

 

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dokumentuje każdy przypadek udzielenia porady w karcie pomocy ( część A ), przy czym pozycje zawierające informacje dotyczące osoby uprawnionej wypełniane są przy jej udziale, to jest: wiek, płeć, wykształcenie, dochód, źródło dochodu w gospodarstwie domowym i liczba członków w gospodarstwie domowym oraz miejsce zamieszkania.

 

Możliwość i forma przekazywania opinii (część B karty pomocy) przez osoby uprawnione o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej   lub świadczonym nieodpłatnym   poradnictwie obywatelskim.

 

Osoby uprawnione po uzyskaniu porady prawnej mogą dobrowolnie wypełnić ankietę
(tj. część B karty pomocy) obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym poradnictwie obywatelskim w danym punkcie na terenie powiatu płockiego.

 

Ankietę należy złożyć:

ü   bezpośrednio po udzielonej pomocy do urny znajdującej się w poczekalni   danego punktu, w którym udzielana była porada prawna lub,

ü   w późniejszym terminie przesłanie listownie wraz ze wskazaniem numeru punktu oraz nazwiska i imienia osoby udzielającej porady prawnej, w którym uzyskała pomoc na adres:

                          

Starostwo Powiatowe w Płocku

Wydział Organizacji i Nadzoru

ul. Bielska 59, 09-400 Płock

 

lub w formie elektronicznej na adres:

 

starostwo@powiat.plock.pl

ePUAP adres:59y4ajku1g/Skrytka ESP lub 59y4ajku1g/skrytka,

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r. – Powiat Płocki

Punkt

Porozumienie z Gminą/Powiat Płocki

Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Podmiot świadczący nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Uwagi

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

 

1

 

Gmina Staroźreby

Lokal w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Staroźrebach, ul. Głowackiego 2, 09-440 Staroźreby.

 

Poniedziałek

w godzinach 13 00 – 17 00

MEDIACJE

Fundacja TOGATUS PRO BONO

KRS 0000403888

10-544 Olsztyn

ul. Warmińska nr 7, lok. 1.

Porady nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielane po   wcześniejszym zgłoszeniu

telefonicznym pod nr.

         24 267 67 76

(w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30)

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży

porady nieodpłatnej pomocy

prawnej udzielane są poza   kolejnością.

 

 

 

 

 

Gmina Bulkowo

Szkoła Podstawowa we Włókach,

Włóki 16, 09-454 Bulkowo, pokój 1 i 2

 

Wtorek

w godzinach 9 00 – 13 00

 

Gmina Mała Wieś

Lokal w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi

ul. Płońska 4, 09-460 Mała Wieś.

 

Środa w godzinach

12 00 – 16 00

  i piątek

w godzinach 8 00 – 12 00

 

 

Gmina Słupno

Lokal w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie, ul. Warszawska 26 A, 09-472 Słupno (parter).

 

Czwartek

w godzinach 14 00 – 18 00

 

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

2

 

Gmina Bulkowo

 

Szkoła Podstawowa we Włókach,

Włóki 16, 09-454 Bulkowo, pokój 1 i 2

 

Poniedziałek

w godzinach 9 00 – 13 00

 

 

 

Stowarzyszenie Mazowsze Razem, Łętowo nr 3, 09-470 Bodzanów.

KRS 0000717180

Porady nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w tym mediacje - w piątki w punkcie zlokalizowanym w Hali Sportowej w Łącku) będą udzielane po   wcześniejszym zgłoszeniu

telefonicznym pod nr.

         24 267 67 76

(w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30).

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży

porady nieodpłatnej pomocy

prawnej udzielane są poza   kolejnością.

Gmina Drobin

Lokal w Miejsko – Gminnej Bibliotece w Drobinie

ul. Rynek 1, 09-210 Drobin.

Wtorek

w godzinach 8 00 – 12 00

 

Gmina Gąbin

 

Lokal w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie, ul. Stary Rynek 14, 09-530 Gąbin (parter)

Środa

w godzinach 13 00 – 17 00

Gmina Bielsk

 

Urząd Gminy w Bielsku

Pl. Wolności 3A, 09-230 Bielsk

Czwartek

w godzinach 8 00 – 12 00

Gmina Łąck

Lokal w Hali Sportowej w Łącku,

ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck

 

Piątek

w godzinach 8 00 – 12 00

MEDIACJE

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

3

Gmina Nowy Duninów

Urząd Gminy w Nowym Duninowie,

ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów, pokój nr 1 (parter).

 

Poniedziałek

w godzinach 9 00 -13 00

Punkt prowadzony przez radców prawnych wyznaczonych przez OIRP.

Porady nieodpłatnej pomocy

prawnej będą udzielane po   wcześniejszym zgłoszeniu

telefonicznym pod nr.

         24 267 67 76

(w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30).

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży

porady nieodpłatnej pomocy

prawnej udzielane są poza   kolejnością.

Gmina Łąck

Lokal w Hali Sportowej w Łącku,

ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck.

 

Wtorek

w godzinach   8 00 -12 00

Gmina Drobin

Lokal w budynku   Miejsko – Gminnej Biblioteki   w Drobinie, ul. Rynek 1,

09-210 Drobin.

Środa

w godzinach 8 00 -12 00

Powiat Płocki

Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11a, 09-450 Wyszogród.

Czwartek

w godzinach 13 00 –17 00

MEDIACJE

Gmina Słupno

Lokal w budynku   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie,

ul. Warszawska 26 A, 09-472 Słupno (parter).

Piątek

w godzinach 14 00 -18 00

4

Gmina   Gąbin

Lokal   w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie,

09-530 Gąbin, ul. Stary Rynek 14,   (parter).

Poniedziałek

w godzinach 8 00 -12 00

Punkt prowadzony przez adwokatów wyznaczonych przez   ORA.

Porady nieodpłatnej pomocy

prawnej będą udzielane po   wcześniejszym zgłoszeniu

telefonicznym pod nr.

         24 267 67 76

(w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30).

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży

porady nieodpłatnej pomocy

prawnej udzielane są poza   kolejnością.

Powiat Płocki

Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11a, 09-450 Wyszogród.

Wtorek

w godzinach 9 00 –13 00

 

Gmina Brudzeń Duży

Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym

ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży, pokój nr 3.

Środa

w godzinach 10 00 –14 00

Gmina Nowy Duninów

Urząd Gminy w Nowym Duninowie,

ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów

pokój nr 1,   (parter).

Czwartek

w godzinach 8 00 –12 00

MEDIACJE

Gmina Wyszogród

Sala Posiedzeń   Gminy i Miasta Wyszogród w budynku Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11, 09-450 Wyszogród

(parter).

Piątek

w godzinach 9 00 –13 00

             

Wszystkie lokale, w których funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dostępne są dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Poradnik cz I UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Płocki BIULETYN nr 2

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu płockiego

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-09 13:09:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-19 16:01:28
  • Liczba odsłon: 3180
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3981243]

przewiń do góry