Komisja opiniująca w postępowaniu dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu świadczenia usług prawniczych dla mieszkańców z terenu gminy Brudzeń Duży zgodnie z zakresem zamówienia przedstawionym w zapytaniu do składania ofert z dnia 14.01.2016r.

W wyniku ogłoszonego konkursu do Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym wpłynęły cztery oferty:

Oferta nr 1:   Kancelaria Radcy Prawnego Marlena Leszczyńska  z siedzibą 09-406 Płock ul. Kościuszki 1 lok.102 oferta złożona w dniu 20.01.2016r na kwotę 3 399,00zł brutto za cały okres świadczenia usługi.

Oferta nr 2:  Przemysław Podlewski Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą: 87-800 Włocławek ul. M. Reja 10 lok.2 oferta złożona w dniu 21.01.2016r na kwotę 14 760,00zł brutto za cały okres świadczenia usługi.

Oferta nr 3:  Marek Kocewiak Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą: 01-205 Warszawa ul. Młynarska 7 oferta złożona w dniu 21.01.2016r na kwotę 4 800,00zł brutto za cały okres świadczenia usługi.

Oferta nr 2:  Usługi Prawne Michał Pomorski z siedzibą: 01-502 Warszawa ul. Ks. T.Boguckiego 4 lok.109 oferta złożona w dniu 21.01.2016r na kwotę 3 936,00zł brutto za cały okres świadczenia usługi.

  Zamawiający działając zgodnie z treścią ogłoszenia, wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w ogłoszeniu. Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu była najniższa cena. Oferowana przez Kancelarię Radcy Prawnego Marlena Leszczyńska z siedzibą 09-406 Płock ul. Kościuszki 1 lok.102 cena brutto jest najniższa, a złożona oferta jest kompletna i spełnia wymagania ogłoszenia, więc tym samym została wybrana do realizacji jako najkorzystniejsza.

 Umowa z w/w Wykonawcą zostanie podpisana w dniu 29.01.2016 r. w siedzibie Zamawiającego.

 

 

Przewodniczący Komisji opiniującej: /-/Paweł Krzemiński

             Członkowie:  /-/ Katarzyna Wrześniewska-Kamińska

                                                          /-/  Joanna Konopińska

                                                                /-/  Mariusz Tyburski

 

Zatwierdził: Wójt Gminy Brudzeń Duży

                     /-/ Andrzej Dwojnych


......................................................................................................................................................................

Gmina Brudzeń Duży ( Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzeniu Dużym) ul. Toruńska 2 09-414 Brudzeń Duży działając zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 28.10.1982 r., Ustawą – Prawo zamówień publicznych art. 4 ust. 8 ( Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759)  oraz Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych w gminie Brudzeń Duży na rok 2016 kieruje Zapytanie Ofertowe i zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług prawniczych dla mieszkańców z terenu gminy Brudzeń Duży.


Opis przedmiotu zamówienia
1. Obsługa prawna mieszkańców gminy Brudzeń Duży
2. Udzielanie porad prawnych z zakresu Prawa Rodzinnego,
3. Porady prawne dla rodzin i osób uzależnionych,
4. Pomoc w sporządzaniu stosownych pism procesowych,

Termin realizacji zamówienia
Wybrany Oferent zobowiązany będzie do świadczenia usług prawniczych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w okresie od zawarcia umowy do dnia 31.12.2016 r.  w ilości 40 godzin. tj. 2 godziny zegarowe dwa razy w miesiącu.

Wymagania:
1.    Posiadanie określonych przepisami ustawy z dnia 06.07.1982r. o radcach prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 10 poz. 65 z późn. zm.) uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia oferty lub posiadać status aplikanta radcowskiego albo aplikanta adwokackiego                                                                 Wymaganie w zakresie pkt. 1 uważa się za spełnione, w przypadku gdy oferent przedłoży zaświadczenie o wpisie na listę radców prawnych wydane przez odpowiednią Okręgową Izbę Radców Prawnych, oraz oświadczenie oferenta, z którego treści wynikać będzie, iż wpis oferenta na listę radców prawnych nastąpił co najmniej na 6 miesięcy przed datą złożenia oferty lub w przypadku aplikanta radcowskiego – wpis na listę aplikantów radcowskich. Możliwe jest też składanie ofert przez aplikantów adwokackich.

2 .     Posiadanie wiedzy w zakresie obsługi interesantów.

Wymaganie w zakresie pkt. 2 uważa się za spełnione, w przypadku gdy oferent przedłoży oświadczenie, z którego treści wynikać będzie, że oferent posiada wiedzę w zakresie obsługi interesantów z zakresu Prawa Rodzinnego, porad prawnych kierowanych do rodzin i osób uzależnionych.3.    Być osobą zdolną do wykonania zamówienia.

Wymaganie w zakresie pkt. 3 uważa się za spełnione, w przypadku gdy oferent przedłoży oświadczenie, z którego treści wynikać będzie, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia.


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzeniu Dużym  może żądać od oferentów dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań, o których mowa w pkt. 3 powyżej.

Oferta
Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim i umieszczona w zamkniętej kopercie. Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmę) i siedzibę oferenta,
- przedmiot zamówienia,
- wynagrodzenie za cały okres realizacji zamówienia w wysokości netto, brutto
oraz stawkę podatku VAT,
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z treścią zapytania ofertowego.

Do oferty należy załączyć:
1) zaświadczenie o wpisie oferenta na listę radców prawnych wydane przez odpowiednią Okręgową Izbę Radców Prawnych, lub w przypadku aplikanta radcowskiego i aplikanta adwokackiego – oświadczenie o pracy jako aplikant radcowski,
2) oświadczenie oferenta, z którego treści wynikać będzie, iż wpis oferenta na listę radców prawnych lub adwokatów   nastąpił co najmniej na 6 miesięcy przed datą złożenia oferty. W przypadku aplikanta radcowskiego i aplikanta adwokackiego   – oświadczenie o pracy na stanowisku aplikanta radcowskiego / aplikanta adwokackiego w okresie co najmniej 6 miesięcy poprzedzającego datę złożenia oferty.
3) oświadczenie, z którego treści wynikać będzie, że oferent posiada wiedzę w zakresie obsługi interesantów z zakresu Prawa Rodzinnego, porad prawnych kierowanych do rodzin i osób uzależnionych.
4) oświadczenie, z którego treści wynikać będzie, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
5) oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią zapytania ofertowego


Termin i miejsce złożenia oferty
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym  ul. Toruńska 2                      ( sekretariat)
lub na adres:

Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,, Oferta na świadczenie usług prawniczych GKRPA na rok 2016”.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.01.2016 r. , godz. 10:00 przy czym wiążący jest dzień i godzina wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym

Termin związania ofertą
Oferent jest związany ofertą przez 14 dni licząc od   terminu składania ofert tj. 22.01.2016r.
Kryterium oceny ofert:
Cena – 100%
Do oceny i porównania ofert przyjmuje się cenę brutto.


Brudzeń Duży dn. 14.01.2016 r.

 

 

 


Sporządziła:                                                                                         Zatwierdził:

 


Katarzyna Wrześniewska-Kamińska                                         Wójt Gminy Brudzeń Duży
                                                                                                      /-/Andrzej Dwojnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................                                     ……………….   dn. …………r.                            

(pieczęć adresowa Wykonawcy)                 

 

          FORMULARZ CENOWO - OFERTY  

 

Zamawiający:

Gmina Brudzeń Duży

                                                                      (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzeniu Dużym)

09-414 Brudzeń Duży

    ul. Toruńska 2

                                                                                     

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.01.2016 r.   prowadzone w oparciu   o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych na:

Oferta na świadczenie usług prawniczych GKRPA na rok 2016”.

 

Ja/My, niżej podpisany/i, .......................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz: .......................................................................................................................................................

 

1.       Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:  

Netto: ………………………………… zł

/słownie netto/ …………………………………………………………………………………..

VAT: ………………………………… zł

/słownie VAT/ …………………………………………………………………………………..

Brutto: …………………………….... zł

 

/słownie brutto/……………………………………………………………………………..

2.                   Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r. w ustalonym przez obie strony Harmonogramie Prac

3.         Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 14 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert tj. 22.01.2016r.

4.         Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego   i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

  ............................................................

  (Podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

 

Umowa – projekt

Zawarta w dniu …………………….. 2016 r. pomiędzy Gminą Brudzeń Duży ul. Toruńska 2 09- 414 Brudzeń Duży NIP 774-318-87-37 Regon 611015678 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez Wójta Gminy – Pana Andrzeja Dwojnycha,

a

…………………………………………………………………………………………………...

Zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez ………………………………………….

Zawiera się umowę następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności: obsługa prawna mieszkańców gminy Brudzeń Duży,   udzielanie porad prawnych z zakresu Prawa Rodzinnego, porad prawnych dla rodzin i osób uzależnionych, świadczenie pomocy w sporządzaniu stosownych pism procesowych, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz w oparciu o harmonogram pracy utworzony przez Obie strony.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością oraz zgodnie z aktualnymi wymogami wiedzy fachowej

§ 3

Umowa została zawarta na czas określony od dnia …………… 2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 4

Wynagrodzenie za czynności objęte umową zostają ustalone na podstawie złożonej przez Wykonawcę Oferty, która została wybrana za najkorzystniejszą zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia ……………… 2016 r. tj. …………………… złotych brutto za godzinę świadczenia usług.

§ 5

Za wykonane czynności wypłata wynagrodzenia może nastąpić co miesiąc po przedstawieniu przez Wykonawcę rachunku wraz z wypełnioną karta czasu pracy.

§ 6

Zmiany i uzupełnienia umowy, a także inne oświadczenia w jej przedmiocie wymagają dla swej ważności formy pisemnej. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron + jeden dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzeniu Dużym

Zamawiający:                                                                                          Wykonawca:

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wrześniewska-Kamińska Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-02 16:35:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Wrześniewska-Kamińska Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-25 12:42:32
  • Liczba odsłon: 11326
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4088570]

przewiń do góry