Protokół z posiedzenie Komisji opiniującej z dnia 9 lutego 2016 roku

 

 

Temat posiedzenia:

Otwarcie ofert konkursowych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

 

 

W wyniku ogłoszonego konkursu do Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym wpłynęły oferty złożone przez:

 

  1. LKS „Wisła Główina – Sobowo” – wnioski łączne na 48.800,00 złotych w tym:

 - udział w rozgrywkach ligowych i turniejach piłki nożnej – 46.300,00 złotych

 - wakacyjna nauka pływania „Umiem pływać” – 2.500,00 złotych

  1. Gminny Klub Sportowy „Skrwa” Brudzeń – wniosek na 4.030,00 złotych

(organizacja dwóch turniejów piłki nożnej i turnieju siatkówki; udział w turniejach

piłki nożnej i siatkowej).

  1. Uczniowski Klub Sportowy „Sikorzanka” – wniosek na 4.650,00 złotych.

(treningi piłki siatkowej, organizacja gminnych turniejów, udział w rozgrywkach).

 

 

Gmina Brudzeń Duży przeznaczyła na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku kwotę 45.000,00 złotych.

W sumie łączna wysokość oczekiwanych dotacji we wnioskach konkursowych wynosiła 57.480,00 złotych.

 

 

Komisja stwierdza, że wszystkie oferty spełniają kryteria określone w konkursie.

 

Komisja po przeanalizowaniu ofert podjęła decyzje o przyznaniu dotacji:

- LKS „Wisła Główina–Sobowo” w łącznej kwocie 38.000,00 złotych w tym:

            - na udział w rozgrywkach ligowych i turniejach piłki nożnej 35.500,00 złotych

      - wakacyjna nauka pływania „Umiem pływać” – 2.500,00 złotych

- Gminnemu Klubowi Sportowemu „Skrwa” Brudzeń  w kwocie 3.500,00 złotych

-  Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sikorzanka” w kwocie 3.500,00 złotych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży działając na podstawie art.5, art.11 i art.13 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. 2014, poz. 1118 z późn. zm./ oraz Uchwałę Rady Gminy Brudzeń Duży Nr XI/72/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”

 

 

ogłasza

 

otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

 

 

 

I. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert, które w najlepszy sposób zrealizują założenia dotyczące rozwoju kultury fizycznej i sportu przyjęte przez Gminę Brudzeń Duży w ramach „Programu współpracy Gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

 

 

II. Rodzaje zadań

Priorytetowe zadania na rok 2016 przyjęte w „Programu współpracy Gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” obejmują:

a)       wspieranie działalności klubów sportowych oraz stowarzyszeń mających w statucie zapis dotyczący działalności na rzecz sportu i kultury fizycznej, prowadzących działalność na terenie gminy;

b)       prowadzenie szkoleń i treningów dla dzieci i młodzieży;

c)       udział w turniejach i rozgrywkach ligowych różnego szczebla.

 

 

III. Termin realizacji

Termin realizacji zadania: luty – grudzień 2016.

 

 

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Rada Gminy Brudzeń Duży przeznaczyła kwotę 45.000 złotych.

 

 

V. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają następujące akty prawne:

 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych   /Dz. U. 2013. poz 885   z późn. zm./

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. 2010 nr 234 poz 1536 z późn. Zm./

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

 

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. Nr 6, poz.25 z 2011r./

 

Oferta winna być sporządzona z podpisem osoby uprawnionej do działania w imieniu jednostki ubiegającej się o zadanie.

W celu potwierdzenia, że oferta złożona jest przez osobę uprawnioną (w tym pełnomocnika) należy złożyć dokument w oryginale lub poświadczony za zgodność z oryginałem potwierdzający prawo do działania w imieniu i na rzecz jednostki.

 

Dodatkowo do oferty należy dołączyć statut jednostki składającej ofertę oraz wykaz zawodników z miejscem zamieszkania.

 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymuje podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym. Wysokość dotacji do wybranej oferty oraz terminy i warunki realizacji zadań określone będą w odpowiedniej umowie.

 

 

VI. Termin i sposób składania oferty

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 3 lutego 2016 roku do godziny 15.30.

 

Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Brudzeń Duży, 09-414 Brudzeń Duży ul. Toruńska 2 z dopiskiem „Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku”.

 

Nie będą rozpatrywane oferty:

- złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,

- złożone przez podmioty nieuprawnione,

- dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu.

 

 

VII. Postanowienia końcowe

Złożone oferty zostaną zaopiniowane przez komisję konkursową. Wybór ofert nastąpi do dnia     9 lutego 2016 roku.

 

Ustala się następujące kryteria oceny merytorycznej stosowane przy ocenie ofert przez komisje konkursową:

  1. Kryteria formalne:

a) ocena czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia;

b) ocena terminowości złożonej oferty;

c) ocena kompletności oferty.

 

2.   Kryteria merytoryczne:

a)       merytoryczna wartość oferty:

- skala działania (zasięg, znaczenie, liczba osób objętych działaniem);

- celowość realizacji zadania;

- możliwość kontynuacji w przyszłości;

 

b)       budżet:

- prawidłowość, przejrzystość i kompletność;

- adekwatność proponowanych kosztów do planowanych zadań;

- proponowany udział środków finansowych Oferenta;

 

c)       pozostałe kryteria:

- zasoby osobowe i doświadczenie Oferenta;

- umiejętność współpracy z innymi partnerami przy realizacji zadania;

- dotychczasowe doświadczenia współpracy Gminy Brudzeń Duży z Oferentem.                                       

 

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez gminę w 2016 roku na realizację tego zadania skutkować może udzieleniem dotacji w kwocie niższej niż w ofercie oraz odrzuceniem części oferty do dofinansowania z powodu ograniczonych środków finansowych.

 

W roku 2015 Urząd Gminy Brudzeń Duży zrealizował zadanie poprzez przyznanie i rozliczenie dotacji:

 

- Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wisła Główina–Sobowo” w kwocie 29 tysięcy złotych

- Gminnemu Klubowi Sportowemu „Skrwa” Brudzeń   w kwocie 3 tysięcy złotych

-   Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sikorzanka” w kwocie 3 tysięcy złotych.

 

 

Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji a przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do:

- korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji wysokości innej niż wnioskowana,

- wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy.

 

 

 

 

W załączeniu formularz oferty.

 

 

 

 

Brudzeń Duży, 19 stycznia 2016 roku                                                                                            

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-18 07:54:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-10 07:30:03
  • Liczba odsłon: 482
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4004813]

przewiń do góry