Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnejWymagane dokumenty
1. Umotywowane podanie o wymeldowanie skierowane do Wójta Gminy Brudzeń Duży

Opłaty
Podanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5,00 zł + 0,50 zł załączniki.

Miejsce złożenia dokumentów:
- bezpośrednio w biurze Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym
- w toku postępowania wymagane dokumenty można składać bezpośrednie prowadzącemu postępowanie - Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Brudzeń Duży

Termin i sposób załatwiania sprawy
- postępowanie o wymeldowanie w drodze administracyjnej prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071),
- termin obligatoryjny do załatwienia sprawy - ok. 2 miesięcy,
- w wyniku przeprowadzonego postępowania organ wydaje decyzję administracyjną, która w zależności od ustalonych okoliczności sprawy przybiera postać :
- decyzji administracyjnej o wymeldowaniu,
- decyzji administracyjnej o braku podstaw do wymeldowania,
- decyzji administracyjnej o umorzeniu postępowania,
- decyzji administracyjnej zawieszającej postępowanie (wydania w sytuacji , gdy rozstrzygnięcie sprawy jest uzależnione od wcześniejszego wyjaśnienia istotnej w sprawie okoliczności przez sąd powszechny lub inny organ.

Tryb odwoławczy
Od decyzji wydanej przez organ I instancji (Wójta Gminy Brudzeń Duży) przysługuje pisemne odwołanie do organu II instancji (Wojewoda Mazowiecki w Warszawie) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
W toku prowadzonego postępowania organ administracji kompletuje materiał dowodowy w postaci, zeznań świadków, wyjaśnień stron postępowania, informacji Straży Miejskiej, Policji oraz innych urzędów i instytucji w celu ustalenia stanu faktycznego będącego podstawą do wydania decyzji w sprawie,
W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, realizowana
jest procedura ustanawiania przez Sąd Rejonowy w Płocku - Wydział Rodzinny i Nieletnich kuratora dla nieobecnego celem reprezentowania w postępowaniu (w toku dalszego postępowania kurator obejmuje pozycję strony postępowania o wymeldowanie),
Z podaniem o wymeldowanie występuje osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (właściciel, najemca, wynajmujący) z którego ma nastąpić wymeldowanie.


Podstawa prawna:
Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Jadwiga
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-09-08 12:18:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Kowalska Jadwiga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-08 12:18:37
  • Liczba odsłon: 419
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4004750]

przewiń do góry